Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Ilava ]
Košecké Podhradie    [ kód obce: 513351 ]
  zobraziť mapu okresu Ilava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Ilava >> obec Košecké Podhradie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-423 23 46 
5-924 35 59 
10-1427 55 82 
15-1941 52 93 
20-2445 43 88 
25-2946 39 85 
30-3431 28 59 
35-3939 42 81 
40-4444 31 75 
45-4948 31 79 
50-5430 26 56 
55-5926 25 51 
60-6422 28 50 
65-6920 31 51 
70-7419 34 53 
75-7916 28 44 
80-8414 
85+
nezistený vek
Spolu509 564 1073 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.2% 
 80-84  6 
 1.2% 
 75-79  16 
 3.1% 
 70-74  19 
 3.7% 
 65-69  20 
 3.9% 
 60-64  22 
 4.3% 
 55-59  26 
 5.1% 
 50-54  30 
 5.9% 
 45-49  48 
 9.4% 
 40-44  44 
 8.7% 
 35-39  39 
 7.7% 
 30-34  31 
 6.1% 
 25-29  46 
 9.1% 
 20-24  45 
 8.9% 
 15-19  41 
 8.1% 
 10-14  27 
 5.3% 
 5-9  24 
 4.7% 
 0-4  23 
 4.5% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.7% 
 80-84  8 
 1.4% 
 75-79  28 
 5.0% 
 70-74  34 
 6.0% 
 65-69  31 
 5.5% 
 60-64  28 
 5.0% 
 55-59  25 
 4.4% 
 50-54  26 
 4.6% 
 45-49  31 
 5.5% 
 40-44  31 
 5.5% 
 35-39  42 
 7.5% 
 30-34  28 
 5.0% 
 25-29  39 
 6.9% 
 20-24  43 
 7.6% 
 15-19  52 
 9.2% 
 10-14  55 
 9.8% 
 5-9  35 
 6.2% 
 0-4  23 
 4.1% 

Priemerný vek v obci Košecké Podhradie je 38.0 [ muži: 37.8, ženy: 38.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 187    [ muži: 74, ženy: 113 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 642    [ muži: 350, ženy: 292 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 242    [ muži: 84, ženy: 158 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská507 558 1065 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu509 564 1073 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 065 
 99.3% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Košecké Podhradie.

 1 065 / 1 073 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1017 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania29 
 Nezistené24 
 Spolu1073 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Košecké Podhradie.

 29 / 1 073 
 2.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 017 
 94.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  29 
 2.7% 
 Neudané  24 
 2.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné274 31.24 
 Učňovské (bez maturity)358 40.82 
 Stredné odborné (bez maturity)0.46 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)91 10.38 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)82 9.35 
 Úplné stredné všeobecné19 2.17 
 Vyššie0.11 
 Vysokoškolské spolu16 1.82 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania26 2.96 
 Ostatní bez školského vzdelania0.68 
 Deti do 16 rokov196  
 Spolu1073  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 877 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Košecké Podhradie.

 196 / 1 073 
 18.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby47 8.8 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.5 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba206 38.58 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.56 
7 Stavebníctvo19 3.56 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru50 9.36 
9 Hotely a reštaurácie10 1.87 
10 Doprava, skladovanie a spoje23 4.31 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.56 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.94 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie24 4.49 
14 Školstvo13 2.43 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť12 2.25 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.5 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.19 
19 EA bez udania odvetví102 19.1 
  Spolu534 100 


Z celkového počtu 534 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 311 obyvateľov

 311 / 534 
 58.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 425
    trvale obývaných domov: 305
    neobývaných domov: 120
    z toho určených na rekreáciu: 60
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 444
    v tom trvalo obývané: 322

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 26  (8.07%)
    2 izby: 60  (18.63%)
    3 izby: 132  (40.99%)
    4 izby: 45  (13.98%)
    5+ izieb: 59  (18.32%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 50.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 80.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 60 / 120 
 50.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 322 / 444 
 72.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu322 1073 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte250 913 
  s vodovodom mimo bytu10 
  bez vodovodu65 133 
  nezistené17 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť19 
  kanalizácia - septik203 787 
  so splachovacím záchodom181 694 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom230 866 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 65 / 322 
 20.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 133 [12.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 / 322 
 0.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1 [0.09 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 8 / 322 
 2.5%
- septik
 203 / 322 
 63.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 19 [1.77 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 787 [73.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Košecké Podhradie
späť na stránku okresu [ Ilava ]