Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Nitrianske Sučany    [ kód obce: 514241 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Nitrianske Sučany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-437 21 58 
5-946 37 83 
10-1442 45 87 
15-1955 75 130 
20-2445 41 86 
25-2956 46 102 
30-3435 39 74 
35-3943 49 92 
40-4440 37 77 
45-4947 39 86 
50-5434 31 65 
55-5922 37 59 
60-6427 36 63 
65-6921 23 44 
70-7421 25 46 
75-7918 17 35 
80-8415 
85+16 21 
nezistený vek
Spolu601 623 1224 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.8% 
 80-84  6 
 1.0% 
 75-79  18 
 3.0% 
 70-74  21 
 3.5% 
 65-69  21 
 3.5% 
 60-64  27 
 4.5% 
 55-59  22 
 3.7% 
 50-54  34 
 5.7% 
 45-49  47 
 7.8% 
 40-44  40 
 6.7% 
 35-39  43 
 7.2% 
 30-34  35 
 5.8% 
 25-29  56 
 9.3% 
 20-24  45 
 7.5% 
 15-19  55 
 9.2% 
 10-14  42 
 7.0% 
 5-9  46 
 7.7% 
 0-4  37 
 6.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  16 
 2.6% 
 80-84  9 
 1.4% 
 75-79  17 
 2.7% 
 70-74  25 
 4.0% 
 65-69  23 
 3.7% 
 60-64  36 
 5.8% 
 55-59  37 
 5.9% 
 50-54  31 
 5.0% 
 45-49  39 
 6.3% 
 40-44  37 
 5.9% 
 35-39  49 
 7.9% 
 30-34  39 
 6.3% 
 25-29  46 
 7.4% 
 20-24  41 
 6.6% 
 15-19  75 
 12.0% 
 10-14  45 
 7.2% 
 5-9  37 
 5.9% 
 0-4  21 
 3.4% 

Priemerný vek v obci Nitrianske Sučany je 36.7 [ muži: 35.3, ženy: 38.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 228    [ muži: 125, ženy: 103 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 734    [ muži: 377, ženy: 357 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 261    [ muži: 98, ženy: 163 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská597 616 1213 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu601 623 1224 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 213 
 99.1% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  6 
 0.5% 
 Nemecká  2 
 0.2% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Nitrianske Sučany.

 1 213 / 1 224 
 99.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1153 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania41 
 Nezistené18 
 Spolu1224 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Nitrianske Sučany.

 41 / 1 224 
 3.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 153 
 94.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  7 
 0.6% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  41 
 3.3% 
 Neudané  18 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné269 27.34 
 Učňovské (bez maturity)258 26.22 
 Stredné odborné (bez maturity)39 3.96 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)71 7.22 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)204 20.73 
 Úplné stredné všeobecné45 4.57 
 Vyššie0.41 
 Vysokoškolské spolu89 9.04 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.51 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov240  
 Spolu1224  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 984 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Nitrianske Sučany.

 240 / 1 224 
 19.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby48 8.5 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.53 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín16 2.83 
5 Priemyselná výroba151 26.73 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody19 3.36 
7 Stavebníctvo35 6.19 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru40 7.08 
9 Hotely a reštaurácie1.42 
10 Doprava, skladovanie a spoje22 3.89 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.06 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj15 2.65 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie31 5.49 
14 Školstvo28 4.96 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť18 3.19 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.71 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví121 21.42 
  Spolu565 100 


Z celkového počtu 565 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 357 obyvateľov

 357 / 565 
 63.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 530
    trvale obývaných domov: 453
    neobývaných domov: 76
    z toho určených na rekreáciu: 16
priemerný vek domu: 30

Bytov spolu: 586
    v tom trvalo obývané: 506

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 6  (1.19%)
    2 izby: 41  (8.1%)
    3 izby: 192  (37.94%)
    4 izby: 113  (22.33%)
    5+ izieb: 154  (30.43%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 67.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 102.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 16 / 76 
 21.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 506 / 586 
 86.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu341 1223 
  s plynom zo siete276 1038 
  s vodovodom v byte330 1188 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu11 
  nezistené24 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť19 62 
  kanalizácia - septik273 1055 
  so splachovacím záchodom291 1119 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom317 1166 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 341 
 1.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 11 [0.89 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 276 / 341 
 80.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1038 [84.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 19 / 341 
 5.6%
- septik
 273 / 341 
 80.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 62 [5.06 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1055 [86.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Nitrianske Sučany
späť na stránku okresu [ Prievidza ]