Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Opatovce nad Nitrou    [ kód obce: 514284 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Opatovce nad Nitrou
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-429 27 56 
5-939 35 74 
10-1453 50 103 
15-1947 43 90 
20-2464 56 120 
25-2967 64 131 
30-3444 41 85 
35-3940 42 82 
40-4453 39 92 
45-4953 56 109 
50-5470 61 131 
55-5950 39 89 
60-6424 35 59 
65-6927 36 63 
70-7416 27 43 
75-7919 34 53 
80-8415 21 
85+13 19 
nezistený vek28 23 51 
Spolu735 736 1471 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 0.8% 
 80-84  6 
 0.8% 
 75-79  19 
 2.7% 
 70-74  16 
 2.3% 
 65-69  27 
 3.8% 
 60-64  24 
 3.4% 
 55-59  50 
 7.1% 
 50-54  70 
 9.9% 
 45-49  53 
 7.5% 
 40-44  53 
 7.5% 
 35-39  40 
 5.7% 
 30-34  44 
 6.2% 
 25-29  67 
 9.5% 
 20-24  64 
 9.1% 
 15-19  47 
 6.6% 
 10-14  53 
 7.5% 
 5-9  39 
 5.5% 
 0-4  29 
 4.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  13 
 1.8% 
 80-84  15 
 2.1% 
 75-79  34 
 4.8% 
 70-74  27 
 3.8% 
 65-69  36 
 5.0% 
 60-64  35 
 4.9% 
 55-59  39 
 5.5% 
 50-54  61 
 8.6% 
 45-49  56 
 7.9% 
 40-44  39 
 5.5% 
 35-39  42 
 5.9% 
 30-34  41 
 5.8% 
 25-29  64 
 9.0% 
 20-24  56 
 7.9% 
 15-19  43 
 6.0% 
 10-14  50 
 7.0% 
 5-9  35 
 4.9% 
 0-4  27 
 3.8% 

Priemerný vek v obci Opatovce nad Nitrou je 39.0 [ muži: 37.3, ženy: 40.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 233    [ muži: 121, ženy: 112 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 890    [ muži: 488, ženy: 402 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 297    [ muži: 98, ženy: 199 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská727 719 1446 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené13 
 Spolu735 736 1471 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 446 
 98.3% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  10 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  1 
 0.1% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  13 
 0.9% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Opatovce nad Nitrou.

 1 446 / 1 471 
 98.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1279 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania106 
 Nezistené57 
 Spolu1471 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Opatovce nad Nitrou.

 106 / 1 471 
 7.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 279 
 86.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  4 
 0.3% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 0.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  3 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  5 
 0.3% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  2 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  1 
 0.1% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  3 
 0.2% 
 Ostatné  3 
 0.2% 
 Bez vyznania  106 
 7.2% 
 Neudané  57 
 3.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné327 26.74 
 Učňovské (bez maturity)454 37.12 
 Stredné odborné (bez maturity)0.08 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)60 4.91 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)225 18.4 
 Úplné stredné všeobecné49 4.01 
 Vyššie10 0.82 
 Vysokoškolské spolu70 5.72 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania26 2.13 
 Ostatní bez školského vzdelania0.08 
 Deti do 16 rokov248  
 Spolu1471  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1223 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Opatovce nad Nitrou.

 248 / 1 471 
 16.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby33 4.42 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.4 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín74 9.92 
5 Priemyselná výroba75 10.05 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody17 2.28 
7 Stavebníctvo52 6.97 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru52 6.97 
9 Hotely a reštaurácie23 3.08 
10 Doprava, skladovanie a spoje24 3.22 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.94 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj20 2.68 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie42 5.63 
14 Školstvo26 3.49 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť73 9.79 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby58 7.77 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví167 22.39 
  Spolu746 100 


Z celkového počtu 746 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 417 obyvateľov

 417 / 746 
 55.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 523
    trvale obývaných domov: 424
    neobývaných domov: 98
    z toho určených na rekreáciu: 16
priemerný vek domu: 33

Bytov spolu: 539
    v tom trvalo obývané: 422

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (0.71%)
    2 izby: 50  (11.85%)
    3 izby: 144  (34.12%)
    4 izby: 102  (24.17%)
    5+ izieb: 123  (29.15%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 101.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 16 / 98 
 16.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 422 / 539 
 78.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu422 1398 
  s plynom zo siete343 1200 
  s vodovodom v byte404 1355 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené16 42 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť20 73 
  kanalizácia - septik369 1257 
  so splachovacím záchodom342 1183 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom362 1233 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 2 / 422 
 0.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 1 [0.06 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 343 / 422 
 81.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1200 [81.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 20 / 422 
 4.7%
- septik
 369 / 422 
 87.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 73 [4.96 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1257 [85.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Opatovce nad Nitrou
späť na stránku okresu [ Prievidza ]