Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Radobica    [ kód obce: 514349 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Radobica
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-412 10 22 
5-914 15 29 
10-1424 18 42 
15-1927 24 51 
20-2438 22 60 
25-2917 22 39 
30-3418 27 
35-3918 25 43 
40-4424 26 50 
45-4924 25 49 
50-5424 13 37 
55-5913 16 29 
60-6411 20 
65-6913 18 31 
70-7415 22 
75-7911 19 
80-8410 
85+
nezistený vek
Spolu298 291 589 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.3% 
 80-84  4 
 1.3% 
 75-79  8 
 2.7% 
 70-74  7 
 2.3% 
 65-69  13 
 4.4% 
 60-64  9 
 3.0% 
 55-59  13 
 4.4% 
 50-54  24 
 8.1% 
 45-49  24 
 8.1% 
 40-44  24 
 8.1% 
 35-39  18 
 6.0% 
 30-34  18 
 6.0% 
 25-29  17 
 5.7% 
 20-24  38 
 12.8% 
 15-19  27 
 9.1% 
 10-14  24 
 8.1% 
 5-9  14 
 4.7% 
 0-4  12 
 4.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.7% 
 80-84  6 
 2.1% 
 75-79  11 
 3.8% 
 70-74  15 
 5.2% 
 65-69  18 
 6.2% 
 60-64  11 
 3.8% 
 55-59  16 
 5.5% 
 50-54  13 
 4.5% 
 45-49  25 
 8.6% 
 40-44  26 
 8.9% 
 35-39  25 
 8.6% 
 30-34  9 
 3.1% 
 25-29  22 
 7.6% 
 20-24  22 
 7.6% 
 15-19  24 
 8.2% 
 10-14  18 
 6.2% 
 5-9  15 
 5.2% 
 0-4  10 
 3.4% 

Priemerný vek v obci Radobica je 38.6 [ muži: 36.6, ženy: 40.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 93    [ muži: 50, ženy: 43 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 369    [ muži: 203, ženy: 166 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 127    [ muži: 45, ženy: 82 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská279 260 539 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené18 31 49 
 Spolu298 291 589 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  539 
 91.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  1 
 0.2% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  49 
 8.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Radobica.

 539 / 589 
 91.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev500 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania36 
 Nezistené49 
 Spolu589 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Radobica.

 36 / 589 
 6.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  500 
 84.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  2 
 0.3% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.2% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  36 
 6.1% 
 Neudané  49 
 8.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné193 39.47 
 Učňovské (bez maturity)159 32.52 
 Stredné odborné (bez maturity)1.02 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)35 7.16 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)65 13.29 
 Úplné stredné všeobecné14 2.86 
 Vyššie0.82 
 Vysokoškolské spolu12 2.45 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.41 
 Deti do 16 rokov100  
 Spolu589  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 489 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Radobica.

 100 / 589 
 17.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby23 7.62 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.66 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín10 3.31 
5 Priemyselná výroba82 27.15 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody19 6.29 
7 Stavebníctvo15 4.97 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru19 6.29 
9 Hotely a reštaurácie1.66 
10 Doprava, skladovanie a spoje28 9.27 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.99 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie29 9.6 
14 Školstvo10 3.31 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť14 4.64 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.33 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví39 12.91 
  Spolu302 100 


Z celkového počtu 302 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 196 obyvateľov

 196 / 302 
 64.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 277
    trvale obývaných domov: 171
    neobývaných domov: 106
    z toho určených na rekreáciu: 77
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 288
    v tom trvalo obývané: 177

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 6  (3.39%)
    2 izby: 48  (27.12%)
    3 izby: 50  (28.25%)
    4 izby: 37  (20.9%)
    5+ izieb: 36  (20.34%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 55.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 77 / 106 
 72.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 177 / 288 
 61.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu177 583 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte164 559 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť22 
  kanalizácia - septik162 551 
  so splachovacím záchodom124 444 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom157 546 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 8 / 177 
 4.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 10 [1.69 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 177 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 7 / 177 
 4.0%
- septik
 162 / 177 
 91.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 22 [3.73 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 551 [93.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Radobica
späť na stránku okresu [ Prievidza ]