Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Lúky    [ kód obce: 513334 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Lúky
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-420 16 36 
5-934 30 64 
10-1431 26 57 
15-1943 44 87 
20-2449 46 95 
25-2941 32 73 
30-3432 26 58 
35-3929 22 51 
40-4436 48 84 
45-4954 33 87 
50-5432 31 63 
55-5915 21 36 
60-6420 23 43 
65-6913 32 45 
70-7423 32 
75-7912 21 33 
80-8415 
85+
nezistený vek
Spolu480 488 968 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.4% 
 80-84  7 
 1.5% 
 75-79  12 
 2.5% 
 70-74  9 
 1.9% 
 65-69  13 
 2.7% 
 60-64  20 
 4.2% 
 55-59  15 
 3.1% 
 50-54  32 
 6.7% 
 45-49  54 
 11.3% 
 40-44  36 
 7.5% 
 35-39  29 
 6.1% 
 30-34  32 
 6.7% 
 25-29  41 
 8.6% 
 20-24  49 
 10.2% 
 15-19  43 
 9.0% 
 10-14  31 
 6.5% 
 5-9  34 
 7.1% 
 0-4  20 
 4.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 1.2% 
 80-84  8 
 1.6% 
 75-79  21 
 4.3% 
 70-74  23 
 4.7% 
 65-69  32 
 6.6% 
 60-64  23 
 4.7% 
 55-59  21 
 4.3% 
 50-54  31 
 6.4% 
 45-49  33 
 6.8% 
 40-44  48 
 9.8% 
 35-39  22 
 4.5% 
 30-34  26 
 5.3% 
 25-29  32 
 6.6% 
 20-24  46 
 9.4% 
 15-19  44 
 9.0% 
 10-14  26 
 5.3% 
 5-9  30 
 6.1% 
 0-4  16 
 3.3% 

Priemerný vek v obci Lúky je 37.6 [ muži: 35.2, ženy: 39.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 157    [ muži: 85, ženy: 72 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 613    [ muži: 331, ženy: 282 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 197    [ muži: 63, ženy: 134 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská476 482 958 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu480 488 968 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  958 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Lúky.

 958 / 968 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev707 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania230 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania20 
 Nezistené
 Spolu968 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Lúky.

 20 / 968 
 2.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  707 
 73.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  230 
 23.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  20 
 2.1% 
 Neudané  7 
 0.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné208 26.07 
 Učňovské (bez maturity)274 34.34 
 Stredné odborné (bez maturity)17 2.13 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)83 10.4 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)138 17.29 
 Úplné stredné všeobecné28 3.51 
 Vyššie0.38 
 Vysokoškolské spolu44 5.51 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.38 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov170  
 Spolu968  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 798 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Lúky.

 170 / 968 
 17.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby39 7.74 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.59 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.4 
5 Priemyselná výroba166 32.94 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.99 
7 Stavebníctvo20 3.97 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru38 7.54 
9 Hotely a reštaurácie14 2.78 
10 Doprava, skladovanie a spoje42 8.33 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.4 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj14 2.78 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie32 6.35 
14 Školstvo21 4.17 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť12 2.38 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.39 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví82 16.27 
  Spolu504 100 


Z celkového počtu 504 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 310 obyvateľov

 310 / 504 
 61.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 291
    trvale obývaných domov: 240
    neobývaných domov: 51
    z toho určených na rekreáciu: 26
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 340
    v tom trvalo obývané: 287

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (2.79%)
    2 izby: 53  (18.47%)
    3 izby: 131  (45.64%)
    4 izby: 46  (16.03%)
    5+ izieb: 49  (17.07%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 55.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 85.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 26 / 51 
 51.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 287 / 340 
 84.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu287 967 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte257 904 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu19 31 
  nezistené26 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik247 871 
  so splachovacím záchodom225 805 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom252 887 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 19 / 287 
 6.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 31 [3.20 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 / 287 
 0.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 3 [0.30 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 287 
 0.0%
- septik
 247 / 287 
 86.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 871 [89.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Lúky
späť na stránku okresu [ Púchov ]