Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Cigeľ    [ kód obce: 513920 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Cigeľ
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-429 32 61 
5-928 36 64 
10-1426 22 48 
15-1938 39 77 
20-2441 41 82 
25-2947 47 94 
30-3444 30 74 
35-3925 20 45 
40-4425 25 50 
45-4935 40 75 
50-5442 41 83 
55-5929 31 60 
60-6427 27 54 
65-6924 20 44 
70-7416 24 
75-7916 13 29 
80-8413 22 
85+13 17 
nezistený vek
Spolu497 506 1003 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.8% 
 80-84  9 
 1.8% 
 75-79  16 
 3.2% 
 70-74  8 
 1.6% 
 65-69  24 
 4.8% 
 60-64  27 
 5.4% 
 55-59  29 
 5.8% 
 50-54  42 
 8.5% 
 45-49  35 
 7.0% 
 40-44  25 
 5.0% 
 35-39  25 
 5.0% 
 30-34  44 
 8.9% 
 25-29  47 
 9.5% 
 20-24  41 
 8.2% 
 15-19  38 
 7.6% 
 10-14  26 
 5.2% 
 5-9  28 
 5.6% 
 0-4  29 
 5.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  13 
 2.6% 
 80-84  13 
 2.6% 
 75-79  13 
 2.6% 
 70-74  16 
 3.2% 
 65-69  20 
 4.0% 
 60-64  27 
 5.3% 
 55-59  31 
 6.1% 
 50-54  41 
 8.1% 
 45-49  40 
 7.9% 
 40-44  25 
 4.9% 
 35-39  20 
 4.0% 
 30-34  30 
 5.9% 
 25-29  47 
 9.3% 
 20-24  41 
 8.1% 
 15-19  39 
 7.7% 
 10-14  22 
 4.3% 
 5-9  36 
 7.1% 
 0-4  32 
 6.3% 

Priemerný vek v obci Cigeľ je 38.2 [ muži: 37.6, ženy: 38.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 173    [ muži: 83, ženy: 90 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 609    [ muži: 326, ženy: 283 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 221    [ muži: 88, ženy: 133 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská495 501 996 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu497 506 1003 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  996 
 99.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  3 
 0.3% 
 Česká  3 
 0.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  1 
 0.1% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Cigeľ.

 996 / 1 003 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev827 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory12 
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania143 
 Nezistené12 
 Spolu1003 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Cigeľ.

 143 / 1 003 
 14.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  827 
 82.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  2 
 0.2% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  12 
 1.2% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  2 
 0.2% 
 Bez vyznania  143 
 14.3% 
 Neudané  12 
 1.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné249 30.4 
 Učňovské (bez maturity)313 38.22 
 Stredné odborné (bez maturity)27 3.3 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)46 5.62 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)117 14.29 
 Úplné stredné všeobecné27 3.3 
 Vyššie0.24 
 Vysokoškolské spolu36 4.4 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.24 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov184  
 Spolu1003  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 819 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Cigeľ.

 184 / 1 003 
 18.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby11 2.37 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.08 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín85 18.32 
5 Priemyselná výroba102 21.98 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.65 
7 Stavebníctvo37 7.97 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru56 12.07 
9 Hotely a reštaurácie1.29 
10 Doprava, skladovanie a spoje12 2.59 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.94 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj11 2.37 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie38 8.19 
14 Školstvo23 4.96 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.94 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby13 2.8 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví44 9.48 
  Spolu464 100 


Z celkového počtu 464 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 303 obyvateľov

 303 / 464 
 65.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 355
    trvale obývaných domov: 285
    neobývaných domov: 70
    z toho určených na rekreáciu: 22
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 356
    v tom trvalo obývané: 286

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 7  (2.45%)
    2 izby: 30  (10.49%)
    3 izby: 79  (27.62%)
    4 izby: 78  (27.27%)
    5+ izieb: 92  (32.17%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 67.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 102.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 4.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 22 / 70 
 31.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 286 / 356 
 80.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu286 1002 
  s plynom zo siete212 765 
  s vodovodom v byte279 983 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené14 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť22 
  kanalizácia - septik246 905 
  so splachovacím záchodom253 943 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom272 980 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 286 
 1.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 5 [0.49 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 212 / 286 
 74.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 765 [76.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 7 / 286 
 2.4%
- septik
 246 / 286 
 86.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 22 [2.19 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 905 [90.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Cigeľ
späť na stránku okresu [ Prievidza ]