Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Poruba    [ kód obce: 514322 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Poruba
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-433 36 69 
5-946 47 93 
10-1442 38 80 
15-1955 42 97 
20-2457 59 116 
25-2960 48 108 
30-3439 32 71 
35-3937 38 75 
40-4447 42 89 
45-4956 51 107 
50-5437 37 74 
55-5937 35 72 
60-6428 23 51 
65-6918 32 50 
70-7422 26 48 
75-7910 28 38 
80-8416 
85+
nezistený vek17 11 28 
Spolu650 641 1291 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.2% 
 80-84  8 
 1.3% 
 75-79  10 
 1.6% 
 70-74  22 
 3.5% 
 65-69  18 
 2.8% 
 60-64  28 
 4.4% 
 55-59  37 
 5.8% 
 50-54  37 
 5.8% 
 45-49  56 
 8.8% 
 40-44  47 
 7.4% 
 35-39  37 
 5.8% 
 30-34  39 
 6.2% 
 25-29  60 
 9.5% 
 20-24  57 
 9.0% 
 15-19  55 
 8.7% 
 10-14  42 
 6.6% 
 5-9  46 
 7.3% 
 0-4  33 
 5.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 1.3% 
 80-84  8 
 1.3% 
 75-79  28 
 4.4% 
 70-74  26 
 4.1% 
 65-69  32 
 5.1% 
 60-64  23 
 3.7% 
 55-59  35 
 5.6% 
 50-54  37 
 5.9% 
 45-49  51 
 8.1% 
 40-44  42 
 6.7% 
 35-39  38 
 6.0% 
 30-34  32 
 5.1% 
 25-29  48 
 7.6% 
 20-24  59 
 9.4% 
 15-19  42 
 6.7% 
 10-14  38 
 6.0% 
 5-9  47 
 7.5% 
 0-4  36 
 5.7% 

Priemerný vek v obci Poruba je 36.6 [ muži: 35.2, ženy: 38.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 242    [ muži: 121, ženy: 121 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 774    [ muži: 425, ženy: 349 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 247    [ muži: 87, ženy: 160 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská637 628 1265 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené11 11 22 
 Spolu650 641 1291 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 265 
 98.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.2% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  22 
 1.7% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Poruba.

 1 265 / 1 291 
 98.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1108 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania97 
 Nezistené69 
 Spolu1291 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Poruba.

 97 / 1 291 
 7.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 108 
 85.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  8 
 0.6% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 0.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  97 
 7.5% 
 Neudané  69 
 5.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné287 27.73 
 Učňovské (bez maturity)359 34.69 
 Stredné odborné (bez maturity)29 2.8 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)73 7.05 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)177 17.1 
 Úplné stredné všeobecné28 2.71 
 Vyššie0.58 
 Vysokoškolské spolu39 3.77 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania35 3.38 
 Ostatní bez školského vzdelania0.19 
 Deti do 16 rokov256  
 Spolu1291  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1035 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Poruba.

 256 / 1 291 
 19.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby26 4.14 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby12 1.91 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín31 4.94 
5 Priemyselná výroba150 23.89 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.27 
7 Stavebníctvo69 10.99 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru59 9.39 
9 Hotely a reštaurácie0.96 
10 Doprava, skladovanie a spoje20 3.18 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.48 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj14 2.23 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie34 5.41 
14 Školstvo15 2.39 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť27 4.3 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby15 2.39 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví139 22.13 
  Spolu628 100 


Z celkového počtu 628 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 372 obyvateľov

 372 / 628 
 59.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 437
    trvale obývaných domov: 343
    neobývaných domov: 94
    z toho určených na rekreáciu: 58
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 464
    v tom trvalo obývané: 367

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 4  (1.09%)
    2 izby: 37  (10.08%)
    3 izby: 101  (27.52%)
    4 izby: 87  (23.71%)
    5+ izieb: 138  (37.6%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 69.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 105.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 4.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 58 / 94 
 61.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 367 / 464 
 79.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu367 1278 
  s plynom zo siete294 1023 
  s vodovodom v byte355 1231 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené10 45 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť15 
  kanalizácia - septik338 1213 
  so splachovacím záchodom305 1138 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom342 1218 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 2 / 367 
 0.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 2 [0.15 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 294 / 367 
 80.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1023 [79.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 8 / 367 
 2.2%
- septik
 338 / 367 
 92.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 15 [1.16 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1213 [93.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Poruba
späť na stránku okresu [ Prievidza ]