Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Diviaky nad Nitricou    [ kód obce: 513962 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Diviaky nad Nitricou
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-447 49 96 
5-947 59 106 
10-1469 48 117 
15-1975 84 159 
20-2479 92 171 
25-2975 69 144 
30-3457 51 108 
35-3960 58 118 
40-4472 57 129 
45-4969 70 139 
50-5468 67 135 
55-5947 37 84 
60-6426 48 74 
65-6931 33 64 
70-7425 46 71 
75-7920 35 55 
80-8413 21 
85+14 19 
nezistený vek
Spolu881 930 1811 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.6% 
 80-84  8 
 0.9% 
 75-79  20 
 2.3% 
 70-74  25 
 2.8% 
 65-69  31 
 3.5% 
 60-64  26 
 3.0% 
 55-59  47 
 5.3% 
 50-54  68 
 7.7% 
 45-49  69 
 7.8% 
 40-44  72 
 8.2% 
 35-39  60 
 6.8% 
 30-34  57 
 6.5% 
 25-29  75 
 8.5% 
 20-24  79 
 9.0% 
 15-19  75 
 8.5% 
 10-14  69 
 7.8% 
 5-9  47 
 5.3% 
 0-4  47 
 5.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  14 
 1.5% 
 80-84  13 
 1.4% 
 75-79  35 
 3.8% 
 70-74  46 
 4.9% 
 65-69  33 
 3.5% 
 60-64  48 
 5.2% 
 55-59  37 
 4.0% 
 50-54  67 
 7.2% 
 45-49  70 
 7.5% 
 40-44  57 
 6.1% 
 35-39  58 
 6.2% 
 30-34  51 
 5.5% 
 25-29  69 
 7.4% 
 20-24  92 
 9.9% 
 15-19  84 
 9.0% 
 10-14  48 
 5.2% 
 5-9  59 
 6.3% 
 0-4  49 
 5.3% 

Priemerný vek v obci Diviaky nad Nitricou je 36.9 [ muži: 35.7, ženy: 38.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 319    [ muži: 163, ženy: 156 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1150    [ muži: 602, ženy: 548 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 341    [ muži: 115, ženy: 226 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská874 924 1798 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu881 930 1811 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 798 
 99.3% 
 Maďarská  2 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  8 
 0.4% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Diviaky nad Nitricou.

 1 798 / 1 811 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1678 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania104 
 Nezistené11 
 Spolu1811 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Diviaky nad Nitricou.

 104 / 1 811 
 5.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 678 
 92.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  5 
 0.3% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  6 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Bratská jednota babristov  1 
 0.1% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  4 
 0.2% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  104 
 5.7% 
 Neudané  11 
 0.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné363 24.53 
 Učňovské (bez maturity)492 33.24 
 Stredné odborné (bez maturity)45 3.04 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)113 7.64 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)302 20.41 
 Úplné stredné všeobecné59 3.99 
 Vyššie0.47 
 Vysokoškolské spolu84 5.68 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania14 0.95 
 Ostatní bez školského vzdelania0.07 
 Deti do 16 rokov331  
 Spolu1811  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1480 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Diviaky nad Nitricou.

 331 / 1 811 
 18.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby91 10.09 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.22 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín52 5.76 
5 Priemyselná výroba270 29.93 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody39 4.32 
7 Stavebníctvo37 4.1 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru54 5.99 
9 Hotely a reštaurácie0.33 
10 Doprava, skladovanie a spoje26 2.88 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.44 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj20 2.22 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie53 5.88 
14 Školstvo56 6.21 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť24 2.66 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby13 1.44 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.22 
19 EA bez udania odvetví156 17.29 
  Spolu902 100 


Z celkového počtu 902 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 542 obyvateľov

 542 / 902 
 60.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 618
    trvale obývaných domov: 490
    neobývaných domov: 128
    z toho určených na rekreáciu: 12
priemerný vek domu: 33

Bytov spolu: 645
    v tom trvalo obývané: 515

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 12  (2.33%)
    2 izby: 57  (11.07%)
    3 izby: 130  (25.24%)
    4 izby: 113  (21.94%)
    5+ izieb: 203  (39.42%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 70.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 108.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 4.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 12 / 128 
 9.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 515 / 645 
 79.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu515 1800 
  s plynom zo siete416 1486 
  s vodovodom v byte493 1749 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu12 12 
  nezistené31 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť14 46 
  kanalizácia - septik442 1621 
  so splachovacím záchodom437 1622 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom474 1725 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 12 / 515 
 2.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 12 [0.66 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 416 / 515 
 80.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1486 [82.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 14 / 515 
 2.7%
- septik
 442 / 515 
 85.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 46 [2.54 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1621 [89.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Diviaky nad Nitricou
späť na stránku okresu [ Prievidza ]