Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Považská Bystrica ]
Pružina    [ kód obce: 513601 ]
  zobraziť mapu okresu Považská Bystrica

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Považská Bystrica >> obec Pružina
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-455 47 102 
5-965 74 139 
10-1469 72 141 
15-1975 80 155 
20-2490 76 166 
25-2979 67 146 
30-3476 74 150 
35-3980 41 121 
40-4458 50 108 
45-4972 75 147 
50-5460 49 109 
55-5937 43 80 
60-6444 49 93 
65-6931 46 77 
70-7426 44 70 
75-7927 33 60 
80-8411 18 29 
85+11 13 
nezistený vek
Spolu957 950 1907 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.2% 
 80-84  11 
 1.1% 
 75-79  27 
 2.8% 
 70-74  26 
 2.7% 
 65-69  31 
 3.2% 
 60-64  44 
 4.6% 
 55-59  37 
 3.9% 
 50-54  60 
 6.3% 
 45-49  72 
 7.5% 
 40-44  58 
 6.1% 
 35-39  80 
 8.4% 
 30-34  76 
 7.9% 
 25-29  79 
 8.3% 
 20-24  90 
 9.4% 
 15-19  75 
 7.8% 
 10-14  69 
 7.2% 
 5-9  65 
 6.8% 
 0-4  55 
 5.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  11 
 1.2% 
 80-84  18 
 1.9% 
 75-79  33 
 3.5% 
 70-74  44 
 4.6% 
 65-69  46 
 4.8% 
 60-64  49 
 5.2% 
 55-59  43 
 4.5% 
 50-54  49 
 5.2% 
 45-49  75 
 7.9% 
 40-44  50 
 5.3% 
 35-39  41 
 4.3% 
 30-34  74 
 7.8% 
 25-29  67 
 7.1% 
 20-24  76 
 8.0% 
 15-19  80 
 8.4% 
 10-14  72 
 7.6% 
 5-9  74 
 7.8% 
 0-4  47 
 5.0% 

Priemerný vek v obci Pružina je 36.3 [ muži: 35.1, ženy: 37.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 382    [ muži: 189, ženy: 193 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1139    [ muži: 627, ženy: 512 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 385    [ muži: 141, ženy: 244 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská946 940 1886 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené10 
 Spolu957 950 1907 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 886 
 98.9% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  9 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  1 
 0.1% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  10 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Pružina.

 1 886 / 1 907 
 98.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1844 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania14 
 Nezistené40 
 Spolu1907 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Pružina.

 14 / 1 907 
 0.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 844 
 96.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  14 
 0.7% 
 Neudané  40 
 2.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné452 29.93 
 Učňovské (bez maturity)564 37.35 
 Stredné odborné (bez maturity)65 4.3 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)117 7.75 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)195 12.91 
 Úplné stredné všeobecné41 2.72 
 Vyššie0.13 
 Vysokoškolské spolu39 2.58 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania30 1.99 
 Ostatní bez školského vzdelania0.33 
 Deti do 16 rokov397  
 Spolu1907  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1510 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Pružina.

 397 / 1 907 
 20.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby17 1.78 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby28 2.94 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba254 26.62 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody16 1.68 
7 Stavebníctvo106 11.11 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru61 6.39 
9 Hotely a reštaurácie22 2.31 
10 Doprava, skladovanie a spoje66 6.92 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.31 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj20 2.1 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie43 4.51 
14 Školstvo31 3.25 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť26 2.73 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby13 1.36 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia11 1.15 
19 EA bez udania odvetví237 24.84 
  Spolu954 100 


Z celkového počtu 954 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 465 obyvateľov

 465 / 954 
 48.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 661
    trvale obývaných domov: 495
    neobývaných domov: 165
    z toho určených na rekreáciu: 31
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 692
    v tom trvalo obývané: 519

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 37  (7.13%)
    2 izby: 101  (19.46%)
    3 izby: 190  (36.61%)
    4 izby: 89  (17.15%)
    5+ izieb: 102  (19.65%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 54.2
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 86.8
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.9
- obytných miestností na 1 byt: 3.3


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 31 / 165 
 18.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 519 / 692 
 75.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu519 1890 
  s plynom zo siete378 1478 
  s vodovodom v byte490 1813 
  s vodovodom mimo bytu10 
  bez vodovodu17 
  nezistené14 50 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť17 
  kanalizácia - septik411 1609 
  so splachovacím záchodom358 1446 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom451 1741 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 519 
 1.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 17 [0.89 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 378 / 519 
 72.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1478 [77.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 / 519 
 1.2%
- septik
 411 / 519 
 79.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 17 [0.89 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1609 [84.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Pružina
späť na stránku okresu [ Považská Bystrica ]