Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Mestečko    [ kód obce: 513377 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Mestečko
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-418 21 39 
5-920 13 33 
10-1413 18 
15-1919 12 31 
20-2424 25 49 
25-2925 33 58 
30-3425 21 46 
35-3911 12 23 
40-4414 15 29 
45-4917 13 30 
50-5415 16 31 
55-5914 18 32 
60-6414 12 26 
65-6914 21 
70-7413 16 29 
75-7912 15 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu254 263 517 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.4% 
 80-84  1 
 0.4% 
 75-79  3 
 1.2% 
 70-74  13 
 5.1% 
 65-69  7 
 2.8% 
 60-64  14 
 5.5% 
 55-59  14 
 5.5% 
 50-54  15 
 5.9% 
 45-49  17 
 6.7% 
 40-44  14 
 5.5% 
 35-39  11 
 4.3% 
 30-34  25 
 9.8% 
 25-29  25 
 9.8% 
 20-24  24 
 9.4% 
 15-19  19 
 7.5% 
 10-14  13 
 5.1% 
 5-9  20 
 7.9% 
 0-4  18 
 7.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.8% 
 80-84  3 
 1.1% 
 75-79  12 
 4.6% 
 70-74  16 
 6.1% 
 65-69  14 
 5.3% 
 60-64  12 
 4.6% 
 55-59  18 
 6.8% 
 50-54  16 
 6.1% 
 45-49  13 
 4.9% 
 40-44  15 
 5.7% 
 35-39  12 
 4.6% 
 30-34  21 
 8.0% 
 25-29  33 
 12.5% 
 20-24  25 
 9.5% 
 15-19  12 
 4.6% 
 10-14  5 
 1.9% 
 5-9  13 
 4.9% 
 0-4  21 
 8.0% 

Priemerný vek v obci Mestečko je 37.0 [ muži: 34.6, ženy: 39.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 90    [ muži: 51, ženy: 39 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 311    [ muži: 164, ženy: 147 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 116    [ muži: 39, ženy: 77 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská254 262 516 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu254 263 517 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  516 
 99.8% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Mestečko.

 516 / 517 
 99.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev119 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania388 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu517 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Mestečko.

 3 / 517 
 0.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  119 
 23.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  388 
 75.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  3 
 0.6% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  3 
 0.6% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.2% 
 Bez vyznania  3 
 0.6% 
 Neudané  0 
 0.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné97 22.88 
 Učňovské (bez maturity)163 38.44 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)55 12.97 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)73 17.22 
 Úplné stredné všeobecné12 2.83 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu22 5.19 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.24 
 Ostatní bez školského vzdelania0.24 
 Deti do 16 rokov93  
 Spolu517  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 424 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Mestečko.

 93 / 517 
 18.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby48 16.9 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.35 
5 Priemyselná výroba111 39.08 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.06 
7 Stavebníctvo11 3.87 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru25 8.8 
9 Hotely a reštaurácie1.76 
10 Doprava, skladovanie a spoje13 4.58 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.35 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.76 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie16 5.63 
14 Školstvo15 5.28 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.11 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.41 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.41 
19 EA bez udania odvetví16 5.63 
  Spolu284 100 


Z celkového počtu 284 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 165 obyvateľov

 165 / 284 
 58.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 157
    trvale obývaných domov: 113
    neobývaných domov: 44
    z toho určených na rekreáciu: 16
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 197
    v tom trvalo obývané: 152

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (3.29%)
    2 izby: 21  (13.82%)
    3 izby: 83  (54.61%)
    4 izby: 21  (13.82%)
    5+ izieb: 22  (14.47%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 54.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 80.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 16 / 44 
 36.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 152 / 197 
 77.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu152 516 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte147 508 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik130 469 
  so splachovacím záchodom116 445 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom136 494 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 152 
 2.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 5 [0.96 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 2 / 152 
 1.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 7 [1.35 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 152 
 2.0%
- septik
 130 / 152 
 85.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 6 [1.16 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 469 [90.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Mestečko
späť na stránku okresu [ Púchov ]