Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Lednica    [ kód obce: 513318 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Lednica
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-431 24 55 
5-928 54 82 
10-1429 34 63 
15-1950 37 87 
20-2444 44 88 
25-2938 39 77 
30-3442 18 60 
35-3940 37 77 
40-4446 25 71 
45-4936 35 71 
50-5432 22 54 
55-5919 30 49 
60-6422 21 43 
65-6918 26 44 
70-7412 37 49 
75-7917 20 37 
80-8410 18 
85+
nezistený vek
Spolu519 512 1031 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.0% 
 80-84  10 
 1.9% 
 75-79  17 
 3.3% 
 70-74  12 
 2.3% 
 65-69  18 
 3.5% 
 60-64  22 
 4.2% 
 55-59  19 
 3.7% 
 50-54  32 
 6.2% 
 45-49  36 
 6.9% 
 40-44  46 
 8.9% 
 35-39  40 
 7.7% 
 30-34  42 
 8.1% 
 25-29  38 
 7.3% 
 20-24  44 
 8.5% 
 15-19  50 
 9.6% 
 10-14  29 
 5.6% 
 5-9  28 
 5.4% 
 0-4  31 
 6.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.2% 
 80-84  8 
 1.6% 
 75-79  20 
 3.9% 
 70-74  37 
 7.2% 
 65-69  26 
 5.1% 
 60-64  21 
 4.1% 
 55-59  30 
 5.9% 
 50-54  22 
 4.3% 
 45-49  35 
 6.8% 
 40-44  25 
 4.9% 
 35-39  37 
 7.2% 
 30-34  18 
 3.5% 
 25-29  39 
 7.6% 
 20-24  44 
 8.6% 
 15-19  37 
 7.2% 
 10-14  34 
 6.6% 
 5-9  54 
 10.5% 
 0-4  24 
 4.7% 

Priemerný vek v obci Lednica je 37.0 [ muži: 36.4, ženy: 37.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 200    [ muži: 88, ženy: 112 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 604    [ muži: 347, ženy: 257 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 227    [ muži: 84, ženy: 143 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská514 509 1023 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu519 512 1031 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 023 
 99.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 0.6% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Lednica.

 1 023 / 1 031 
 99.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev995 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania19 
 Nezistené12 
 Spolu1031 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Lednica.

 19 / 1 031 
 1.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  995 
 96.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  19 
 1.8% 
 Neudané  12 
 1.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné327 39.98 
 Učňovské (bez maturity)261 31.91 
 Stredné odborné (bez maturity)30 3.67 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)59 7.21 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)81 9.9 
 Úplné stredné všeobecné23 2.81 
 Vyššie0.61 
 Vysokoškolské spolu19 2.32 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania11 1.34 
 Ostatní bez školského vzdelania0.24 
 Deti do 16 rokov213  
 Spolu1031  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 818 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Lednica.

 213 / 1 031 
 20.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby30 6.07 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby23 4.66 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.2 
5 Priemyselná výroba206 41.7 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.81 
7 Stavebníctvo17 3.44 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru38 7.69 
9 Hotely a reštaurácie15 3.04 
10 Doprava, skladovanie a spoje12 2.43 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.62 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie22 4.45 
14 Školstvo18 3.64 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.21 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.01 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví89 18.02 
  Spolu494 100 


Z celkového počtu 494 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 278 obyvateľov

 278 / 494 
 56.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 347
    trvale obývaných domov: 269
    neobývaných domov: 77
    z toho určených na rekreáciu: 39
priemerný vek domu: 42

Bytov spolu: 385
    v tom trvalo obývané: 306

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 23  (7.52%)
    2 izby: 93  (30.39%)
    3 izby: 111  (36.27%)
    4 izby: 48  (15.69%)
    5+ izieb: 31  (10.13%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 51.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 75.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 39 / 77 
 50.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 306 / 385 
 79.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu306 1020 
  s plynom zo siete10 
  s vodovodom v byte231 857 
  s vodovodom mimo bytu14 
  bez vodovodu52 116 
  nezistené18 33 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť28 
  kanalizácia - septik222 814 
  so splachovacím záchodom160 630 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom222 835 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 52 / 306 
 17.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 116 [11.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 2 / 306 
 0.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 10 [0.96 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 8 / 306 
 2.6%
- septik
 222 / 306 
 72.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 28 [2.71 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 814 [78.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Lednica
späť na stránku okresu [ Púchov ]