Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Kamenec pod Vtáčnikom    [ kód obce: 514063 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Kamenec pod Vtáčnikom
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-441 43 84 
5-955 60 115 
10-1462 70 132 
15-1974 63 137 
20-2491 86 177 
25-2965 63 128 
30-3466 66 132 
35-3974 60 134 
40-4452 50 102 
45-4975 73 148 
50-5449 58 107 
55-5959 54 113 
60-6448 49 97 
65-6937 50 87 
70-7428 45 73 
75-7915 33 48 
80-8421 27 
85+18 26 
nezistený vek
Spolu905 963 1868 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 0.9% 
 80-84  6 
 0.7% 
 75-79  15 
 1.7% 
 70-74  28 
 3.1% 
 65-69  37 
 4.1% 
 60-64  48 
 5.3% 
 55-59  59 
 6.5% 
 50-54  49 
 5.4% 
 45-49  75 
 8.3% 
 40-44  52 
 5.7% 
 35-39  74 
 8.2% 
 30-34  66 
 7.3% 
 25-29  65 
 7.2% 
 20-24  91 
 10.1% 
 15-19  74 
 8.2% 
 10-14  62 
 6.9% 
 5-9  55 
 6.1% 
 0-4  41 
 4.5% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  18 
 1.9% 
 80-84  21 
 2.2% 
 75-79  33 
 3.4% 
 70-74  45 
 4.7% 
 65-69  50 
 5.2% 
 60-64  49 
 5.1% 
 55-59  54 
 5.6% 
 50-54  58 
 6.0% 
 45-49  73 
 7.6% 
 40-44  50 
 5.2% 
 35-39  60 
 6.2% 
 30-34  66 
 6.9% 
 25-29  63 
 6.5% 
 20-24  86 
 8.9% 
 15-19  63 
 6.5% 
 10-14  70 
 7.3% 
 5-9  60 
 6.2% 
 0-4  43 
 4.5% 

Priemerný vek v obci Kamenec pod Vtáčnikom je 38.0 [ muži: 36.5, ženy: 39.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 331    [ muži: 158, ženy: 173 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1124    [ muži: 605, ženy: 519 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 412    [ muži: 142, ženy: 270 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská895 954 1849 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká11 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu905 963 1868 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 849 
 99.0% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  1 
 0.1% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  11 
 0.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Kamenec pod Vtáčnikom.

 1 849 / 1 868 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1698 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania21 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania102 
 Nezistené36 
 Spolu1868 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Kamenec pod Vtáčnikom.

 102 / 1 868 
 5.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 698 
 90.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  3 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  21 
 1.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  8 
 0.4% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  102 
 5.5% 
 Neudané  36 
 1.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné412 27.05 
 Učňovské (bez maturity)542 35.59 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)114 7.49 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)283 18.58 
 Úplné stredné všeobecné58 3.81 
 Vyššie0.59 
 Vysokoškolské spolu82 5.38 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania21 1.38 
 Ostatní bez školského vzdelania0.13 
 Deti do 16 rokov345  
 Spolu1868  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1523 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Kamenec pod Vtáčnikom.

 345 / 1 868 
 18.5%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby39 4.14 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby11 1.17 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín69 7.33 
5 Priemyselná výroba222 23.59 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody99 10.52 
7 Stavebníctvo36 3.83 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru64 6.8 
9 Hotely a reštaurácie20 2.13 
10 Doprava, skladovanie a spoje14 1.49 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.64 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj15 1.59 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie72 7.65 
14 Školstvo41 4.36 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť24 2.55 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby17 1.81 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.32 
19 EA bez udania odvetví189 20.09 
  Spolu941 100 


Z celkového počtu 941 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 547 obyvateľov

 547 / 941 
 58.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 570
    trvale obývaných domov: 481
    neobývaných domov: 89
    z toho určených na rekreáciu: 11
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 675
    v tom trvalo obývané: 585

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 24  (4.1%)
    2 izby: 134  (22.91%)
    3 izby: 197  (33.68%)
    4 izby: 102  (17.44%)
    5+ izieb: 128  (21.88%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 58.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 11 / 89 
 12.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 585 / 675 
 86.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu585 1868 
  s plynom zo siete352 1166 
  s vodovodom v byte547 1793 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu23 38 
  nezistené12 33 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť20 
  kanalizácia - septik522 1743 
  so splachovacím záchodom495 1690 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom522 1750 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 23 / 585 
 3.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 38 [2.03 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 352 / 585 
 60.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1166 [62.4 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 585 
 0.7%
- septik
 522 / 585 
 89.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 20 [1.07 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1743 [93.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Kamenec pod Vtáčnikom
späť na stránku okresu [ Prievidza ]