Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Nedožery - Brezany    [ kód obce: 514209 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Nedožery - Brezany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-452 41 93 
5-953 64 117 
10-1452 50 102 
15-1955 49 104 
20-2488 77 165 
25-2976 65 141 
30-3471 52 123 
35-3967 59 126 
40-4459 49 108 
45-4971 78 149 
50-5475 65 140 
55-5951 71 122 
60-6448 41 89 
65-6930 33 63 
70-7429 41 70 
75-7927 51 78 
80-8425 34 
85+19 24 
nezistený vek
Spolu923 934 1857 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.5% 
 80-84  9 
 1.0% 
 75-79  27 
 2.9% 
 70-74  29 
 3.2% 
 65-69  30 
 3.3% 
 60-64  48 
 5.2% 
 55-59  51 
 5.6% 
 50-54  75 
 8.2% 
 45-49  71 
 7.7% 
 40-44  59 
 6.4% 
 35-39  67 
 7.3% 
 30-34  71 
 7.7% 
 25-29  76 
 8.3% 
 20-24  88 
 9.6% 
 15-19  55 
 6.0% 
 10-14  52 
 5.7% 
 5-9  53 
 5.8% 
 0-4  52 
 5.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  19 
 2.0% 
 80-84  25 
 2.7% 
 75-79  51 
 5.5% 
 70-74  41 
 4.4% 
 65-69  33 
 3.5% 
 60-64  41 
 4.4% 
 55-59  71 
 7.6% 
 50-54  65 
 7.0% 
 45-49  78 
 8.4% 
 40-44  49 
 5.3% 
 35-39  59 
 6.3% 
 30-34  52 
 5.6% 
 25-29  65 
 7.0% 
 20-24  77 
 8.3% 
 15-19  49 
 5.3% 
 10-14  50 
 5.4% 
 5-9  64 
 6.9% 
 0-4  41 
 4.4% 

Priemerný vek v obci Nedožery - Brezany je 39.2 [ muži: 37.2, ženy: 41.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 312    [ muži: 157, ženy: 155 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1107    [ muži: 613, ženy: 494 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 429    [ muži: 148, ženy: 281 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská902 899 1801 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené16 28 44 
 Spolu923 934 1857 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 801 
 97.0% 
 Maďarská  2 
 0.1% 
 Rómska  5 
 0.3% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.2% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  44 
 2.4% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Nedožery - Brezany.

 1 801 / 1 857 
 97.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1566 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania182 
 Nezistené95 
 Spolu1857 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Nedožery - Brezany.

 182 / 1 857 
 9.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 566 
 84.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  2 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  3 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.1% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  182 
 9.8% 
 Neudané  95 
 5.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné353 22.94 
 Učňovské (bez maturity)491 31.9 
 Stredné odborné (bez maturity)30 1.95 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)116 7.54 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)293 19.04 
 Úplné stredné všeobecné78 5.07 
 Vyššie11 0.71 
 Vysokoškolské spolu131 8.51 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania34 2.21 
 Ostatní bez školského vzdelania0.13 
 Deti do 16 rokov318  
 Spolu1857  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1539 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Nedožery - Brezany.

 318 / 1 857 
 17.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby111 11.56 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby10 1.04 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín43 4.48 
5 Priemyselná výroba180 18.75 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody13 1.35 
7 Stavebníctvo62 6.46 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru89 9.27 
9 Hotely a reštaurácie0.63 
10 Doprava, skladovanie a spoje54 5.63 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo14 1.46 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj25 2.6 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie57 5.94 
14 Školstvo57 5.94 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť49 5.1 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby14 1.46 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví176 18.33 
  Spolu960 100 


Z celkového počtu 960 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 539 obyvateľov

 539 / 960 
 56.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 625
    trvale obývaných domov: 515
    neobývaných domov: 109
    z toho určených na rekreáciu: 19
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 684
    v tom trvalo obývané: 567

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 19  (3.35%)
    2 izby: 72  (12.7%)
    3 izby: 170  (29.98%)
    4 izby: 115  (20.28%)
    5+ izieb: 191  (33.69%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 68.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 103.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 19 / 109 
 17.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 567 / 684 
 82.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu567 1842 
  s plynom zo siete473 1623 
  s vodovodom v byte554 1808 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené26 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť112 332 
  kanalizácia - septik409 1404 
  so splachovacím záchodom475 1651 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom525 1770 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 567 
 0.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 7 [0.37 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 473 / 567 
 83.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1623 [87.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 112 / 567 
 19.8%
- septik
 409 / 567 
 72.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 332 [17.8 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1404 [75.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Nedožery - Brezany
späť na stránku okresu [ Prievidza ]