Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Horné Vestenice    [ kód obce: 514012 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Horné Vestenice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-421 10 31 
5-914 19 33 
10-1420 27 47 
15-1920 15 35 
20-2428 26 54 
25-2935 21 56 
30-3418 22 40 
35-3929 20 49 
40-4423 15 38 
45-4915 27 42 
50-5422 27 49 
55-5918 17 35 
60-6418 15 33 
65-6910 12 22 
70-7410 17 
75-7911 17 
80-8410 14 
85+
nezistený vek
Spolu310 305 615 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.6% 
 80-84  4 
 1.3% 
 75-79  6 
 1.9% 
 70-74  7 
 2.3% 
 65-69  10 
 3.2% 
 60-64  18 
 5.8% 
 55-59  18 
 5.8% 
 50-54  22 
 7.1% 
 45-49  15 
 4.8% 
 40-44  23 
 7.4% 
 35-39  29 
 9.4% 
 30-34  18 
 5.8% 
 25-29  35 
 11.3% 
 20-24  28 
 9.0% 
 15-19  20 
 6.5% 
 10-14  20 
 6.5% 
 5-9  14 
 4.5% 
 0-4  21 
 6.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.3% 
 80-84  10 
 3.3% 
 75-79  11 
 3.6% 
 70-74  10 
 3.3% 
 65-69  12 
 3.9% 
 60-64  15 
 4.9% 
 55-59  17 
 5.6% 
 50-54  27 
 8.9% 
 45-49  27 
 8.9% 
 40-44  15 
 4.9% 
 35-39  20 
 6.6% 
 30-34  22 
 7.2% 
 25-29  21 
 6.9% 
 20-24  26 
 8.5% 
 15-19  15 
 4.9% 
 10-14  27 
 8.9% 
 5-9  19 
 6.2% 
 0-4  10 
 3.3% 

Priemerný vek v obci Horné Vestenice je 37.6 [ muži: 36.0, ženy: 39.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 111    [ muži: 55, ženy: 56 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 381    [ muži: 208, ženy: 173 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 123    [ muži: 47, ženy: 76 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská304 302 606 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu310 305 615 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  606 
 98.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  7 
 1.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horné Vestenice.

 606 / 615 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev588 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené12 
 Spolu615 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horné Vestenice.

 8 / 615 
 1.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  588 
 95.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  4 
 0.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  3 
 0.5% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  8 
 1.3% 
 Neudané  12 
 2.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné142 28.23 
 Učňovské (bez maturity)192 38.17 
 Stredné odborné (bez maturity)0.2 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)33 6.56 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)78 15.51 
 Úplné stredné všeobecné24 4.77 
 Vyššie0.99 
 Vysokoškolské spolu22 4.37 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.19 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov112  
 Spolu615  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 503 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horné Vestenice.

 112 / 615 
 18.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby2.27 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.32 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín2.59 
5 Priemyselná výroba125 40.45 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody13 4.21 
7 Stavebníctvo2.91 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru14 4.53 
9 Hotely a reštaurácie0.65 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.59 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.65 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie17 5.5 
14 Školstvo21 6.8 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.91 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.29 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.32 
19 EA bez udania odvetví68 22.01 
  Spolu309 100 


Z celkového počtu 309 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 163 obyvateľov

 163 / 309 
 52.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 239
    trvale obývaných domov: 179
    neobývaných domov: 60
    z toho určených na rekreáciu: 1
priemerný vek domu: 34

Bytov spolu: 239
    v tom trvalo obývané: 177

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (1.69%)
    2 izby: 12  (6.78%)
    3 izby: 58  (32.77%)
    4 izby: 39  (22.03%)
    5+ izieb: 65  (36.72%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 66.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 104.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 4.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 1 / 60 
 1.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 177 / 239 
 74.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu177 607 
  s plynom zo siete155 553 
  s vodovodom v byte165 571 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené10 34 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť20 
  kanalizácia - septik150 542 
  so splachovacím záchodom151 547 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom165 582 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 0 / 177 
 0.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 155 / 177 
 87.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 553 [89.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 / 177 
 3.4%
- septik
 150 / 177 
 84.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 20 [3.25 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 542 [88.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horné Vestenice
späť na stránku okresu [ Prievidza ]