Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Čereňany    [ kód obce: 513946 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Čereňany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-444 40 84 
5-960 55 115 
10-1460 72 132 
15-1963 60 123 
20-2462 74 136 
25-2980 64 144 
30-3457 55 112 
35-3965 70 135 
40-4466 45 111 
45-4954 64 118 
50-5454 32 86 
55-5930 50 80 
60-6454 62 116 
65-6927 40 67 
70-7427 26 53 
75-7917 19 36 
80-8410 15 25 
85+21 28 
nezistený vek
Spolu838 864 1702 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 0.8% 
 80-84  10 
 1.2% 
 75-79  17 
 2.0% 
 70-74  27 
 3.2% 
 65-69  27 
 3.2% 
 60-64  54 
 6.5% 
 55-59  30 
 3.6% 
 50-54  54 
 6.5% 
 45-49  54 
 6.5% 
 40-44  66 
 7.9% 
 35-39  65 
 7.8% 
 30-34  57 
 6.8% 
 25-29  80 
 9.6% 
 20-24  62 
 7.4% 
 15-19  63 
 7.5% 
 10-14  60 
 7.2% 
 5-9  60 
 7.2% 
 0-4  44 
 5.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  21 
 2.4% 
 80-84  15 
 1.7% 
 75-79  19 
 2.2% 
 70-74  26 
 3.0% 
 65-69  40 
 4.6% 
 60-64  62 
 7.2% 
 55-59  50 
 5.8% 
 50-54  32 
 3.7% 
 45-49  64 
 7.4% 
 40-44  45 
 5.2% 
 35-39  70 
 8.1% 
 30-34  55 
 6.4% 
 25-29  64 
 7.4% 
 20-24  74 
 8.6% 
 15-19  60 
 6.9% 
 10-14  72 
 8.3% 
 5-9  55 
 6.4% 
 0-4  40 
 4.6% 

Priemerný vek v obci Čereňany je 37.1 [ muži: 36.0, ženy: 38.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 331    [ muži: 164, ženy: 167 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 995    [ muži: 531, ženy: 464 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 375    [ muži: 142, ženy: 233 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská827 849 1676 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká13 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu838 864 1702 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 676 
 98.5% 
 Maďarská  2 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  13 
 0.8% 
 Nemecká  2 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  9 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Čereňany.

 1 676 / 1 702 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1528 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania110 
 Nezistené54 
 Spolu1702 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Čereňany.

 110 / 1 702 
 6.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 528 
 89.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.1% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  110 
 6.5% 
 Neudané  54 
 3.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné426 31.51 
 Učňovské (bez maturity)422 31.21 
 Stredné odborné (bez maturity)111 8.21 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)93 6.88 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)181 13.39 
 Úplné stredné všeobecné44 3.25 
 Vyššie0.22 
 Vysokoškolské spolu34 2.51 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania36 2.66 
 Ostatní bez školského vzdelania0.15 
 Deti do 16 rokov350  
 Spolu1702  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1352 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Čereňany.

 350 / 1 702 
 20.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby48 5.88 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.37 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín26 3.18 
5 Priemyselná výroba210 25.7 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody48 5.88 
7 Stavebníctvo50 6.12 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru48 5.88 
9 Hotely a reštaurácie12 1.47 
10 Doprava, skladovanie a spoje29 3.55 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.12 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj22 2.69 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie72 8.81 
14 Školstvo18 2.2 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť22 2.69 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.98 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví200 24.48 
  Spolu817 100 


Z celkového počtu 817 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 445 obyvateľov

 445 / 817 
 54.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 615
    trvale obývaných domov: 508
    neobývaných domov: 107
    z toho určených na rekreáciu: 1
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 638
    v tom trvalo obývané: 526

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 10  (1.9%)
    2 izby: 67  (12.74%)
    3 izby: 186  (35.36%)
    4 izby: 120  (22.81%)
    5+ izieb: 143  (27.19%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 65.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 100.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 1 / 107 
 0.9%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 526 / 638 
 82.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu526 1689 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte472 1580 
  s vodovodom mimo bytu23 
  bez vodovodu22 31 
  nezistené23 55 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť35 123 
  kanalizácia - septik374 1325 
  so splachovacím záchodom379 1355 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom472 1593 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 22 / 526 
 4.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 31 [1.82 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 526 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 35 / 526 
 6.7%
- septik
 374 / 526 
 71.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 123 [7.22 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1325 [77.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Čereňany
späť na stránku okresu [ Prievidza ]