Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Pravenec    [ kód obce: 514331 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Pravenec
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-436 23 59 
5-944 31 75 
10-1446 32 78 
15-1940 34 74 
20-2437 41 78 
25-2949 38 87 
30-3453 53 106 
35-3941 36 77 
40-4437 33 70 
45-4944 44 88 
50-5429 40 69 
55-5934 36 70 
60-6431 36 67 
65-6921 33 54 
70-7416 23 39 
75-7911 21 32 
80-8414 
85+10 10 20 
nezistený vek15 
Spolu591 581 1172 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 1.7% 
 80-84  5 
 0.9% 
 75-79  11 
 1.9% 
 70-74  16 
 2.7% 
 65-69  21 
 3.6% 
 60-64  31 
 5.3% 
 55-59  34 
 5.8% 
 50-54  29 
 5.0% 
 45-49  44 
 7.5% 
 40-44  37 
 6.3% 
 35-39  41 
 7.0% 
 30-34  53 
 9.1% 
 25-29  49 
 8.4% 
 20-24  37 
 6.3% 
 15-19  40 
 6.8% 
 10-14  46 
 7.9% 
 5-9  44 
 7.5% 
 0-4  36 
 6.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 1.7% 
 80-84  9 
 1.6% 
 75-79  21 
 3.7% 
 70-74  23 
 4.0% 
 65-69  33 
 5.8% 
 60-64  36 
 6.3% 
 55-59  36 
 6.3% 
 50-54  40 
 7.0% 
 45-49  44 
 7.7% 
 40-44  33 
 5.8% 
 35-39  36 
 6.3% 
 30-34  53 
 9.2% 
 25-29  38 
 6.6% 
 20-24  41 
 7.2% 
 15-19  34 
 5.9% 
 10-14  32 
 5.6% 
 5-9  31 
 5.4% 
 0-4  23 
 4.0% 

Priemerný vek v obci Pravenec je 38.3 [ muži: 35.8, ženy: 40.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 212    [ muži: 126, ženy: 86 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 683    [ muži: 364, ženy: 319 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 262    [ muži: 94, ženy: 168 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská566 542 1108 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené18 28 46 
 Spolu591 581 1172 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 108 
 94.5% 
 Maďarská  4 
 0.3% 
 Rómska  4 
 0.3% 
 Rusínska  1 
 0.1% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  4 
 0.3% 
 Nemecká  4 
 0.3% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  46 
 3.9% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Pravenec.

 1 108 / 1 172 
 94.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev917 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania21 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania133 
 Nezistené92 
 Spolu1172 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Pravenec.

 133 / 1 172 
 11.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  917 
 78.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  7 
 0.6% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  21 
 1.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.1% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  133 
 11.3% 
 Neudané  92 
 7.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné204 21.5 
 Učňovské (bez maturity)331 34.88 
 Stredné odborné (bez maturity)64 6.74 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)83 8.75 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)163 17.18 
 Úplné stredné všeobecné34 3.58 
 Vyššie0.42 
 Vysokoškolské spolu52 5.48 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania12 1.26 
 Ostatní bez školského vzdelania0.21 
 Deti do 16 rokov223  
 Spolu1172  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 949 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Pravenec.

 223 / 1 172 
 19.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby20 3.46 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.17 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín15 2.6 
5 Priemyselná výroba202 34.95 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.38 
7 Stavebníctvo36 6.23 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru46 7.96 
9 Hotely a reštaurácie11 1.9 
10 Doprava, skladovanie a spoje13 2.25 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.52 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj19 3.29 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie16 2.77 
14 Školstvo29 5.02 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť21 3.63 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.21 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví131 22.66 
  Spolu578 100 


Z celkového počtu 578 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 282 obyvateľov

 282 / 578 
 48.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 338
    trvale obývaných domov: 283
    neobývaných domov: 55
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 429
    v tom trvalo obývané: 371

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 10  (2.7%)
    2 izby: 41  (11.05%)
    3 izby: 161  (43.4%)
    4 izby: 71  (19.14%)
    5+ izieb: 88  (23.72%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 93.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 55 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 371 / 429 
 86.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu371 1169 
  s plynom zo siete340 1082 
  s vodovodom v byte356 1128 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené14 40 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť170 501 
  kanalizácia - septik191 648 
  so splachovacím záchodom346 1110 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom364 1151 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 1 / 371 
 0.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 1 [0.08 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 340 / 371 
 91.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1082 [92.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 170 / 371 
 45.8%
- septik
 191 / 371 
 51.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 501 [42.7 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 648 [55.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Pravenec
späť na stránku okresu [ Prievidza ]