Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Malá Čausa    [ kód obce: 514179 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Malá Čausa
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-413 13 26 
5-916 15 31 
10-1431 19 50 
15-1921 25 46 
20-2422 18 40 
25-2925 22 47 
30-3425 18 43 
35-3921 19 40 
40-4427 24 51 
45-4918 14 32 
50-5417 21 38 
55-5920 18 38 
60-6412 22 34 
65-6918 19 37 
70-7410 16 
75-7918 27 
80-8410 
85+12 
nezistený vek
Spolu309 309 618 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.3% 
 80-84  4 
 1.3% 
 75-79  9 
 2.9% 
 70-74  6 
 1.9% 
 65-69  18 
 5.8% 
 60-64  12 
 3.9% 
 55-59  20 
 6.5% 
 50-54  17 
 5.5% 
 45-49  18 
 5.8% 
 40-44  27 
 8.7% 
 35-39  21 
 6.8% 
 30-34  25 
 8.1% 
 25-29  25 
 8.1% 
 20-24  22 
 7.1% 
 15-19  21 
 6.8% 
 10-14  31 
 10.0% 
 5-9  16 
 5.2% 
 0-4  13 
 4.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 2.6% 
 80-84  6 
 1.9% 
 75-79  18 
 5.8% 
 70-74  10 
 3.2% 
 65-69  19 
 6.1% 
 60-64  22 
 7.1% 
 55-59  18 
 5.8% 
 50-54  21 
 6.8% 
 45-49  14 
 4.5% 
 40-44  24 
 7.8% 
 35-39  19 
 6.1% 
 30-34  18 
 5.8% 
 25-29  22 
 7.1% 
 20-24  18 
 5.8% 
 15-19  25 
 8.1% 
 10-14  19 
 6.1% 
 5-9  15 
 4.9% 
 0-4  13 
 4.2% 

Priemerný vek v obci Malá Čausa je 39.7 [ muži: 37.4, ženy: 42.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 107    [ muži: 60, ženy: 47 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 357    [ muži: 196, ženy: 161 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 154    [ muži: 53, ženy: 101 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská306 306 612 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu309 309 618 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  612 
 99.0% 
 Maďarská  1 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.2% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Malá Čausa.

 612 / 618 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev524 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania60 
 Nezistené26 
 Spolu618 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Malá Čausa.

 60 / 618 
 9.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  524 
 84.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  6 
 1.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  1 
 0.2% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  60 
 9.7% 
 Neudané  26 
 4.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné148 29.31 
 Učňovské (bez maturity)116 22.97 
 Stredné odborné (bez maturity)81 16.04 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)35 6.93 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)80 15.84 
 Úplné stredné všeobecné16 3.17 
 Vyššie0.2 
 Vysokoškolské spolu18 3.56 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.78 
 Ostatní bez školského vzdelania0.2 
 Deti do 16 rokov113  
 Spolu618  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 505 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Malá Čausa.

 113 / 618 
 18.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby18 5.86 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby2.61 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.65 
5 Priemyselná výroba68 22.15 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.3 
7 Stavebníctvo44 14.33 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru19 6.19 
9 Hotely a reštaurácie0.65 
10 Doprava, skladovanie a spoje1.95 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie37 12.05 
14 Školstvo
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.63 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 3.26 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví84 27.36 
  Spolu307 100 


Z celkového počtu 307 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 168 obyvateľov

 168 / 307 
 54.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 253
    trvale obývaných domov: 203
    neobývaných domov: 50
    z toho určených na rekreáciu: 10
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 252
    v tom trvalo obývané: 201

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 2  (1%)
    2 izby: 38  (18.91%)
    3 izby: 69  (34.33%)
    4 izby: 30  (14.93%)
    5+ izieb: 62  (30.85%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 97.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 10 / 50 
 20.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 201 / 252 
 79.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu201 616 
  s plynom zo siete159 508 
  s vodovodom v byte188 585 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené11 29 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik166 552 
  so splachovacím záchodom161 534 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom184 582 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 1 / 201 
 0.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 1 [0.16 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 159 / 201 
 79.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 508 [82.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 201 
 1.5%
- septik
 166 / 201 
 82.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 9 [1.45 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 552 [89.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Malá Čausa
späť na stránku okresu [ Prievidza ]