Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Nevidzany    [ kód obce: 514217 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Nevidzany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-412 
5-911 19 30 
10-1415 24 
15-1910 16 
20-2410 17 
25-2916 23 
30-3418 26 
35-3912 18 30 
40-44
45-4915 
50-5412 19 
55-5913 22 
60-6411 14 25 
65-6910 14 
70-7410 
75-7910 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu151 161 312 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  2 
 1.3% 
 75-79  2 
 1.3% 
 70-74  3 
 2.0% 
 65-69  10 
 6.6% 
 60-64  11 
 7.3% 
 55-59  9 
 6.0% 
 50-54  12 
 7.9% 
 45-49  6 
 4.0% 
 40-44  6 
 4.0% 
 35-39  12 
 7.9% 
 30-34  18 
 11.9% 
 25-29  7 
 4.6% 
 20-24  10 
 6.6% 
 15-19  10 
 6.6% 
 10-14  15 
 9.9% 
 5-9  11 
 7.3% 
 0-4  7 
 4.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 3.1% 
 80-84  4 
 2.5% 
 75-79  8 
 5.0% 
 70-74  7 
 4.3% 
 65-69  4 
 2.5% 
 60-64  14 
 8.7% 
 55-59  13 
 8.1% 
 50-54  7 
 4.3% 
 45-49  9 
 5.6% 
 40-44  2 
 1.2% 
 35-39  18 
 11.2% 
 30-34  8 
 5.0% 
 25-29  16 
 9.9% 
 20-24  7 
 4.3% 
 15-19  6 
 3.7% 
 10-14  9 
 5.6% 
 5-9  19 
 11.8% 
 0-4  5 
 3.1% 

Priemerný vek v obci Nevidzany je 38.8 [ muži: 36.6, ženy: 40.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 66    [ muži: 33, ženy: 33 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 163    [ muži: 90, ženy: 73 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 83    [ muži: 28, ženy: 55 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská147 161 308 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu151 161 312 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  308 
 98.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 1.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Nevidzany.

 308 / 312 
 98.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev306 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu312 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Nevidzany.

 4 / 312 
 1.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  306 
 98.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  4 
 1.3% 
 Neudané  2 
 0.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné83 34.02 
 Učňovské (bez maturity)55 22.54 
 Stredné odborné (bez maturity)37 15.16 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)17 6.97 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)36 14.75 
 Úplné stredné všeobecné2.05 
 Vyššie0.82 
 Vysokoškolské spolu2.87 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.41 
 Ostatní bez školského vzdelania0.41 
 Deti do 16 rokov68  
 Spolu312  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 244 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Nevidzany.

 68 / 312 
 21.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby1.55 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby4.65 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín3.88 
5 Priemyselná výroba43 33.33 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody11 8.53 
7 Stavebníctvo3.88 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru5.43 
9 Hotely a reštaurácie0.78 
10 Doprava, skladovanie a spoje13 10.08 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.78 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.78 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie10 7.75 
14 Školstvo4.65 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť3.1 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby3.1 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví10 7.75 
  Spolu129 100 


Z celkového počtu 129 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 85 obyvateľov

 85 / 129 
 65.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 133
    trvale obývaných domov: 98
    neobývaných domov: 35
    z toho určených na rekreáciu: 16
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 133
    v tom trvalo obývané: 98

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (8.16%)
    2 izby: 17  (17.35%)
    3 izby: 31  (31.63%)
    4 izby: 21  (21.43%)
    5+ izieb: 21  (21.43%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 16 / 35 
 45.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 98 / 133 
 73.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu98 312 
  s plynom zo siete63 220 
  s vodovodom v byte98 312 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť16 41 
  kanalizácia - septik82 271 
  so splachovacím záchodom83 279 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom91 299 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 0 / 98 
 0.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 63 / 98 
 64.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 220 [70.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 16 / 98 
 16.3%
- septik
 82 / 98 
 83.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 41 [13.1 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 271 [86.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Nevidzany
späť na stránku okresu [ Prievidza ]