Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Diviacka Nová Ves    [ kód obce: 513954 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Diviacka Nová Ves
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-437 49 86 
5-964 62 126 
10-1466 58 124 
15-1985 62 147 
20-2471 74 145 
25-2991 77 168 
30-3474 58 132 
35-3971 68 139 
40-4478 57 135 
45-4958 73 131 
50-5450 60 110 
55-5948 50 98 
60-6440 44 84 
65-6924 30 54 
70-7422 25 47 
75-7913 16 29 
80-8415 23 
85+10 15 
nezistený vek
Spolu906 888 1794 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.6% 
 80-84  8 
 0.9% 
 75-79  13 
 1.4% 
 70-74  22 
 2.4% 
 65-69  24 
 2.7% 
 60-64  40 
 4.4% 
 55-59  48 
 5.3% 
 50-54  50 
 5.5% 
 45-49  58 
 6.4% 
 40-44  78 
 8.6% 
 35-39  71 
 7.8% 
 30-34  74 
 8.2% 
 25-29  91 
 10.1% 
 20-24  71 
 7.8% 
 15-19  85 
 9.4% 
 10-14  66 
 7.3% 
 5-9  64 
 7.1% 
 0-4  37 
 4.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 1.1% 
 80-84  15 
 1.7% 
 75-79  16 
 1.8% 
 70-74  25 
 2.8% 
 65-69  30 
 3.4% 
 60-64  44 
 5.0% 
 55-59  50 
 5.6% 
 50-54  60 
 6.8% 
 45-49  73 
 8.2% 
 40-44  57 
 6.4% 
 35-39  68 
 7.7% 
 30-34  58 
 6.5% 
 25-29  77 
 8.7% 
 20-24  74 
 8.3% 
 15-19  62 
 7.0% 
 10-14  58 
 6.5% 
 5-9  62 
 7.0% 
 0-4  49 
 5.5% 

Priemerný vek v obci Diviacka Nová Ves je 35.5 [ muži: 34.5, ženy: 36.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 336    [ muži: 167, ženy: 169 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1155    [ muži: 626, ženy: 529 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 302    [ muži: 112, ženy: 190 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská903 880 1783 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu906 888 1794 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 783 
 99.4% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  6 
 0.3% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  1 
 0.1% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Diviacka Nová Ves.

 1 783 / 1 794 
 99.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1550 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania160 
 Nezistené59 
 Spolu1794 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Diviacka Nová Ves.

 160 / 1 794 
 8.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 550 
 86.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  6 
 0.3% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  8 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  7 
 0.4% 
 Židovské náboženské obce  2 
 0.1% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  160 
 8.9% 
 Neudané  59 
 3.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné327 22.77 
 Učňovské (bez maturity)463 32.24 
 Stredné odborné (bez maturity)27 1.88 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)116 8.08 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)291 20.26 
 Úplné stredné všeobecné72 5.01 
 Vyššie10 0.7 
 Vysokoškolské spolu118 8.22 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania11 0.77 
 Ostatní bez školského vzdelania0.07 
 Deti do 16 rokov358  
 Spolu1794  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1436 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Diviacka Nová Ves.

 358 / 1 794 
 20.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby49 5.17 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.74 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín70 7.39 
5 Priemyselná výroba338 35.69 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody53 5.6 
7 Stavebníctvo46 4.86 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru52 5.49 
9 Hotely a reštaurácie16 1.69 
10 Doprava, skladovanie a spoje30 3.17 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.53 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj20 2.11 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie48 5.07 
14 Školstvo57 6.02 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť13 1.37 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby12 1.27 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví131 13.83 
  Spolu947 100 


Z celkového počtu 947 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 621 obyvateľov

 621 / 947 
 65.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 545
    trvale obývaných domov: 478
    neobývaných domov: 67
    z toho určených na rekreáciu: 4
priemerný vek domu: 31

Bytov spolu: 552
    v tom trvalo obývané: 485

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 7  (1.44%)
    2 izby: 40  (8.25%)
    3 izby: 94  (19.38%)
    4 izby: 129  (26.6%)
    5+ izieb: 215  (44.33%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 78.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 120.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 4.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 4 / 67 
 6.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 485 / 552 
 87.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu485 1793 
  s plynom zo siete452 1700 
  s vodovodom v byte462 1724 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu12 
  nezistené18 57 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť19 
  kanalizácia - septik456 1717 
  so splachovacím záchodom442 1687 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom458 1723 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 5 / 485 
 1.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 12 [0.66 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 452 / 485 
 93.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1700 [94.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 / 485 
 1.2%
- septik
 456 / 485 
 94.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 19 [1.05 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1717 [95.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Diviacka Nová Ves
späť na stránku okresu [ Prievidza ]