Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Nitrica    [ kód obce: 514250 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Nitrica
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-434 24 58 
5-931 31 62 
10-1436 42 78 
15-1949 46 95 
20-2466 54 120 
25-2952 53 105 
30-3443 32 75 
35-3929 39 68 
40-4445 36 81 
45-4940 47 87 
50-5443 44 87 
55-5937 45 82 
60-6426 35 61 
65-6928 36 64 
70-7421 30 51 
75-7917 25 42 
80-8410 14 
85+10 14 
nezistený vek
Spolu605 639 1244 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.7% 
 80-84  4 
 0.7% 
 75-79  17 
 2.8% 
 70-74  21 
 3.5% 
 65-69  28 
 4.6% 
 60-64  26 
 4.3% 
 55-59  37 
 6.1% 
 50-54  43 
 7.1% 
 45-49  40 
 6.6% 
 40-44  45 
 7.4% 
 35-39  29 
 4.8% 
 30-34  43 
 7.1% 
 25-29  52 
 8.6% 
 20-24  66 
 10.9% 
 15-19  49 
 8.1% 
 10-14  36 
 6.0% 
 5-9  31 
 5.1% 
 0-4  34 
 5.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 1.6% 
 80-84  10 
 1.6% 
 75-79  25 
 3.9% 
 70-74  30 
 4.7% 
 65-69  36 
 5.6% 
 60-64  35 
 5.5% 
 55-59  45 
 7.0% 
 50-54  44 
 6.9% 
 45-49  47 
 7.4% 
 40-44  36 
 5.6% 
 35-39  39 
 6.1% 
 30-34  32 
 5.0% 
 25-29  53 
 8.3% 
 20-24  54 
 8.5% 
 15-19  46 
 7.2% 
 10-14  42 
 6.6% 
 5-9  31 
 4.9% 
 0-4  24 
 3.8% 

Priemerný vek v obci Nitrica je 38.7 [ muži: 36.8, ženy: 40.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 198    [ muži: 101, ženy: 97 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 755    [ muži: 404, ženy: 351 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 291    [ muži: 100, ženy: 191 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská603 632 1235 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu605 639 1244 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 235 
 99.3% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  1 
 0.1% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Nitrica.

 1 235 / 1 244 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1186 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania49 
 Nezistené
 Spolu1244 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Nitrica.

 49 / 1 244 
 3.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 186 
 95.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  49 
 3.9% 
 Neudané  7 
 0.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné282 27.22 
 Učňovské (bez maturity)294 28.38 
 Stredné odborné (bez maturity)38 3.67 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)66 6.37 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)223 21.53 
 Úplné stredné všeobecné37 3.57 
 Vyššie0.19 
 Vysokoškolské spolu76 7.34 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania18 1.74 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov208  
 Spolu1244  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1036 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Nitrica.

 208 / 1 244 
 16.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby30 4.79 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.8 
5 Priemyselná výroba239 38.18 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody16 2.56 
7 Stavebníctvo29 4.63 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru37 5.91 
9 Hotely a reštaurácie18 2.88 
10 Doprava, skladovanie a spoje12 1.92 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.64 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj16 2.56 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie48 7.67 
14 Školstvo39 6.23 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť16 2.56 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.12 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví110 17.57 
  Spolu626 100 


Z celkového počtu 626 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 377 obyvateľov

 377 / 626 
 60.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 440
    trvale obývaných domov: 356
    neobývaných domov: 84
    z toho určených na rekreáciu: 1
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 460
    v tom trvalo obývané: 376

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (2.13%)
    2 izby: 53  (14.1%)
    3 izby: 119  (31.65%)
    4 izby: 84  (22.34%)
    5+ izieb: 112  (29.79%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 70.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 106.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 1 / 84 
 1.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 376 / 460 
 81.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu376 1242 
  s plynom zo siete323 1089 
  s vodovodom v byte356 1216 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu13 17 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť27 
  kanalizácia - septik337 1158 
  so splachovacím záchodom339 1176 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom350 1202 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 13 / 376 
 3.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 17 [1.36 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 323 / 376 
 85.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1089 [87.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 8 / 376 
 2.1%
- septik
 337 / 376 
 89.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 27 [2.17 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1158 [93.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Nitrica
späť na stránku okresu [ Prievidza ]