Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Chrenovec - Brusno    [ kód obce: 514021 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Chrenovec - Brusno
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-423 25 48 
5-943 38 81 
10-1450 37 87 
15-1942 48 90 
20-2468 45 113 
25-2955 58 113 
30-3433 28 61 
35-3943 49 92 
40-4457 38 95 
45-4954 46 100 
50-5444 50 94 
55-5931 34 65 
60-6426 31 57 
65-6921 33 54 
70-7424 34 58 
75-7914 31 45 
80-8415 18 
85+
nezistený vek
Spolu635 646 1281 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.6% 
 80-84  3 
 0.5% 
 75-79  14 
 2.2% 
 70-74  24 
 3.8% 
 65-69  21 
 3.3% 
 60-64  26 
 4.1% 
 55-59  31 
 4.9% 
 50-54  44 
 6.9% 
 45-49  54 
 8.5% 
 40-44  57 
 9.0% 
 35-39  43 
 6.8% 
 30-34  33 
 5.2% 
 25-29  55 
 8.7% 
 20-24  68 
 10.7% 
 15-19  42 
 6.6% 
 10-14  50 
 7.9% 
 5-9  43 
 6.8% 
 0-4  23 
 3.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.8% 
 80-84  15 
 2.3% 
 75-79  31 
 4.8% 
 70-74  34 
 5.3% 
 65-69  33 
 5.1% 
 60-64  31 
 4.8% 
 55-59  34 
 5.3% 
 50-54  50 
 7.8% 
 45-49  46 
 7.1% 
 40-44  38 
 5.9% 
 35-39  49 
 7.6% 
 30-34  28 
 4.3% 
 25-29  58 
 9.0% 
 20-24  45 
 7.0% 
 15-19  48 
 7.4% 
 10-14  37 
 5.7% 
 5-9  38 
 5.9% 
 0-4  25 
 3.9% 

Priemerný vek v obci Chrenovec - Brusno je 38.4 [ muži: 36.4, ženy: 40.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 216    [ muži: 116, ženy: 100 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 789    [ muži: 427, ženy: 362 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 275    [ muži: 92, ženy: 183 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská625 639 1264 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu635 646 1281 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 264 
 98.7% 
 Maďarská  4 
 0.3% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  4 
 0.3% 
 Nemecká  5 
 0.4% 
 Poľská  3 
 0.2% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Chrenovec - Brusno.

 1 264 / 1 281 
 98.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1097 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania150 
 Nezistené23 
 Spolu1281 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Chrenovec - Brusno.

 150 / 1 281 
 11.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 097 
 85.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  9 
 0.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  150 
 11.7% 
 Neudané  23 
 1.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné246 23.47 
 Učňovské (bez maturity)429 40.94 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)69 6.58 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)190 18.13 
 Úplné stredné všeobecné38 3.63 
 Vyššie0.67 
 Vysokoškolské spolu65 6.2 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.1 
 Ostatní bez školského vzdelania0.29 
 Deti do 16 rokov233  
 Spolu1281  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1048 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Chrenovec - Brusno.

 233 / 1 281 
 18.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby22 3.25 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.74 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín90 13.31 
5 Priemyselná výroba152 22.49 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody13 1.92 
7 Stavebníctvo72 10.65 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru74 10.95 
9 Hotely a reštaurácie11 1.63 
10 Doprava, skladovanie a spoje33 4.88 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.89 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.18 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie36 5.33 
14 Školstvo48 7.1 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť26 3.85 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 1.48 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.44 
19 EA bez udania odvetví67 9.91 
  Spolu676 100 


Z celkového počtu 676 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 422 obyvateľov

 422 / 676 
 62.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 441
    trvale obývaných domov: 378
    neobývaných domov: 63
    z toho určených na rekreáciu: 3
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 452
    v tom trvalo obývané: 388

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (1.29%)
    2 izby: 37  (9.54%)
    3 izby: 87  (22.42%)
    4 izby: 109  (28.09%)
    5+ izieb: 150  (38.66%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 70.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 110.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 4.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 3 / 63 
 4.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 388 / 452 
 85.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu388 1280 
  s plynom zo siete324 1096 
  s vodovodom v byte377 1256 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené21 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť49 156 
  kanalizácia - septik305 1050 
  so splachovacím záchodom352 1208 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom375 1259 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 388 
 0.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 3 [0.23 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 324 / 388 
 83.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1096 [85.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 49 / 388 
 12.6%
- septik
 305 / 388 
 78.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 156 [12.1 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1050 [81.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Chrenovec - Brusno
späť na stránku okresu [ Prievidza ]