Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Lysá pod Makytou    [ kód obce: 513342 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Lysá pod Makytou
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-468 52 120 
5-987 88 175 
10-1464 82 146 
15-1969 76 145 
20-2498 96 194 
25-2981 101 182 
30-3497 70 167 
35-3976 61 137 
40-4484 66 150 
45-4976 59 135 
50-5473 51 124 
55-5945 64 109 
60-6443 61 104 
65-6937 45 82 
70-7431 42 73 
75-7920 41 61 
80-8418 26 
85+15 
nezistený vek
Spolu1063 1082 2145 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 0.6% 
 80-84  8 
 0.8% 
 75-79  20 
 1.9% 
 70-74  31 
 2.9% 
 65-69  37 
 3.5% 
 60-64  43 
 4.0% 
 55-59  45 
 4.2% 
 50-54  73 
 6.9% 
 45-49  76 
 7.1% 
 40-44  84 
 7.9% 
 35-39  76 
 7.1% 
 30-34  97 
 9.1% 
 25-29  81 
 7.6% 
 20-24  98 
 9.2% 
 15-19  69 
 6.5% 
 10-14  64 
 6.0% 
 5-9  87 
 8.2% 
 0-4  68 
 6.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  9 
 0.8% 
 80-84  18 
 1.7% 
 75-79  41 
 3.8% 
 70-74  42 
 3.9% 
 65-69  45 
 4.2% 
 60-64  61 
 5.6% 
 55-59  64 
 5.9% 
 50-54  51 
 4.7% 
 45-49  59 
 5.5% 
 40-44  66 
 6.1% 
 35-39  61 
 5.6% 
 30-34  70 
 6.5% 
 25-29  101 
 9.3% 
 20-24  96 
 8.9% 
 15-19  76 
 7.0% 
 10-14  82 
 7.6% 
 5-9  88 
 8.1% 
 0-4  52 
 4.8% 

Priemerný vek v obci Lysá pod Makytou je 35.9 [ muži: 34.8, ženy: 36.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 441    [ muži: 219, ženy: 222 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1279    [ muži: 699, ženy: 580 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 425    [ muži: 145, ženy: 280 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1036 1035 2071 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká13 34 47 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené12 11 23 
 Spolu1063 1082 2145 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 071 
 96.6% 
 Maďarská  2 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  47 
 2.2% 
 Nemecká  2 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  23 
 1.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Lysá pod Makytou.

 2 071 / 2 145 
 96.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev2006 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania81 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania21 
 Nezistené30 
 Spolu2145 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Lysá pod Makytou.

 21 / 2 145 
 1.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  2 006 
 93.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  81 
 3.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  7 
 0.3% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  21 
 1.0% 
 Neudané  30 
 1.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné544 32.23 
 Učňovské (bez maturity)617 36.55 
 Stredné odborné (bez maturity)47 2.78 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)147 8.71 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)209 12.38 
 Úplné stredné všeobecné29 1.72 
 Vyššie0.18 
 Vysokoškolské spolu61 3.61 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania27 1.6 
 Ostatní bez školského vzdelania0.24 
 Deti do 16 rokov457  
 Spolu2145  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1688 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Lysá pod Makytou.

 457 / 2 145 
 21.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby66 6.13 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby27 2.51 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.19 
5 Priemyselná výroba330 30.64 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.19 
7 Stavebníctvo63 5.85 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru66 6.13 
9 Hotely a reštaurácie19 1.76 
10 Doprava, skladovanie a spoje109 10.12 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.28 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj28 2.6 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie53 4.92 
14 Školstvo37 3.44 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť23 2.14 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.46 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia32 2.97 
19 EA bez udania odvetví212 19.68 
  Spolu1077 100 


Z celkového počtu 1077 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 607 obyvateľov

 607 / 1 077 
 56.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 774
    trvale obývaných domov: 563
    neobývaných domov: 211
    z toho určených na rekreáciu: 66
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 793
    v tom trvalo obývané: 580

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 43  (7.41%)
    2 izby: 143  (24.66%)
    3 izby: 194  (33.45%)
    4 izby: 116  (20%)
    5+ izieb: 84  (14.48%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 54.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 86.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 66 / 211 
 31.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 580 / 793 
 73.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu580 2136 
  s plynom zo siete14 
  s vodovodom v byte487 1890 
  s vodovodom mimo bytu27 
  bez vodovodu60 124 
  nezistené26 95 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť20 68 
  kanalizácia - septik423 1718 
  so splachovacím záchodom372 1568 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom463 1880 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 60 / 580 
 10.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 124 [5.78 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 4 / 580 
 0.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 14 [0.65 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 20 / 580 
 3.4%
- septik
 423 / 580 
 72.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 68 [3.17 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1718 [80.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Lysá pod Makytou
späť na stránku okresu [ Púchov ]