Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Handlová    [ kód obce: 513997 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Handlová
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4432 355 787 
5-9510 539 1049 
10-14670 607 1277 
15-19708 750 1458 
20-24835 809 1644 
25-29718 737 1455 
30-34647 595 1242 
35-39685 638 1323 
40-44719 676 1395 
45-49688 699 1387 
50-54567 594 1161 
55-59456 488 944 
60-64372 445 817 
65-69335 416 751 
70-74201 352 553 
75-79140 239 379 
80-8460 115 175 
85+32 95 127 
nezistený vek46 48 94 
Spolu8821 9197 18018 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  32 
 0.4% 
 80-84  60 
 0.7% 
 75-79  140 
 1.6% 
 70-74  201 
 2.3% 
 65-69  335 
 3.8% 
 60-64  372 
 4.2% 
 55-59  456 
 5.2% 
 50-54  567 
 6.5% 
 45-49  688 
 7.8% 
 40-44  719 
 8.2% 
 35-39  685 
 7.8% 
 30-34  647 
 7.4% 
 25-29  718 
 8.2% 
 20-24  835 
 9.5% 
 15-19  708 
 8.1% 
 10-14  670 
 7.6% 
 5-9  510 
 5.8% 
 0-4  432 
 4.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  95 
 1.0% 
 80-84  115 
 1.3% 
 75-79  239 
 2.6% 
 70-74  352 
 3.8% 
 65-69  416 
 4.5% 
 60-64  445 
 4.9% 
 55-59  488 
 5.3% 
 50-54  594 
 6.5% 
 45-49  699 
 7.6% 
 40-44  676 
 7.4% 
 35-39  638 
 7.0% 
 30-34  595 
 6.5% 
 25-29  737 
 8.1% 
 20-24  809 
 8.8% 
 15-19  750 
 8.2% 
 10-14  607 
 6.6% 
 5-9  539 
 5.9% 
 0-4  355 
 3.9% 

Priemerný vek v obci Handlová je 36.5 [ muži: 35.2, ženy: 37.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 3113    [ muži: 1612, ženy: 1501 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 11521    [ muži: 6023, ženy: 5498 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 3290    [ muži: 1140, ženy: 2150 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská8488 8835 17323 
 Maďarská83 71 154 
 Rómska79 76 155 
 Rusínska
 Ukrajinská14 
 Česká44 76 120 
 Nemecká41 45 86 
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská10 
 Židovská
 Ostatné, nezistené69 78 147 
 Spolu8821 9197 18018 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  17 323 
 96.1% 
 Maďarská  154 
 0.9% 
 Rómska  155 
 0.9% 
 Rusínska  2 
 0.0% 
 Ukrajinská  14 
 0.1% 
 Česká  120 
 0.7% 
 Nemecká  86 
 0.5% 
 Poľská  6 
 0.0% 
 Chorvátska  1 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  10 
 0.1% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  147 
 0.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Handlová.

 17 323 / 18 018 
 96.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev8061 
 Gréckokatolícka cirkev81 
 Pravoslávna cirkev16 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania407 
 Reformovaná kresťanská cirkev28 
 Evanjelická cirkev metodistická29 
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev11 
 Bratská jednota babristov12 
 Cirkev československá husitská16 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory75 
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia121 
 Ostatné20 
 Bez vyznania8306 
 Nezistené825 
 Spolu18018 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Handlová.

 8 306 / 18 018 
 46.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  8 061 
 44.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  81 
 0.4% 
 Pravoslávna cirkev  16 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  407 
 2.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  28 
 0.2% 
 Evanjelická cirkev metodistická  29 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  5 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  11 
 0.1% 
 Bratská jednota babristov  12 
 0.1% 
 Cirkev československá husitská  16 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  1 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  75 
 0.4% 
 Židovské náboženské obce  4 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  121 
 0.7% 
 Ostatné  20 
 0.1% 
 Bez vyznania  8 306 
 46.1% 
 Neudané  825 
 4.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné4249 28.86 
 Učňovské (bez maturity)4333 29.43 
 Stredné odborné (bez maturity)1093 7.42 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)814 5.53 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)2278 15.47 
 Úplné stredné všeobecné693 4.71 
 Vyššie87 0.59 
 Vysokoškolské spolu793 5.39 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania347 2.36 
 Ostatní bez školského vzdelania35 0.24 
 Deti do 16 rokov3296  
 Spolu18018  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 14722 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Handlová.

 3 296 / 18 018 
 18.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby168 1.73 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby88 0.91 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín2249 23.18 
5 Priemyselná výroba1912 19.71 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody156 1.61 
7 Stavebníctvo370 3.81 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru755 7.78 
9 Hotely a reštaurácie153 1.58 
10 Doprava, skladovanie a spoje224 2.31 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo61 0.63 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj235 2.42 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie305 3.14 
14 Školstvo541 5.58 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť401 4.13 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby256 2.64 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia17 0.18 
19 EA bez udania odvetví1812 18.67 
  Spolu9703 100 


Z celkového počtu 9703 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 2089 obyvateľov

 2 089 / 9 703 
 21.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 2273
    trvale obývaných domov: 2101
    neobývaných domov: 170
    z toho určených na rekreáciu: 43
priemerný vek domu: 52

Bytov spolu: 6461
    v tom trvalo obývané: 6185

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 878  (14.2%)
    2 izby: 1959  (31.67%)
    3 izby: 2293  (37.07%)
    4 izby: 703  (11.37%)
    5+ izieb: 352  (5.69%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 44.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 66.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 43 / 170 
 25.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 6 185 / 6 461 
 95.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu6185 17896 
  s plynom zo siete3995 12030 
  s vodovodom v byte6087 17630 
  s vodovodom mimo bytu21 
  bez vodovodu
  nezistené88 242 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť5407 15481 
  kanalizácia - septik686 2193 
  so splachovacím záchodom5862 16998 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom5861 16991 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 6 185 
 0.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 3 [0.01 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 3 995 / 6 185 
 64.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 12030 [66.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 5 407 / 6 185 
 87.4%
- septik
 686 / 6 185 
 11.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 15481 [85.9 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 2193 [12.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Handlová
späť na stránku okresu [ Prievidza ]