Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Púchov    [ kód obce: 513610 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Púchov
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4454 449 903 
5-9631 650 1281 
10-14799 719 1518 
15-19844 753 1597 
20-24903 897 1800 
25-29792 741 1533 
30-34609 713 1322 
35-39715 672 1387 
40-44716 752 1468 
45-49784 816 1600 
50-54594 608 1202 
55-59396 490 886 
60-64284 338 622 
65-69251 319 570 
70-74182 296 478 
75-79113 226 339 
80-8447 98 145 
85+43 82 125 
nezistený vek29 28 57 
Spolu9186 9647 18833 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  43 
 0.5% 
 80-84  47 
 0.5% 
 75-79  113 
 1.2% 
 70-74  182 
 2.0% 
 65-69  251 
 2.7% 
 60-64  284 
 3.1% 
 55-59  396 
 4.3% 
 50-54  594 
 6.5% 
 45-49  784 
 8.6% 
 40-44  716 
 7.8% 
 35-39  715 
 7.8% 
 30-34  609 
 6.7% 
 25-29  792 
 8.6% 
 20-24  903 
 9.9% 
 15-19  844 
 9.2% 
 10-14  799 
 8.7% 
 5-9  631 
 6.9% 
 0-4  454 
 5.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  82 
 0.9% 
 80-84  98 
 1.0% 
 75-79  226 
 2.3% 
 70-74  296 
 3.1% 
 65-69  319 
 3.3% 
 60-64  338 
 3.5% 
 55-59  490 
 5.1% 
 50-54  608 
 6.3% 
 45-49  816 
 8.5% 
 40-44  752 
 7.8% 
 35-39  672 
 7.0% 
 30-34  713 
 7.4% 
 25-29  741 
 7.7% 
 20-24  897 
 9.3% 
 15-19  753 
 7.8% 
 10-14  719 
 7.5% 
 5-9  650 
 6.8% 
 0-4  449 
 4.7% 

Priemerný vek v obci Púchov je 34.6 [ muži: 33.3, ženy: 35.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 3702    [ muži: 1884, ženy: 1818 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 12305    [ muži: 6353, ženy: 5952 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 2769    [ muži: 920, ženy: 1849 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská8952 9388 18340 
 Maďarská10 
 Rómska20 21 41 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká102 146 248 
 Nemecká
 Poľská15 
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská13 
 Židovská
 Ostatné, nezistené89 68 157 
 Spolu9186 9647 18833 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  18 340 
 97.4% 
 Maďarská  10 
 0.1% 
 Rómska  41 
 0.2% 
 Rusínska  3 
 0.0% 
 Ukrajinská  3 
 0.0% 
 Česká  248 
 1.3% 
 Nemecká  3 
 0.0% 
 Poľská  15 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  13 
 0.1% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  157 
 0.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Púchov.

 18 340 / 18 833 
 97.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev13442 
 Gréckokatolícka cirkev25 
 Pravoslávna cirkev19 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania2573 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická33 
 Apoštolská cirkev32 
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa15 
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory36 
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia24 
 Ostatné14 
 Bez vyznania2124 
 Nezistené485 
 Spolu18833 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Púchov.

 2 124 / 18 833 
 11.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  13 442 
 71.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  25 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  19 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 573 
 13.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  2 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  33 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  32 
 0.2% 
 Starokatolícka cirkev  1 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  1 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  15 
 0.1% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  36 
 0.2% 
 Židovské náboženské obce  6 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  24 
 0.1% 
 Ostatné  14 
 0.1% 
 Bez vyznania  2 124 
 11.3% 
 Neudané  485 
 2.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné2800 18.78 
 Učňovské (bez maturity)3868 25.94 
 Stredné odborné (bez maturity)428 2.87 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)1355 9.09 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)3686 24.72 
 Úplné stredné všeobecné788 5.29 
 Vyššie121 0.81 
 Vysokoškolské spolu1589 10.66 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania239 1.6 
 Ostatní bez školského vzdelania36 0.24 
 Deti do 16 rokov3923  
 Spolu18833  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 14910 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Púchov.

 3 923 / 18 833 
 20.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby136 1.34 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby23 0.23 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.03 
5 Priemyselná výroba4013 39.54 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody82 0.81 
7 Stavebníctvo327 3.22 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru884 8.71 
9 Hotely a reštaurácie197 1.94 
10 Doprava, skladovanie a spoje402 3.96 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo70 0.69 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj430 4.24 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie451 4.44 
14 Školstvo515 5.07 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť452 4.45 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby230 2.27 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom0.03 
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.06 
19 EA bez udania odvetví1925 18.97 
  Spolu10149 100 


Z celkového počtu 10149 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 1618 obyvateľov

 1 618 / 10 149 
 15.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1956
    trvale obývaných domov: 1639
    neobývaných domov: 311
    z toho určených na rekreáciu: 24
priemerný vek domu: 33

Bytov spolu: 6199
    v tom trvalo obývané: 5754

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 463  (8.05%)
    2 izby: 1385  (24.07%)
    3 izby: 2436  (42.34%)
    4 izby: 1011  (17.57%)
    5+ izieb: 459  (7.98%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 48.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 71.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 24 / 311 
 7.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 5 754 / 6 199 
 92.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu5754 18321 
  s plynom zo siete4106 13818 
  s vodovodom v byte5610 17963 
  s vodovodom mimo bytu15 43 
  bez vodovodu46 85 
  nezistené83 230 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť4916 15572 
  kanalizácia - septik758 2567 
  so splachovacím záchodom5515 17730 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom5589 17947 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 46 / 5 754 
 0.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 85 [0.45 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 4 106 / 5 754 
 71.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 13818 [73.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 916 / 5 754 
 85.4%
- septik
 758 / 5 754 
 13.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 15572 [82.6 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 2567 [13.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Púchov
späť na stránku okresu [ Púchov ]