Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Seč    [ kód obce: 514381 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Seč
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-412 12 24 
5-910 10 20 
10-1415 24 
15-1916 25 41 
20-2421 22 43 
25-2912 17 29 
30-3417 
35-3916 25 
40-4414 14 28 
45-4920 16 36 
50-5414 18 32 
55-5910 14 24 
60-6413 
65-6910 13 
70-7410 11 
75-7915 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu186 220 406 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.6% 
 80-84  0 
 0.0% 
 75-79  7 
 3.8% 
 70-74  1 
 0.5% 
 65-69  3 
 1.6% 
 60-64  9 
 4.8% 
 55-59  10 
 5.4% 
 50-54  14 
 7.5% 
 45-49  20 
 10.8% 
 40-44  14 
 7.5% 
 35-39  16 
 8.6% 
 30-34  9 
 4.8% 
 25-29  12 
 6.5% 
 20-24  21 
 11.3% 
 15-19  16 
 8.6% 
 10-14  9 
 4.8% 
 5-9  10 
 5.4% 
 0-4  12 
 6.5% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.8% 
 80-84  4 
 1.8% 
 75-79  8 
 3.6% 
 70-74  10 
 4.5% 
 65-69  10 
 4.5% 
 60-64  4 
 1.8% 
 55-59  14 
 6.4% 
 50-54  18 
 8.2% 
 45-49  16 
 7.3% 
 40-44  14 
 6.4% 
 35-39  9 
 4.1% 
 30-34  8 
 3.6% 
 25-29  17 
 7.7% 
 20-24  22 
 10.0% 
 15-19  25 
 11.4% 
 10-14  15 
 6.8% 
 5-9  10 
 4.5% 
 0-4  12 
 5.5% 

Priemerný vek v obci Seč je 37.2 [ muži: 36.2, ženy: 38.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 68    [ muži: 31, ženy: 37 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 261    [ muži: 132, ženy: 129 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 77    [ muži: 23, ženy: 54 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská184 218 402 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu186 220 406 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  402 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Seč.

 402 / 406 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev365 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania13 
 Nezistené27 
 Spolu406 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Seč.

 13 / 406 
 3.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  365 
 89.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  1 
 0.2% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  13 
 3.2% 
 Neudané  27 
 6.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné104 31.23 
 Učňovské (bez maturity)49 14.71 
 Stredné odborné (bez maturity)53 15.92 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)18 5.41 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)44 13.21 
 Úplné stredné všeobecné20 6.01 
 Vyššie0.3 
 Vysokoškolské spolu11 3.3 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania33 9.91 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov73  
 Spolu406  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 333 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Seč.

 73 / 406 
 18.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby3.31 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.1 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba30 16.57 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody3.87 
7 Stavebníctvo4.42 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru2.76 
9 Hotely a reštaurácie0.55 
10 Doprava, skladovanie a spoje1.1 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj18 9.94 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie12 6.63 
14 Školstvo10 5.52 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť10 5.52 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví70 38.67 
  Spolu181 100 


Z celkového počtu 181 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 101 obyvateľov

 101 / 181 
 55.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 127
    trvale obývaných domov: 115
    neobývaných domov: 12
    z toho určených na rekreáciu: 2
priemerný vek domu: 31

Bytov spolu: 128
    v tom trvalo obývané: 116

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (0.86%)
    2 izby: 2  (1.72%)
    3 izby: 62  (53.45%)
    4 izby: 21  (18.1%)
    5+ izieb: 30  (25.86%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 62.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 97.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 2 / 12 
 16.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 116 / 128 
 90.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu116 406 
  s plynom zo siete96 348 
  s vodovodom v byte107 381 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené24 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik104 375 
  so splachovacím záchodom100 367 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom101 365 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 0 / 116 
 0.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 96 / 116 
 82.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 348 [85.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 116 
 0.9%
- septik
 104 / 116 
 89.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 2 [0.49 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 375 [92.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Seč
späť na stránku okresu [ Prievidza ]