Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Kocurany    [ kód obce: 514098 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Kocurany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-416 24 
5-921 17 38 
10-1414 12 26 
15-1913 21 
20-2419 15 34 
25-2918 16 34 
30-3416 18 34 
35-3915 15 30 
40-4411 10 21 
45-4912 21 
50-5412 11 23 
55-5915 22 
60-6416 
65-6915 
70-7412 
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu194 199 393 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.5% 
 80-84  3 
 1.5% 
 75-79  2 
 1.0% 
 70-74  3 
 1.5% 
 65-69  9 
 4.6% 
 60-64  8 
 4.1% 
 55-59  7 
 3.6% 
 50-54  12 
 6.2% 
 45-49  12 
 6.2% 
 40-44  11 
 5.7% 
 35-39  15 
 7.7% 
 30-34  16 
 8.2% 
 25-29  18 
 9.3% 
 20-24  19 
 9.8% 
 15-19  13 
 6.7% 
 10-14  14 
 7.2% 
 5-9  21 
 10.8% 
 0-4  8 
 4.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.5% 
 80-84  5 
 2.5% 
 75-79  6 
 3.0% 
 70-74  9 
 4.5% 
 65-69  6 
 3.0% 
 60-64  8 
 4.0% 
 55-59  15 
 7.5% 
 50-54  11 
 5.5% 
 45-49  9 
 4.5% 
 40-44  10 
 5.0% 
 35-39  15 
 7.5% 
 30-34  18 
 9.0% 
 25-29  16 
 8.0% 
 20-24  15 
 7.5% 
 15-19  8 
 4.0% 
 10-14  12 
 6.0% 
 5-9  17 
 8.5% 
 0-4  16 
 8.0% 

Priemerný vek v obci Kocurany je 35.7 [ muži: 34.4, ženy: 36.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 88    [ muži: 43, ženy: 45 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 225    [ muži: 123, ženy: 102 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 80    [ muži: 28, ženy: 52 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská189 194 383 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu194 199 393 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  383 
 97.5% 
 Maďarská  1 
 0.3% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  7 
 1.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Kocurany.

 383 / 393 
 97.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev376 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené10 
 Spolu393 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Kocurany.

 6 / 393 
 1.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  376 
 95.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  6 
 1.5% 
 Neudané  10 
 2.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné83 27.57 
 Učňovské (bez maturity)119 39.53 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)19 6.31 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)32 10.63 
 Úplné stredné všeobecné2.33 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu10 3.32 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania30 9.97 
 Ostatní bez školského vzdelania0.33 
 Deti do 16 rokov92  
 Spolu393  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 301 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Kocurany.

 92 / 393 
 23.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby2.13 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín3.72 
5 Priemyselná výroba43 22.87 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody4.26 
7 Stavebníctvo4.79 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru11 5.85 
9 Hotely a reštaurácie1.06 
10 Doprava, skladovanie a spoje1.06 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.53 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.66 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie3.19 
14 Školstvo3.19 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť4.26 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.06 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví74 39.36 
  Spolu188 100 


Z celkového počtu 188 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 105 obyvateľov

 105 / 188 
 55.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 136
    trvale obývaných domov: 103
    neobývaných domov: 33
    z toho určených na rekreáciu: 9
priemerný vek domu: 32

Bytov spolu: 141
    v tom trvalo obývané: 106

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (4.72%)
    2 izby: 19  (17.92%)
    3 izby: 35  (33.02%)
    4 izby: 20  (18.87%)
    5+ izieb: 27  (25.47%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 9 / 33 
 27.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 106 / 141 
 75.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu106 391 
  s plynom zo siete84 331 
  s vodovodom v byte92 355 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené29 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik93 366 
  so splachovacím záchodom84 331 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom88 344 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 5 / 106 
 4.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 7 [1.78 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 84 / 106 
 79.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 331 [84.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 106 
 0.0%
- septik
 93 / 106 
 87.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 366 [93.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Kocurany
späť na stránku okresu [ Prievidza ]