Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Ráztočno    [ kód obce: 514357 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Ráztočno
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-422 15 37 
5-929 27 56 
10-1443 43 86 
15-1954 41 95 
20-2456 55 111 
25-2946 36 82 
30-3437 33 70 
35-3946 48 94 
40-4443 42 85 
45-4954 52 106 
50-5438 34 72 
55-5926 30 56 
60-6427 40 67 
65-6922 27 49 
70-7429 40 69 
75-7922 32 54 
80-8414 17 31 
85+16 22 
nezistený vek
Spolu615 631 1246 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 1.0% 
 80-84  14 
 2.3% 
 75-79  22 
 3.6% 
 70-74  29 
 4.7% 
 65-69  22 
 3.6% 
 60-64  27 
 4.4% 
 55-59  26 
 4.2% 
 50-54  38 
 6.2% 
 45-49  54 
 8.8% 
 40-44  43 
 7.0% 
 35-39  46 
 7.5% 
 30-34  37 
 6.0% 
 25-29  46 
 7.5% 
 20-24  56 
 9.1% 
 15-19  54 
 8.8% 
 10-14  43 
 7.0% 
 5-9  29 
 4.7% 
 0-4  22 
 3.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  16 
 2.5% 
 80-84  17 
 2.7% 
 75-79  32 
 5.1% 
 70-74  40 
 6.4% 
 65-69  27 
 4.3% 
 60-64  40 
 6.4% 
 55-59  30 
 4.8% 
 50-54  34 
 5.4% 
 45-49  52 
 8.3% 
 40-44  42 
 6.7% 
 35-39  48 
 7.6% 
 30-34  33 
 5.3% 
 25-29  36 
 5.7% 
 20-24  55 
 8.8% 
 15-19  41 
 6.5% 
 10-14  43 
 6.8% 
 5-9  27 
 4.3% 
 0-4  15 
 2.4% 

Priemerný vek v obci Ráztočno je 40.8 [ muži: 38.7, ženy: 42.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 179    [ muži: 94, ženy: 85 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 741    [ muži: 400, ženy: 341 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 322    [ muži: 120, ženy: 202 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská610 621 1231 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu615 631 1246 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 231 
 98.8% 
 Maďarská  2 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.6% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  3 
 0.2% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Ráztočno.

 1 231 / 1 246 
 98.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev859 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania309 
 Nezistené60 
 Spolu1246 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Ráztočno.

 309 / 1 246 
 24.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  859 
 68.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  4 
 0.3% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 0.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  2 
 0.2% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  2 
 0.2% 
 Bez vyznania  309 
 24.8% 
 Neudané  60 
 4.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné294 27.81 
 Učňovské (bez maturity)323 30.56 
 Stredné odborné (bez maturity)35 3.31 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)74 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)206 19.49 
 Úplné stredné všeobecné45 4.26 
 Vyššie0.57 
 Vysokoškolské spolu64 6.05 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.85 
 Ostatní bez školského vzdelania0.09 
 Deti do 16 rokov189  
 Spolu1246  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1057 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Ráztočno.

 189 / 1 246 
 15.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby22 3.79 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.55 
3 Rybolov, chov rýb0.17 
4 Ťažba nerastných surovín60 10.34 
5 Priemyselná výroba105 18.1 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.38 
7 Stavebníctvo36 6.21 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru46 7.93 
9 Hotely a reštaurácie1.55 
10 Doprava, skladovanie a spoje49 8.45 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.52 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj13 2.24 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie38 6.55 
14 Školstvo36 6.21 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť15 2.59 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby18 3.1 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví112 19.31 
  Spolu580 100 


Z celkového počtu 580 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 358 obyvateľov

 358 / 580 
 61.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 449
    trvale obývaných domov: 393
    neobývaných domov: 56
    z toho určených na rekreáciu: 11
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 489
    v tom trvalo obývané: 425

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 4  (0.94%)
    2 izby: 80  (18.82%)
    3 izby: 120  (28.24%)
    4 izby: 109  (25.65%)
    5+ izieb: 112  (26.35%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 11 / 56 
 19.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 425 / 489 
 86.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu425 1245 
  s plynom zo siete275 837 
  s vodovodom v byte413 1215 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené21 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť12 44 
  kanalizácia - septik403 1185 
  so splachovacím záchodom360 1092 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom402 1201 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 5 / 425 
 1.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 8 [0.64 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 275 / 425 
 64.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 837 [67.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 12 / 425 
 2.8%
- septik
 403 / 425 
 94.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 44 [3.53 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1185 [95.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Ráztočno
späť na stránku okresu [ Prievidza ]