Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Malinová    [ kód obce: 514187 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Malinová
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-426 18 44 
5-920 28 48 
10-1442 30 72 
15-1929 40 69 
20-2441 30 71 
25-2938 38 76 
30-3438 28 66 
35-3941 29 70 
40-4434 25 59 
45-4926 30 56 
50-5426 26 52 
55-5926 24 50 
60-6415 16 31 
65-6912 16 28 
70-7413 22 35 
75-7921 27 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu438 429 867 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.5% 
 80-84  3 
 0.7% 
 75-79  6 
 1.4% 
 70-74  13 
 3.0% 
 65-69  12 
 2.7% 
 60-64  15 
 3.4% 
 55-59  26 
 5.9% 
 50-54  26 
 5.9% 
 45-49  26 
 5.9% 
 40-44  34 
 7.8% 
 35-39  41 
 9.4% 
 30-34  38 
 8.7% 
 25-29  38 
 8.7% 
 20-24  41 
 9.4% 
 15-19  29 
 6.6% 
 10-14  42 
 9.6% 
 5-9  20 
 4.6% 
 0-4  26 
 5.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.5% 
 80-84  6 
 1.4% 
 75-79  21 
 4.9% 
 70-74  22 
 5.1% 
 65-69  16 
 3.7% 
 60-64  16 
 3.7% 
 55-59  24 
 5.6% 
 50-54  26 
 6.1% 
 45-49  30 
 7.0% 
 40-44  25 
 5.8% 
 35-39  29 
 6.8% 
 30-34  28 
 6.5% 
 25-29  38 
 8.9% 
 20-24  30 
 7.0% 
 15-19  40 
 9.3% 
 10-14  30 
 7.0% 
 5-9  28 
 6.5% 
 0-4  18 
 4.2% 

Priemerný vek v obci Malinová je 36.2 [ muži: 34.5, ženy: 37.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 164    [ muži: 88, ženy: 76 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 545    [ muži: 299, ženy: 246 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 158    [ muži: 51, ženy: 107 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská391 384 775 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká41 38 79 
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu438 429 867 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  775 
 89.4% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  5 
 0.6% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.3% 
 Nemecká  79 
 9.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  5 
 0.6% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Malinová.

 775 / 867 
 89.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev571 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania243 
 Nezistené47 
 Spolu867 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Malinová.

 243 / 867 
 28.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  571 
 65.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  3 
 0.3% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  243 
 28.0% 
 Neudané  47 
 5.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné251 36.12 
 Učňovské (bez maturity)216 31.08 
 Stredné odborné (bez maturity)93 13.38 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)34 4.89 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)60 8.63 
 Úplné stredné všeobecné17 2.45 
 Vyššie0.14 
 Vysokoškolské spolu18 2.59 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.72 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov172  
 Spolu867  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 695 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Malinová.

 172 / 867 
 19.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby27 5.66 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby10 2.1 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín10 2.1 
5 Priemyselná výroba158 33.12 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.63 
7 Stavebníctvo103 21.59 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru30 6.29 
9 Hotely a reštaurácie1.89 
10 Doprava, skladovanie a spoje14 2.94 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.21 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.68 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie18 3.77 
14 Školstvo0.42 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť23 4.82 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.89 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví52 10.9 
  Spolu477 100 


Z celkového počtu 477 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 287 obyvateľov

 287 / 477 
 60.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 304
    trvale obývaných domov: 248
    neobývaných domov: 56
    z toho určených na rekreáciu: 30
priemerný vek domu: 47

Bytov spolu: 309
    v tom trvalo obývané: 253

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 12  (4.74%)
    2 izby: 33  (13.04%)
    3 izby: 84  (33.2%)
    4 izby: 49  (19.37%)
    5+ izieb: 75  (29.64%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 62.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 95.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 30 / 56 
 53.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 253 / 309 
 81.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu253 867 
  s plynom zo siete166 584 
  s vodovodom v byte236 834 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 
  nezistené11 23 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik192 711 
  so splachovacím záchodom184 696 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom225 808 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 253 
 2.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 10 [1.15 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 166 / 253 
 65.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 584 [67.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 253 
 0.8%
- septik
 192 / 253 
 75.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 6 [0.69 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 711 [82.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Malinová
späť na stránku okresu [ Prievidza ]