Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Sebedražie    [ kód obce: 514373 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Sebedražie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-447 52 99 
5-958 41 99 
10-1465 61 126 
15-1961 55 116 
20-2466 73 139 
25-2967 78 145 
30-3468 45 113 
35-3968 61 129 
40-4460 50 110 
45-4951 57 108 
50-5458 51 109 
55-5939 62 101 
60-6451 35 86 
65-6926 45 71 
70-7420 31 51 
75-7920 19 39 
80-8413 16 
85+16 
nezistený vek
Spolu838 837 1675 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  9 
 1.1% 
 80-84  3 
 0.4% 
 75-79  20 
 2.4% 
 70-74  20 
 2.4% 
 65-69  26 
 3.1% 
 60-64  51 
 6.1% 
 55-59  39 
 4.7% 
 50-54  58 
 6.9% 
 45-49  51 
 6.1% 
 40-44  60 
 7.2% 
 35-39  68 
 8.1% 
 30-34  68 
 8.1% 
 25-29  67 
 8.0% 
 20-24  66 
 7.9% 
 15-19  61 
 7.3% 
 10-14  65 
 7.8% 
 5-9  58 
 6.9% 
 0-4  47 
 5.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 0.8% 
 80-84  13 
 1.6% 
 75-79  19 
 2.3% 
 70-74  31 
 3.7% 
 65-69  45 
 5.4% 
 60-64  35 
 4.2% 
 55-59  62 
 7.4% 
 50-54  51 
 6.1% 
 45-49  57 
 6.8% 
 40-44  50 
 6.0% 
 35-39  61 
 7.3% 
 30-34  45 
 5.4% 
 25-29  78 
 9.3% 
 20-24  73 
 8.7% 
 15-19  55 
 6.6% 
 10-14  61 
 7.3% 
 5-9  41 
 4.9% 
 0-4  52 
 6.2% 

Priemerný vek v obci Sebedražie je 36.5 [ muži: 35.5, ženy: 37.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 324    [ muži: 170, ženy: 154 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1008    [ muži: 538, ženy: 470 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 341    [ muži: 129, ženy: 212 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská830 824 1654 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu838 837 1675 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 654 
 98.7% 
 Maďarská  9 
 0.5% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  7 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  1 
 0.1% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Sebedražie.

 1 654 / 1 675 
 98.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1424 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania13 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania185 
 Nezistené45 
 Spolu1675 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Sebedražie.

 185 / 1 675 
 11.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 424 
 85.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  2 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  13 
 0.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  2 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  185 
 11.0% 
 Neudané  45 
 2.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné386 28.87 
 Učňovské (bez maturity)529 39.57 
 Stredné odborné (bez maturity)16 1.2 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)101 7.55 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)189 14.14 
 Úplné stredné všeobecné36 2.69 
 Vyššie0.37 
 Vysokoškolské spolu67 5.01 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.22 
 Ostatní bez školského vzdelania0.37 
 Deti do 16 rokov338  
 Spolu1675  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1337 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Sebedražie.

 338 / 1 675 
 20.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby37 4.46 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.08 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín163 19.64 
5 Priemyselná výroba153 18.43 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody13 1.57 
7 Stavebníctvo62 7.47 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru116 13.98 
9 Hotely a reštaurácie32 3.86 
10 Doprava, skladovanie a spoje33 3.98 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.72 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj22 2.65 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie36 4.34 
14 Školstvo28 3.37 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť27 3.25 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby21 2.53 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.12 
19 EA bez udania odvetví71 8.55 
  Spolu830 100 


Z celkového počtu 830 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 410 obyvateľov

 410 / 830 
 49.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 433
    trvale obývaných domov: 381
    neobývaných domov: 52
    z toho určených na rekreáciu: 5
priemerný vek domu: 35

Bytov spolu: 585
    v tom trvalo obývané: 526

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 19  (3.61%)
    2 izby: 111  (21.1%)
    3 izby: 170  (32.32%)
    4 izby: 115  (21.86%)
    5+ izieb: 111  (21.1%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 5 / 52 
 9.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 526 / 585 
 89.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu526 1674 
  s plynom zo siete407 1323 
  s vodovodom v byte510 1645 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené18 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť138 421 
  kanalizácia - septik369 1220 
  so splachovacím záchodom486 1588 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom489 1604 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 526 
 0.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 6 [0.35 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 407 / 526 
 77.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1323 [78.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 138 / 526 
 26.2%
- septik
 369 / 526 
 70.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 421 [25.1 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1220 [72.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Sebedražie
späť na stránku okresu [ Prievidza ]