Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Lazy pod Makytou    [ kód obce: 513300 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Lazy pod Makytou
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-437 26 63 
5-953 55 108 
10-1429 41 70 
15-1949 41 90 
20-2444 40 84 
25-2947 61 108 
30-3454 46 100 
35-3953 46 99 
40-4462 51 113 
45-4947 33 80 
50-5443 32 75 
55-5938 40 78 
60-6427 50 77 
65-6941 66 107 
70-7440 51 91 
75-7922 36 58 
80-8411 22 33 
85+19 27 
nezistený vek
Spolu706 756 1462 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 1.1% 
 80-84  11 
 1.6% 
 75-79  22 
 3.1% 
 70-74  40 
 5.7% 
 65-69  41 
 5.8% 
 60-64  27 
 3.8% 
 55-59  38 
 5.4% 
 50-54  43 
 6.1% 
 45-49  47 
 6.7% 
 40-44  62 
 8.8% 
 35-39  53 
 7.5% 
 30-34  54 
 7.7% 
 25-29  47 
 6.7% 
 20-24  44 
 6.2% 
 15-19  49 
 7.0% 
 10-14  29 
 4.1% 
 5-9  53 
 7.5% 
 0-4  37 
 5.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  19 
 2.5% 
 80-84  22 
 2.9% 
 75-79  36 
 4.8% 
 70-74  51 
 6.7% 
 65-69  66 
 8.7% 
 60-64  50 
 6.6% 
 55-59  40 
 5.3% 
 50-54  32 
 4.2% 
 45-49  33 
 4.4% 
 40-44  51 
 6.7% 
 35-39  46 
 6.1% 
 30-34  46 
 6.1% 
 25-29  61 
 8.1% 
 20-24  40 
 5.3% 
 15-19  41 
 5.4% 
 10-14  41 
 5.4% 
 5-9  55 
 7.3% 
 0-4  26 
 3.4% 

Priemerný vek v obci Lazy pod Makytou je 41.4 [ muži: 39.3, ženy: 43.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 241    [ muži: 119, ženy: 122 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 787    [ muži: 437, ženy: 350 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 433    [ muži: 149, ženy: 284 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská694 736 1430 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká14 20 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu706 756 1462 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 430 
 97.8% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  20 
 1.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  9 
 0.6% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Lazy pod Makytou.

 1 430 / 1 462 
 97.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev582 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania803 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania35 
 Nezistené29 
 Spolu1462 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Lazy pod Makytou.

 35 / 1 462 
 2.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  582 
 39.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  6 
 0.4% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  803 
 54.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  3 
 0.2% 
 Kresťanské zbory  3 
 0.2% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  35 
 2.4% 
 Neudané  29 
 2.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné474 39.3 
 Učňovské (bez maturity)358 29.68 
 Stredné odborné (bez maturity)28 2.32 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)74 6.14 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)169 14.01 
 Úplné stredné všeobecné29 2.4 
 Vyššie0.25 
 Vysokoškolské spolu47 3.9 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania23 1.91 
 Ostatní bez školského vzdelania0.08 
 Deti do 16 rokov256  
 Spolu1462  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1206 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Lazy pod Makytou.

 256 / 1 462 
 17.5%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby41 6.31 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby35 5.38 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba218 33.54 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.31 
7 Stavebníctvo26 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru53 8.15 
9 Hotely a reštaurácie14 2.15 
10 Doprava, skladovanie a spoje31 4.77 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.15 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj37 5.69 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie54 8.31 
14 Školstvo28 4.31 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť23 3.54 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.23 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví79 12.15 
  Spolu650 100 


Z celkového počtu 650 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 329 obyvateľov

 329 / 650 
 50.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 762
    trvale obývaných domov: 484
    neobývaných domov: 278
    z toho určených na rekreáciu: 210
priemerný vek domu: 42

Bytov spolu: 784
    v tom trvalo obývané: 503

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 51  (10.14%)
    2 izby: 128  (25.45%)
    3 izby: 205  (40.76%)
    4 izby: 69  (13.72%)
    5+ izieb: 50  (9.94%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 48.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 77.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 210 / 278 
 75.5%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 503 / 784 
 64.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu503 1457 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte365 1205 
  s vodovodom mimo bytu15 30 
  bez vodovodu98 171 
  nezistené25 51 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť13 
  kanalizácia - septik327 1114 
  so splachovacím záchodom264 950 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom343 1168 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 98 / 503 
 19.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 171 [11.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 2 / 503 
 0.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 8 [0.54 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 503 
 0.8%
- septik
 327 / 503 
 65.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 13 [0.88 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1114 [76.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Lazy pod Makytou
späť na stránku okresu [ Púchov ]