Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Rudnianska Lehota    [ kód obce: 514365 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Rudnianska Lehota
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-421 21 42 
5-921 17 38 
10-1435 32 67 
15-1933 40 73 
20-2434 32 66 
25-2932 14 46 
30-3422 31 53 
35-3930 28 58 
40-4433 27 60 
45-4922 20 42 
50-5418 18 36 
55-5918 18 36 
60-6416 19 35 
65-6914 14 28 
70-7410 15 
75-7910 15 
80-8410 
85+
nezistený vek
Spolu363 363 726 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.3% 
 80-84  3 
 0.8% 
 75-79  5 
 1.4% 
 70-74  5 
 1.4% 
 65-69  14 
 3.9% 
 60-64  16 
 4.4% 
 55-59  18 
 5.0% 
 50-54  18 
 5.0% 
 45-49  22 
 6.1% 
 40-44  33 
 9.1% 
 35-39  30 
 8.3% 
 30-34  22 
 6.1% 
 25-29  32 
 8.8% 
 20-24  34 
 9.4% 
 15-19  33 
 9.1% 
 10-14  35 
 9.6% 
 5-9  21 
 5.8% 
 0-4  21 
 5.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.4% 
 80-84  7 
 1.9% 
 75-79  10 
 2.8% 
 70-74  10 
 2.8% 
 65-69  14 
 3.9% 
 60-64  19 
 5.2% 
 55-59  18 
 5.0% 
 50-54  18 
 5.0% 
 45-49  20 
 5.5% 
 40-44  27 
 7.4% 
 35-39  28 
 7.7% 
 30-34  31 
 8.5% 
 25-29  14 
 3.9% 
 20-24  32 
 8.8% 
 15-19  40 
 11.0% 
 10-14  32 
 8.8% 
 5-9  17 
 4.7% 
 0-4  21 
 5.8% 

Priemerný vek v obci Rudnianska Lehota je 34.8 [ muži: 33.4, ženy: 36.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 147    [ muži: 77, ženy: 70 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 452    [ muži: 242, ženy: 210 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 127    [ muži: 44, ženy: 83 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská358 361 719 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu363 363 726 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  719 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.1% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 0.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Rudnianska Lehota.

 719 / 726 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev671 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania35 
 Nezistené10 
 Spolu726 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Rudnianska Lehota.

 35 / 726 
 4.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  671 
 92.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  3 
 0.4% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  4 
 0.6% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  35 
 4.8% 
 Neudané  10 
 1.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné159 27.94 
 Učňovské (bez maturity)223 39.19 
 Stredné odborné (bez maturity)24 4.22 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)50 8.79 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)73 12.83 
 Úplné stredné všeobecné13 2.28 
 Vyššie0.18 
 Vysokoškolské spolu17 2.99 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.7 
 Ostatní bez školského vzdelania0.88 
 Deti do 16 rokov157  
 Spolu726  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 569 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Rudnianska Lehota.

 157 / 726 
 21.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby10 2.79 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby10 2.79 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín20 5.57 
5 Priemyselná výroba110 30.64 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody2.23 
7 Stavebníctvo26 7.24 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru23 6.41 
9 Hotely a reštaurácie0.84 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.23 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.56 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.28 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie21 5.85 
14 Školstvo16 4.46 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť13 3.62 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.67 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví82 22.84 
  Spolu359 100 


Z celkového počtu 359 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 204 obyvateľov

 204 / 359 
 56.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 246
    trvale obývaných domov: 198
    neobývaných domov: 48
    z toho určených na rekreáciu: 18
priemerný vek domu: 29

Bytov spolu: 249
    v tom trvalo obývané: 201

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (3.98%)
    2 izby: 30  (14.93%)
    3 izby: 62  (30.85%)
    4 izby: 37  (18.41%)
    5+ izieb: 64  (31.84%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 98.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 18 / 48 
 37.5%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 201 / 249 
 80.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu201 724 
  s plynom zo siete165 624 
  s vodovodom v byte193 708 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené13 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik171 671 
  so splachovacím záchodom166 667 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom178 685 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 0 / 201 
 0.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 165 / 201 
 82.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 624 [85.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 201 
 1.0%
- septik
 171 / 201 
 85.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 2 [0.27 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 671 [92.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Rudnianska Lehota
späť na stránku okresu [ Prievidza ]