Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Dlžín    [ kód obce: 513971 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Dlžín
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-911 
10-1412 
15-1910 
20-2410 17 
25-2913 
30-3412 
35-3911 
40-4414 
45-4911 
50-5411 
55-5912 
60-6415 
65-6910 
70-74
75-7910 18 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu89 113 202 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 3.4% 
 80-84  1 
 1.1% 
 75-79  8 
 9.0% 
 70-74  1 
 1.1% 
 65-69  6 
 6.7% 
 60-64  7 
 7.9% 
 55-59  3 
 3.4% 
 50-54  6 
 6.7% 
 45-49  7 
 7.9% 
 40-44  6 
 6.7% 
 35-39  8 
 9.0% 
 30-34  6 
 6.7% 
 25-29  5 
 5.6% 
 20-24  7 
 7.9% 
 15-19  4 
 4.5% 
 10-14  6 
 6.7% 
 5-9  5 
 5.6% 
 0-4  0 
 0.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 2.7% 
 80-84  3 
 2.7% 
 75-79  10 
 8.8% 
 70-74  8 
 7.1% 
 65-69  4 
 3.5% 
 60-64  8 
 7.1% 
 55-59  9 
 8.0% 
 50-54  5 
 4.4% 
 45-49  4 
 3.5% 
 40-44  8 
 7.1% 
 35-39  3 
 2.7% 
 30-34  6 
 5.3% 
 25-29  8 
 7.1% 
 20-24  10 
 8.8% 
 15-19  6 
 5.3% 
 10-14  6 
 5.3% 
 5-9  6 
 5.3% 
 0-4  6 
 5.3% 

Priemerný vek v obci Dlžín je 44.0 [ muži: 44.3, ženy: 43.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 29    [ muži: 11, ženy: 18 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 102    [ muži: 52, ženy: 50 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 71    [ muži: 26, ženy: 45 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská87 112 199 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu89 113 202 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  199 
 98.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 1.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dlžín.

 199 / 202 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev190 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu202 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dlžín.

 9 / 202 
 4.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  190 
 94.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  2 
 1.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  9 
 4.5% 
 Neudané  0 
 0.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné71 41.28 
 Učňovské (bez maturity)45 26.16 
 Stredné odborné (bez maturity)2.91 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)10 5.81 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)32 18.6 
 Úplné stredné všeobecné2.91 
 Vyššie1.16 
 Vysokoškolské spolu0.58 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.58 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov30  
 Spolu202  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 172 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dlžín.

 30 / 202 
 14.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby4.82 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín6.02 
5 Priemyselná výroba18 21.69 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody2.41 
7 Stavebníctvo3.61 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru7.23 
9 Hotely a reštaurácie1.2 
10 Doprava, skladovanie a spoje10.84 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj3.61 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie8.43 
14 Školstvo4.82 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť6.02 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.41 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví14 16.87 
  Spolu83 100 


Z celkového počtu 83 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 52 obyvateľov

 52 / 83 
 62.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 115
    trvale obývaných domov: 81
    neobývaných domov: 33
    z toho určených na rekreáciu: 16
priemerný vek domu: 44

Bytov spolu: 114
    v tom trvalo obývané: 80

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (1.25%)
    2 izby: 19  (23.75%)
    3 izby: 32  (40%)
    4 izby: 22  (27.5%)
    5+ izieb: 6  (7.5%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 44.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 67.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 16 / 33 
 48.5%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 80 / 114 
 70.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu80 202 
  s plynom zo siete56 159 
  s vodovodom v byte78 199 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik54 160 
  so splachovacím záchodom52 157 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom62 177 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 1 / 80 
 1.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 1 [0.49 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 56 / 80 
 70.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 159 [78.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 80 
 0.0%
- septik
 54 / 80 
 67.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 160 [79.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dlžín
späť na stránku okresu [ Prievidza ]