Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Považská Bystrica ]
Papradno    [ kód obce: 513466 ]
  zobraziť mapu okresu Považská Bystrica

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Považská Bystrica >> obec Papradno
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-466 45 111 
5-964 70 134 
10-1468 86 154 
15-19102 86 188 
20-24105 90 195 
25-2994 81 175 
30-3489 74 163 
35-3999 81 180 
40-44127 96 223 
45-49114 67 181 
50-5461 60 121 
55-5950 65 115 
60-6459 79 138 
65-6969 101 170 
70-7464 98 162 
75-7946 68 114 
80-8417 39 56 
85+15 23 38 
nezistený vek
Spolu1309 1309 2618 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  15 
 1.1% 
 80-84  17 
 1.3% 
 75-79  46 
 3.5% 
 70-74  64 
 4.9% 
 65-69  69 
 5.3% 
 60-64  59 
 4.5% 
 55-59  50 
 3.8% 
 50-54  61 
 4.7% 
 45-49  114 
 8.7% 
 40-44  127 
 9.7% 
 35-39  99 
 7.6% 
 30-34  89 
 6.8% 
 25-29  94 
 7.2% 
 20-24  105 
 8.0% 
 15-19  102 
 7.8% 
 10-14  68 
 5.2% 
 5-9  64 
 4.9% 
 0-4  66 
 5.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  23 
 1.8% 
 80-84  39 
 3.0% 
 75-79  68 
 5.2% 
 70-74  98 
 7.5% 
 65-69  101 
 7.7% 
 60-64  79 
 6.0% 
 55-59  65 
 5.0% 
 50-54  60 
 4.6% 
 45-49  67 
 5.1% 
 40-44  96 
 7.3% 
 35-39  81 
 6.2% 
 30-34  74 
 5.7% 
 25-29  81 
 6.2% 
 20-24  90 
 6.9% 
 15-19  86 
 6.6% 
 10-14  86 
 6.6% 
 5-9  70 
 5.3% 
 0-4  45 
 3.4% 

Priemerný vek v obci Papradno je 41.1 [ muži: 38.9, ženy: 43.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 399    [ muži: 198, ženy: 201 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1476    [ muži: 841, ženy: 635 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 743    [ muži: 270, ženy: 473 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1303 1304 2607 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu1309 1309 2618 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 607 
 99.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  4 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Papradno.

 2 607 / 2 618 
 99.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev2561 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania23 
 Nezistené22 
 Spolu2618 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Papradno.

 23 / 2 618 
 0.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  2 561 
 97.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  3 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  6 
 0.2% 
 Židovské náboženské obce  1 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  23 
 0.9% 
 Neudané  22 
 0.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné799 36.5 
 Učňovské (bez maturity)797 36.41 
 Stredné odborné (bez maturity)19 0.87 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)154 7.04 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)274 12.52 
 Úplné stredné všeobecné57 2.6 
 Vyššie0.32 
 Vysokoškolské spolu58 2.65 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania12 0.55 
 Ostatní bez školského vzdelania12 0.55 
 Deti do 16 rokov429  
 Spolu2618  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2189 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Papradno.

 429 / 2 618 
 16.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby18 1.49 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby24 1.99 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba272 22.54 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody15 1.24 
7 Stavebníctvo136 11.27 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru122 10.11 
9 Hotely a reštaurácie30 2.49 
10 Doprava, skladovanie a spoje56 4.64 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.33 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj32 2.65 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie92 7.62 
14 Školstvo57 4.72 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť52 4.31 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby12 0.99 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia23 1.91 
19 EA bez udania odvetví262 21.71 
  Spolu1207 100 


Z celkového počtu 1207 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 558 obyvateľov

 558 / 1 207 
 46.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1304
    trvale obývaných domov: 815
    neobývaných domov: 488
    z toho určených na rekreáciu: 118
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 1354
    v tom trvalo obývané: 861

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 190  (22.07%)
    2 izby: 296  (34.38%)
    3 izby: 231  (26.83%)
    4 izby: 103  (11.96%)
    5+ izieb: 41  (4.76%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 39.1
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 64.5
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 12.9
- obytných miestností na 1 byt: 2.4


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 118 / 488 
 24.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 861 / 1 354 
 63.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu861 2614 
  s plynom zo siete116 405 
  s vodovodom v byte580 2042 
  s vodovodom mimo bytu23 
  bez vodovodu253 486 
  nezistené21 63 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť12 40 
  kanalizácia - septik453 1668 
  so splachovacím záchodom360 1355 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom522 1899 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 253 / 861 
 29.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 486 [18.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 116 / 861 
 13.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 405 [15.4 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 12 / 861 
 1.4%
- septik
 453 / 861 
 52.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 40 [1.52 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1668 [63.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Papradno
späť na stránku okresu [ Považská Bystrica ]