Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Lehota pod Vtáčnikom    [ kód obce: 514136 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Lehota pod Vtáčnikom
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-477 71 148 
5-9105 116 221 
10-14154 169 323 
15-19153 141 294 
20-24167 163 330 
25-29171 136 307 
30-34116 117 233 
35-39162 138 300 
40-44132 120 252 
45-49151 139 290 
50-54121 106 227 
55-59105 96 201 
60-6479 97 176 
65-6950 70 120 
70-7453 67 120 
75-7947 61 108 
80-8410 28 38 
85+28 32 
nezistený vek
Spolu1858 1864 3722 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.2% 
 80-84  10 
 0.5% 
 75-79  47 
 2.5% 
 70-74  53 
 2.9% 
 65-69  50 
 2.7% 
 60-64  79 
 4.3% 
 55-59  105 
 5.7% 
 50-54  121 
 6.5% 
 45-49  151 
 8.1% 
 40-44  132 
 7.1% 
 35-39  162 
 8.7% 
 30-34  116 
 6.2% 
 25-29  171 
 9.2% 
 20-24  167 
 9.0% 
 15-19  153 
 8.2% 
 10-14  154 
 8.3% 
 5-9  105 
 5.7% 
 0-4  77 
 4.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  28 
 1.5% 
 80-84  28 
 1.5% 
 75-79  61 
 3.3% 
 70-74  67 
 3.6% 
 65-69  70 
 3.8% 
 60-64  97 
 5.2% 
 55-59  96 
 5.2% 
 50-54  106 
 5.7% 
 45-49  139 
 7.5% 
 40-44  120 
 6.4% 
 35-39  138 
 7.4% 
 30-34  117 
 6.3% 
 25-29  136 
 7.3% 
 20-24  163 
 8.7% 
 15-19  141 
 7.6% 
 10-14  169 
 9.1% 
 5-9  116 
 6.2% 
 0-4  71 
 3.8% 

Priemerný vek v obci Lehota pod Vtáčnikom je 36.5 [ muži: 35.5, ženy: 37.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 692    [ muži: 336, ženy: 356 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 2338    [ muži: 1278, ženy: 1060 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 690    [ muži: 243, ženy: 447 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1842 1845 3687 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká11 18 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu1858 1864 3722 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  3 687 
 99.1% 
 Maďarská  3 
 0.1% 
 Rómska  4 
 0.1% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.0% 
 Česká  18 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  1 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  8 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Lehota pod Vtáčnikom.

 3 687 / 3 722 
 99.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev3227 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania15 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory21 
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania364 
 Nezistené80 
 Spolu3722 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Lehota pod Vtáčnikom.

 364 / 3 722 
 9.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  3 227 
 86.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  15 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  2 
 0.1% 
 Kresťanské zbory  21 
 0.6% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  7 
 0.2% 
 Ostatné  2 
 0.1% 
 Bez vyznania  364 
 9.8% 
 Neudané  80 
 2.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné851 28.46 
 Učňovské (bez maturity)660 22.07 
 Stredné odborné (bez maturity)533 17.83 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)270 9.03 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)421 14.08 
 Úplné stredné všeobecné108 3.61 
 Vyššie0.23 
 Vysokoškolské spolu120 4.01 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania18 0.6 
 Ostatní bez školského vzdelania0.07 
 Deti do 16 rokov732  
 Spolu3722  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2990 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Lehota pod Vtáčnikom.

 732 / 3 722 
 19.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby67 3.07 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby16 0.73 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín223 10.23 
5 Priemyselná výroba602 27.63 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody57 2.62 
7 Stavebníctvo266 12.21 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru154 7.07 
9 Hotely a reštaurácie37 1.7 
10 Doprava, skladovanie a spoje54 2.48 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.41 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj40 1.84 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie155 7.11 
14 Školstvo24 1.1 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť35 1.61 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby173 7.94 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví267 12.25 
  Spolu2179 100 


Z celkového počtu 2179 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 1350 obyvateľov

 1 350 / 2 179 
 62.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 946
    trvale obývaných domov: 844
    neobývaných domov: 102
    z toho určených na rekreáciu: 1
priemerný vek domu: 32

Bytov spolu: 1156
    v tom trvalo obývané: 1048

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 34  (3.24%)
    2 izby: 185  (17.65%)
    3 izby: 357  (34.06%)
    4 izby: 218  (20.8%)
    5+ izieb: 254  (24.24%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 97.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 1 / 102 
 1.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 1 048 / 1 156 
 90.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu1048 3714 
  s plynom zo siete738 2741 
  s vodovodom v byte1027 3658 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené16 49 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť747 2634 
  kanalizácia - septik234 874 
  so splachovacím záchodom997 3577 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom1018 3626 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 2 / 1 048 
 0.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 2 [0.05 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 738 / 1 048 
 70.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 2741 [73.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 747 / 1 048 
 71.3%
- septik
 234 / 1 048 
 22.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 2634 [70.7 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 874 [23.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Lehota pod Vtáčnikom
späť na stránku okresu [ Prievidza ]