Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Podhradie    [ kód obce: 514306 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Podhradie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-414 
5-910 10 20 
10-1411 
15-1912 
20-2416 
25-2913 11 24 
30-3414 13 27 
35-3917 10 27 
40-4411 14 
45-4913 
50-5413 19 
55-5915 17 32 
60-6410 15 25 
65-6910 10 20 
70-7412 19 
75-7911 
80-8413 
85+
nezistený vek
Spolu158 163 321 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.3% 
 80-84  4 
 2.5% 
 75-79  5 
 3.2% 
 70-74  7 
 4.4% 
 65-69  10 
 6.3% 
 60-64  10 
 6.3% 
 55-59  15 
 9.5% 
 50-54  6 
 3.8% 
 45-49  8 
 5.1% 
 40-44  11 
 7.0% 
 35-39  17 
 10.8% 
 30-34  14 
 8.9% 
 25-29  13 
 8.2% 
 20-24  7 
 4.4% 
 15-19  5 
 3.2% 
 10-14  8 
 5.1% 
 5-9  10 
 6.3% 
 0-4  6 
 3.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.2% 
 80-84  9 
 5.5% 
 75-79  6 
 3.7% 
 70-74  12 
 7.4% 
 65-69  10 
 6.1% 
 60-64  15 
 9.2% 
 55-59  17 
 10.4% 
 50-54  13 
 8.0% 
 45-49  5 
 3.1% 
 40-44  3 
 1.8% 
 35-39  10 
 6.1% 
 30-34  13 
 8.0% 
 25-29  11 
 6.7% 
 20-24  9 
 5.5% 
 15-19  7 
 4.3% 
 10-14  3 
 1.8% 
 5-9  10 
 6.1% 
 0-4  8 
 4.9% 

Priemerný vek v obci Podhradie je 43.7 [ muži: 41.7, ženy: 45.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 45    [ muži: 24, ženy: 21 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 167    [ muži: 96, ženy: 71 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 109    [ muži: 38, ženy: 71 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská158 162 320 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu158 163 321 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  320 
 99.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.3% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Podhradie.

 320 / 321 
 99.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev301 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu321 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Podhradie.

 9 / 321 
 2.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  301 
 93.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.3% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  9 
 2.8% 
 Neudané  9 
 2.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné122 44.36 
 Učňovské (bez maturity)96 34.91 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)15 5.45 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)27 9.82 
 Úplné stredné všeobecné2.55 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu1.45 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.45 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov46  
 Spolu321  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 275 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Podhradie.

 46 / 321 
 14.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.72 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín23 16.55 
5 Priemyselná výroba44 31.65 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.44 
7 Stavebníctvo15 10.79 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru6.47 
9 Hotely a reštaurácie2.88 
10 Doprava, skladovanie a spoje0.72 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.72 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie5.76 
14 Školstvo
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 7.19 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví21 15.11 
  Spolu139 100 


Z celkového počtu 139 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 84 obyvateľov

 84 / 139 
 60.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 161
    trvale obývaných domov: 108
    neobývaných domov: 53
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 47

Bytov spolu: 161
    v tom trvalo obývané: 108

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (4.63%)
    2 izby: 21  (19.44%)
    3 izby: 44  (40.74%)
    4 izby: 18  (16.67%)
    5+ izieb: 20  (18.52%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 56.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 53 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 108 / 161 
 67.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu108 321 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte106 319 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik85 288 
  so splachovacím záchodom87 293 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom98 309 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 1 / 108 
 0.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 1 [0.31 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 108 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 108 
 1.9%
- septik
 85 / 108 
 78.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 4 [1.24 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 288 [89.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Podhradie
späť na stránku okresu [ Prievidza ]