Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Považská Bystrica ]
Prečín    [ kód obce: 513563 ]
  zobraziť mapu okresu Považská Bystrica

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Považská Bystrica >> obec Prečín
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-439 45 84 
5-966 40 106 
10-1447 43 90 
15-1954 50 104 
20-2460 44 104 
25-2968 55 123 
30-3451 50 101 
35-3951 55 106 
40-4438 28 66 
45-4948 36 84 
50-5435 40 75 
55-5943 46 89 
60-6428 34 62 
65-6922 27 49 
70-7412 26 38 
75-7914 13 27 
80-8414 22 
85+10 
nezistený vek
Spolu687 653 1340 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 0.4% 
 80-84  8 
 1.2% 
 75-79  14 
 2.0% 
 70-74  12 
 1.7% 
 65-69  22 
 3.2% 
 60-64  28 
 4.1% 
 55-59  43 
 6.3% 
 50-54  35 
 5.1% 
 45-49  48 
 7.0% 
 40-44  38 
 5.5% 
 35-39  51 
 7.4% 
 30-34  51 
 7.4% 
 25-29  68 
 9.9% 
 20-24  60 
 8.7% 
 15-19  54 
 7.9% 
 10-14  47 
 6.8% 
 5-9  66 
 9.6% 
 0-4  39 
 5.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 1.1% 
 80-84  14 
 2.1% 
 75-79  13 
 2.0% 
 70-74  26 
 4.0% 
 65-69  27 
 4.1% 
 60-64  34 
 5.2% 
 55-59  46 
 7.0% 
 50-54  40 
 6.1% 
 45-49  36 
 5.5% 
 40-44  28 
 4.3% 
 35-39  55 
 8.4% 
 30-34  50 
 7.7% 
 25-29  55 
 8.4% 
 20-24  44 
 6.7% 
 15-19  50 
 7.7% 
 10-14  43 
 6.6% 
 5-9  40 
 6.1% 
 0-4  45 
 6.9% 

Priemerný vek v obci Prečín je 35.4 [ muži: 33.9, ženy: 37.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 280    [ muži: 152, ženy: 128 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 806    [ muži: 448, ženy: 358 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 254    [ muži: 87, ženy: 167 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská683 646 1329 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu687 653 1340 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 329 
 99.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.5% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  1 
 0.1% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Prečín.

 1 329 / 1 340 
 99.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1291 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania32 
 Nezistené
 Spolu1340 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Prečín.

 32 / 1 340 
 2.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 291 
 96.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 0.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  32 
 2.4% 
 Neudané  8 
 0.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné300 28.6 
 Učňovské (bez maturity)388 36.99 
 Stredné odborné (bez maturity)10 0.95 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)103 9.82 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)171 16.3 
 Úplné stredné všeobecné22 2.1 
 Vyššie0.38 
 Vysokoškolské spolu50 4.77 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.1 
 Deti do 16 rokov291  
 Spolu1340  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1049 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Prečín.

 291 / 1 340 
 21.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby26 4.03 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.09 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba186 28.84 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody19 2.95 
7 Stavebníctvo86 13.33 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru76 11.78 
9 Hotely a reštaurácie30 4.65 
10 Doprava, skladovanie a spoje34 5.27 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.62 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj27 4.19 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie61 9.46 
14 Školstvo34 5.27 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť26 4.03 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.78 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví24 3.72 
  Spolu645 100 


Z celkového počtu 645 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 377 obyvateľov

 377 / 645 
 58.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 443
    trvale obývaných domov: 353
    neobývaných domov: 90
    z toho určených na rekreáciu: 18
priemerný vek domu: 35

Bytov spolu: 474
    v tom trvalo obývané: 383

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 19  (4.96%)
    2 izby: 92  (24.02%)
    3 izby: 129  (33.68%)
    4 izby: 83  (21.67%)
    5+ izieb: 60  (15.67%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 55.2
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 89.6
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.8
- obytných miestností na 1 byt: 3.2


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 18 / 90 
 20.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 383 / 474 
 80.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu383 1340 
  s plynom zo siete279 1014 
  s vodovodom v byte370 1310 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu17 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik314 1171 
  so splachovacím záchodom290 1102 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom345 1261 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 383 
 2.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 17 [1.26 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 279 / 383 
 72.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1014 [75.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 383 
 0.3%
- septik
 314 / 383 
 82.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 7 [0.52 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1171 [87.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Prečín
späť na stránku okresu [ Považská Bystrica ]