Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Záriečie    [ kód obce: 513814 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Záriečie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-422 15 37 
5-921 22 43 
10-1418 21 39 
15-1926 22 48 
20-2428 30 58 
25-2942 25 67 
30-3423 23 46 
35-3912 19 31 
40-4419 19 38 
45-4932 23 55 
50-5429 21 50 
55-5915 18 33 
60-6412 14 26 
65-6922 29 
70-7418 23 41 
75-7919 28 
80-8412 
85+11 
nezistený vek
Spolu342 350 692 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.2% 
 80-84  5 
 1.5% 
 75-79  9 
 2.6% 
 70-74  18 
 5.3% 
 65-69  7 
 2.0% 
 60-64  12 
 3.5% 
 55-59  15 
 4.4% 
 50-54  29 
 8.5% 
 45-49  32 
 9.4% 
 40-44  19 
 5.6% 
 35-39  12 
 3.5% 
 30-34  23 
 6.7% 
 25-29  42 
 12.3% 
 20-24  28 
 8.2% 
 15-19  26 
 7.6% 
 10-14  18 
 5.3% 
 5-9  21 
 6.1% 
 0-4  22 
 6.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 2.0% 
 80-84  7 
 2.0% 
 75-79  19 
 5.4% 
 70-74  23 
 6.6% 
 65-69  22 
 6.3% 
 60-64  14 
 4.0% 
 55-59  18 
 5.1% 
 50-54  21 
 6.0% 
 45-49  23 
 6.6% 
 40-44  19 
 5.4% 
 35-39  19 
 5.4% 
 30-34  23 
 6.6% 
 25-29  25 
 7.1% 
 20-24  30 
 8.6% 
 15-19  22 
 6.3% 
 10-14  21 
 6.0% 
 5-9  22 
 6.3% 
 0-4  15 
 4.3% 

Priemerný vek v obci Záriečie je 39.0 [ muži: 36.7, ženy: 41.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 119    [ muži: 61, ženy: 58 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 408    [ muži: 226, ženy: 182 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 165    [ muži: 55, ženy: 110 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská339 344 683 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu342 350 692 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  683 
 98.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  4 
 0.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  2 
 0.3% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Záriečie.

 683 / 692 
 98.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev106 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania550 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania26 
 Nezistené
 Spolu692 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Záriečie.

 26 / 692 
 3.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  106 
 15.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  550 
 79.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  2 
 0.3% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  26 
 3.8% 
 Neudané  6 
 0.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné169 29.91 
 Učňovské (bez maturity)158 27.96 
 Stredné odborné (bez maturity)43 7.61 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)36 6.37 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)105 18.58 
 Úplné stredné všeobecné15 2.65 
 Vyššie0.35 
 Vysokoškolské spolu32 5.66 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.35 
 Ostatní bez školského vzdelania0.53 
 Deti do 16 rokov127  
 Spolu692  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 565 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Záriečie.

 127 / 692 
 18.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby18 5.22 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.87 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba114 33.04 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo18 5.22 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru21 6.09 
9 Hotely a reštaurácie1.74 
10 Doprava, skladovanie a spoje18 5.22 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.29 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj10 2.9 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie19 5.51 
14 Školstvo23 6.67 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť10 2.9 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.87 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví81 23.48 
  Spolu345 100 


Z celkového počtu 345 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 186 obyvateľov

 186 / 345 
 53.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 246
    trvale obývaných domov: 172
    neobývaných domov: 74
    z toho určených na rekreáciu: 33
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 272
    v tom trvalo obývané: 198

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 9  (4.55%)
    2 izby: 34  (17.17%)
    3 izby: 86  (43.43%)
    4 izby: 36  (18.18%)
    5+ izieb: 33  (16.67%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 62.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 91.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 33 / 74 
 44.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 198 / 272 
 72.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu198 692 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte179 658 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu17 31 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť22 
  kanalizácia - septik149 565 
  so splachovacím záchodom154 574 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom170 642 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 17 / 198 
 8.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 31 [4.47 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 198 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 9 / 198 
 4.5%
- septik
 149 / 198 
 75.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 22 [3.17 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 565 [81.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Záriečie
späť na stránku okresu [ Púchov ]