Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Oslany    [ kód obce: 514292 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Oslany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-456 48 104 
5-973 58 131 
10-1493 80 173 
15-1989 78 167 
20-24100 108 208 
25-29100 79 179 
30-3476 73 149 
35-3977 68 145 
40-4482 75 157 
45-4978 81 159 
50-5467 74 141 
55-5952 46 98 
60-6440 50 90 
65-6937 44 81 
70-7425 36 61 
75-7914 44 58 
80-8410 10 20 
85+12 19 
nezistený vek14 
Spolu1082 1072 2154 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 0.7% 
 80-84  10 
 0.9% 
 75-79  14 
 1.3% 
 70-74  25 
 2.3% 
 65-69  37 
 3.4% 
 60-64  40 
 3.7% 
 55-59  52 
 4.8% 
 50-54  67 
 6.2% 
 45-49  78 
 7.2% 
 40-44  82 
 7.6% 
 35-39  77 
 7.2% 
 30-34  76 
 7.1% 
 25-29  100 
 9.3% 
 20-24  100 
 9.3% 
 15-19  89 
 8.3% 
 10-14  93 
 8.6% 
 5-9  73 
 6.8% 
 0-4  56 
 5.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  12 
 1.1% 
 80-84  10 
 0.9% 
 75-79  44 
 4.1% 
 70-74  36 
 3.4% 
 65-69  44 
 4.1% 
 60-64  50 
 4.7% 
 55-59  46 
 4.3% 
 50-54  74 
 7.0% 
 45-49  81 
 7.6% 
 40-44  75 
 7.0% 
 35-39  68 
 6.4% 
 30-34  73 
 6.9% 
 25-29  79 
 7.4% 
 20-24  108 
 10.2% 
 15-19  78 
 7.3% 
 10-14  80 
 7.5% 
 5-9  58 
 5.5% 
 0-4  48 
 4.5% 

Priemerný vek v obci Oslany je 35.9 [ muži: 34.2, ženy: 37.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 408    [ muži: 222, ženy: 186 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1357    [ muži: 721, ženy: 636 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 375    [ muži: 133, ženy: 242 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1057 1047 2104 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené20 17 37 
 Spolu1082 1072 2154 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 104 
 97.7% 
 Maďarská  1 
 0.0% 
 Rómska  1 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.3% 
 Nemecká  3 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  37 
 1.7% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Oslany.

 2 104 / 2 154 
 97.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1895 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania115 
 Nezistené126 
 Spolu2154 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Oslany.

 115 / 2 154 
 5.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 895 
 88.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  4 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  6 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  5 
 0.2% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.0% 
 Bez vyznania  115 
 5.3% 
 Neudané  126 
 5.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné455 26.53 
 Učňovské (bez maturity)636 37.08 
 Stredné odborné (bez maturity)24 1.4 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)69 4.02 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)329 19.18 
 Úplné stredné všeobecné69 4.02 
 Vyššie0.06 
 Vysokoškolské spolu107 6.24 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania22 1.28 
 Ostatní bez školského vzdelania0.17 
 Deti do 16 rokov439  
 Spolu2154  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1715 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Oslany.

 439 / 2 154 
 20.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby51 4.63 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.64 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín23 2.09 
5 Priemyselná výroba304 27.59 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody56 5.08 
7 Stavebníctvo46 4.17 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru91 8.26 
9 Hotely a reštaurácie19 1.72 
10 Doprava, skladovanie a spoje24 2.18 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo12 1.09 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj25 2.27 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie99 8.98 
14 Školstvo33 2.99 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť18 1.63 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby58 5.26 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví236 21.42 
  Spolu1102 100 


Z celkového počtu 1102 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 495 obyvateľov

 495 / 1 102 
 44.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 776
    trvale obývaných domov: 589
    neobývaných domov: 186
    z toho určených na rekreáciu: 49
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 812
    v tom trvalo obývané: 620

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 17  (2.74%)
    2 izby: 96  (15.48%)
    3 izby: 192  (30.97%)
    4 izby: 152  (24.52%)
    5+ izieb: 163  (26.29%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 101.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 49 / 186 
 26.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 620 / 812 
 76.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu620 2142 
  s plynom zo siete409 1505 
  s vodovodom v byte578 2059 
  s vodovodom mimo bytu14 26 
  bez vodovodu17 29 
  nezistené11 28 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť40 160 
  kanalizácia - septik451 1656 
  so splachovacím záchodom471 1781 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom552 1993 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 17 / 620 
 2.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 29 [1.34 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 409 / 620 
 66.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1505 [69.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 40 / 620 
 6.5%
- septik
 451 / 620 
 72.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 160 [7.42 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1656 [76.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Oslany
späť na stránku okresu [ Prievidza ]