Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Horná Ves    [ kód obce: 514004 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Horná Ves
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-426 23 49 
5-938 36 74 
10-1445 39 84 
15-1942 40 82 
20-2449 32 81 
25-2947 41 88 
30-3436 35 71 
35-3947 43 90 
40-4438 34 72 
45-4947 33 80 
50-5434 40 74 
55-5926 22 48 
60-6417 25 42 
65-6923 27 50 
70-7416 34 50 
75-7912 15 27 
80-8412 
85+12 
nezistený vek
Spolu552 534 1086 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.7% 
 80-84  5 
 0.9% 
 75-79  12 
 2.2% 
 70-74  16 
 2.9% 
 65-69  23 
 4.2% 
 60-64  17 
 3.1% 
 55-59  26 
 4.7% 
 50-54  34 
 6.2% 
 45-49  47 
 8.5% 
 40-44  38 
 6.9% 
 35-39  47 
 8.5% 
 30-34  36 
 6.5% 
 25-29  47 
 8.5% 
 20-24  49 
 8.9% 
 15-19  42 
 7.6% 
 10-14  45 
 8.2% 
 5-9  38 
 6.9% 
 0-4  26 
 4.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 1.5% 
 80-84  7 
 1.3% 
 75-79  15 
 2.8% 
 70-74  34 
 6.4% 
 65-69  27 
 5.1% 
 60-64  25 
 4.7% 
 55-59  22 
 4.1% 
 50-54  40 
 7.5% 
 45-49  33 
 6.2% 
 40-44  34 
 6.4% 
 35-39  43 
 8.1% 
 30-34  35 
 6.6% 
 25-29  41 
 7.7% 
 20-24  32 
 6.0% 
 15-19  40 
 7.5% 
 10-14  39 
 7.3% 
 5-9  36 
 6.7% 
 0-4  23 
 4.3% 

Priemerný vek v obci Horná Ves je 37.1 [ muži: 35.5, ženy: 38.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 207    [ muži: 109, ženy: 98 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 664    [ muži: 366, ženy: 298 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 215    [ muži: 77, ženy: 138 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská549 533 1082 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu552 534 1086 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 082 
 99.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.3% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horná Ves.

 1 082 / 1 086 
 99.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev986 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory18 
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania63 
 Nezistené16 
 Spolu1086 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horná Ves.

 63 / 1 086 
 5.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  986 
 90.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.1% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  18 
 1.7% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  63 
 5.8% 
 Neudané  16 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné304 35.14 
 Učňovské (bez maturity)344 39.77 
 Stredné odborné (bez maturity)0.12 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)53 6.13 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)114 13.18 
 Úplné stredné všeobecné19 2.2 
 Vyššie0.35 
 Vysokoškolské spolu20 2.31 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.81 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov221  
 Spolu1086  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 865 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horná Ves.

 221 / 1 086 
 20.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby39 6.9 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby22 3.89 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín18 3.19 
5 Priemyselná výroba171 30.27 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody25 4.42 
7 Stavebníctvo38 6.73 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru55 9.73 
9 Hotely a reštaurácie12 2.12 
10 Doprava, skladovanie a spoje21 3.72 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.18 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj10 1.77 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie43 7.61 
14 Školstvo15 2.65 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.24 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.06 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.71 
19 EA bez udania odvetví78 13.81 
  Spolu565 100 


Z celkového počtu 565 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 245 obyvateľov

 245 / 565 
 43.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 357
    trvale obývaných domov: 294
    neobývaných domov: 62
    z toho určených na rekreáciu: 36
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 373
    v tom trvalo obývané: 307

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 6  (1.95%)
    2 izby: 38  (12.38%)
    3 izby: 85  (27.69%)
    4 izby: 98  (31.92%)
    5+ izieb: 80  (26.06%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 64.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 97.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 36 / 62 
 58.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 307 / 373 
 82.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu307 1080 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte295 1049 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 
  nezistené12 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť36 123 
  kanalizácia - septik178 689 
  so splachovacím záchodom209 801 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom275 997 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 5 / 307 
 1.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 10 [0.92 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 / 307 
 0.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 9 [0.82 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 36 / 307 
 11.7%
- septik
 178 / 307 
 58.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 123 [11.3 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 689 [63.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horná Ves
späť na stránku okresu [ Prievidza ]