Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Kostolná Ves    [ kód obce: 514101 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Kostolná Ves
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-422 27 
5-917 10 27 
10-1417 18 35 
15-1922 23 45 
20-2418 26 44 
25-2914 21 35 
30-3414 21 
35-3915 22 37 
40-4426 16 42 
45-4914 15 29 
50-5415 24 
55-5915 
60-6412 14 26 
65-6910 16 
70-7419 28 
75-7911 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu223 246 469 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  2 
 0.9% 
 75-79  3 
 1.4% 
 70-74  9 
 4.1% 
 65-69  10 
 4.5% 
 60-64  12 
 5.4% 
 55-59  8 
 3.6% 
 50-54  15 
 6.8% 
 45-49  14 
 6.3% 
 40-44  26 
 11.8% 
 35-39  15 
 6.8% 
 30-34  14 
 6.3% 
 25-29  14 
 6.3% 
 20-24  18 
 8.1% 
 15-19  22 
 10.0% 
 10-14  17 
 7.7% 
 5-9  17 
 7.7% 
 0-4  5 
 2.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.4% 
 80-84  1 
 0.4% 
 75-79  8 
 3.3% 
 70-74  19 
 7.8% 
 65-69  6 
 2.4% 
 60-64  14 
 5.7% 
 55-59  7 
 2.9% 
 50-54  9 
 3.7% 
 45-49  15 
 6.1% 
 40-44  16 
 6.5% 
 35-39  22 
 9.0% 
 30-34  7 
 2.9% 
 25-29  21 
 8.6% 
 20-24  26 
 10.6% 
 15-19  23 
 9.4% 
 10-14  18 
 7.3% 
 5-9  10 
 4.1% 
 0-4  22 
 9.0% 

Priemerný vek v obci Kostolná Ves je 35.9 [ muži: 36.3, ženy: 35.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 89    [ muži: 39, ženy: 50 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 285    [ muži: 146, ženy: 139 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 92    [ muži: 36, ženy: 56 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská223 243 466 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu223 246 469 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  466 
 99.4% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  1 
 0.2% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  1 
 0.2% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Kostolná Ves.

 466 / 469 
 99.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev411 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania44 
 Nezistené11 
 Spolu469 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Kostolná Ves.

 44 / 469 
 9.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  411 
 87.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.2% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  44 
 9.4% 
 Neudané  11 
 2.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné109 28.99 
 Učňovské (bez maturity)131 34.84 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)31 8.24 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)64 17.02 
 Úplné stredné všeobecné19 5.05 
 Vyššie0.27 
 Vysokoškolské spolu12 3.19 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania2.39 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov93  
 Spolu469  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 376 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Kostolná Ves.

 93 / 469 
 19.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby3.77 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.42 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín14 5.86 
5 Priemyselná výroba62 25.94 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody14 5.86 
7 Stavebníctvo14 5.86 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru26 10.88 
9 Hotely a reštaurácie0.84 
10 Doprava, skladovanie a spoje21 8.79 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.84 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.51 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie16 6.69 
14 Školstvo10 4.18 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.09 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.93 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.42 
19 EA bez udania odvetví29 12.13 
  Spolu239 100 


Z celkového počtu 239 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 155 obyvateľov

 155 / 239 
 64.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 175
    trvale obývaných domov: 135
    neobývaných domov: 40
    z toho určených na rekreáciu: 11
priemerný vek domu: 34

Bytov spolu: 188
    v tom trvalo obývané: 146

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (3.42%)
    2 izby: 32  (21.92%)
    3 izby: 50  (34.25%)
    4 izby: 20  (13.7%)
    5+ izieb: 39  (26.71%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 62.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 105.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 11 / 40 
 27.5%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 146 / 188 
 77.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu146 464 
  s plynom zo siete113 357 
  s vodovodom v byte141 452 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené10 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť16 
  kanalizácia - septik133 430 
  so splachovacím záchodom130 437 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom137 450 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 2 / 146 
 1.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 2 [0.42 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 113 / 146 
 77.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 357 [76.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 146 
 2.7%
- septik
 133 / 146 
 91.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 16 [3.41 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 430 [91.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Kostolná Ves
späť na stránku okresu [ Prievidza ]