Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Liešťany    [ kód obce: 514144 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Liešťany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-451 34 85 
5-929 36 65 
10-1435 47 82 
15-1957 50 107 
20-2457 59 116 
25-2950 43 93 
30-3442 32 74 
35-3942 45 87 
40-4448 45 93 
45-4947 32 79 
50-5438 41 79 
55-5934 38 72 
60-6425 31 56 
65-6926 16 42 
70-7413 27 40 
75-7915 21 
80-8412 
85+10 
nezistený vek
Spolu611 605 1216 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.8% 
 80-84  4 
 0.7% 
 75-79  6 
 1.0% 
 70-74  13 
 2.1% 
 65-69  26 
 4.3% 
 60-64  25 
 4.1% 
 55-59  34 
 5.6% 
 50-54  38 
 6.2% 
 45-49  47 
 7.7% 
 40-44  48 
 7.9% 
 35-39  42 
 6.9% 
 30-34  42 
 6.9% 
 25-29  50 
 8.2% 
 20-24  57 
 9.4% 
 15-19  57 
 9.4% 
 10-14  35 
 5.7% 
 5-9  29 
 4.8% 
 0-4  51 
 8.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.8% 
 80-84  8 
 1.3% 
 75-79  15 
 2.5% 
 70-74  27 
 4.5% 
 65-69  16 
 2.6% 
 60-64  31 
 5.1% 
 55-59  38 
 6.3% 
 50-54  41 
 6.8% 
 45-49  32 
 5.3% 
 40-44  45 
 7.5% 
 35-39  45 
 7.5% 
 30-34  32 
 5.3% 
 25-29  43 
 7.1% 
 20-24  59 
 9.8% 
 15-19  50 
 8.3% 
 10-14  47 
 7.8% 
 5-9  36 
 6.0% 
 0-4  34 
 5.6% 

Priemerný vek v obci Liešťany je 35.6 [ muži: 34.6, ženy: 36.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 232    [ muži: 115, ženy: 117 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 762    [ muži: 415, ženy: 347 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 219    [ muži: 79, ženy: 140 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská609 595 1204 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu611 605 1216 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 204 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  5 
 0.4% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Liešťany.

 1 204 / 1 216 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1138 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania62 
 Nezistené13 
 Spolu1216 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Liešťany.

 62 / 1 216 
 5.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 138 
 93.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  2 
 0.2% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  62 
 5.1% 
 Neudané  13 
 1.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné302 31.07 
 Učňovské (bez maturity)194 19.96 
 Stredné odborné (bez maturity)194 19.96 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)91 9.36 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)132 13.58 
 Úplné stredné všeobecné24 2.47 
 Vyššie0.31 
 Vysokoškolské spolu29 2.98 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.21 
 Ostatní bez školského vzdelania0.1 
 Deti do 16 rokov244  
 Spolu1216  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 972 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Liešťany.

 244 / 1 216 
 20.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby16 2.35 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby18 2.64 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín11 1.62 
5 Priemyselná výroba234 34.36 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody27 3.96 
7 Stavebníctvo73 10.72 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru34 4.99 
9 Hotely a reštaurácie16 2.35 
10 Doprava, skladovanie a spoje39 5.73 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.44 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.32 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie71 10.43 
14 Školstvo
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť17 2.5 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby49 7.2 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví64 9.4 
  Spolu681 100 


Z celkového počtu 681 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 417 obyvateľov

 417 / 681 
 61.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 408
    trvale obývaných domov: 333
    neobývaných domov: 75
    z toho určených na rekreáciu: 15
priemerný vek domu: 32

Bytov spolu: 411
    v tom trvalo obývané: 335

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 18  (5.37%)
    2 izby: 34  (10.15%)
    3 izby: 82  (24.48%)
    4 izby: 84  (25.07%)
    5+ izieb: 117  (34.93%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 70.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 102.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 15 / 75 
 20.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 335 / 411 
 81.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu335 1214 
  s plynom zo siete237 887 
  s vodovodom v byte316 1171 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 
  nezistené25 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť14 34 
  kanalizácia - septik283 1103 
  so splachovacím záchodom280 1106 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom292 1132 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 8 / 335 
 2.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 10 [0.82 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 237 / 335 
 70.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 887 [72.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 14 / 335 
 4.2%
- septik
 283 / 335 
 84.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 34 [2.79 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1103 [90.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Liešťany
späť na stránku okresu [ Prievidza ]