Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Tužina    [ kód obce: 514411 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Tužina
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-433 40 73 
5-925 33 58 
10-1445 43 88 
15-1947 36 83 
20-2458 48 106 
25-2941 41 82 
30-3448 37 85 
35-3952 34 86 
40-4447 36 83 
45-4954 37 91 
50-5435 41 76 
55-5929 31 60 
60-6431 35 66 
65-6927 30 57 
70-7417 40 57 
75-7916 20 36 
80-8412 
85+13 15 
nezistený vek
Spolu611 603 1214 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.3% 
 80-84  4 
 0.7% 
 75-79  16 
 2.6% 
 70-74  17 
 2.8% 
 65-69  27 
 4.4% 
 60-64  31 
 5.1% 
 55-59  29 
 4.7% 
 50-54  35 
 5.7% 
 45-49  54 
 8.8% 
 40-44  47 
 7.7% 
 35-39  52 
 8.5% 
 30-34  48 
 7.9% 
 25-29  41 
 6.7% 
 20-24  58 
 9.5% 
 15-19  47 
 7.7% 
 10-14  45 
 7.4% 
 5-9  25 
 4.1% 
 0-4  33 
 5.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  13 
 2.2% 
 80-84  8 
 1.3% 
 75-79  20 
 3.3% 
 70-74  40 
 6.6% 
 65-69  30 
 5.0% 
 60-64  35 
 5.8% 
 55-59  31 
 5.1% 
 50-54  41 
 6.8% 
 45-49  37 
 6.1% 
 40-44  36 
 6.0% 
 35-39  34 
 5.6% 
 30-34  37 
 6.1% 
 25-29  41 
 6.8% 
 20-24  48 
 8.0% 
 15-19  36 
 6.0% 
 10-14  43 
 7.1% 
 5-9  33 
 5.5% 
 0-4  40 
 6.6% 

Priemerný vek v obci Tužina je 38.1 [ muži: 36.6, ženy: 39.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 219    [ muži: 103, ženy: 116 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 721    [ muži: 411, ženy: 310 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 274    [ muži: 97, ženy: 177 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská580 549 1129 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká13 
 Nemecká25 40 65 
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu611 603 1214 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 129 
 93.0% 
 Maďarská  2 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  1 
 0.1% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  13 
 1.1% 
 Nemecká  65 
 5.4% 
 Poľská  2 
 0.2% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Tužina.

 1 129 / 1 214 
 93.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1000 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania34 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania140 
 Nezistené30 
 Spolu1214 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Tužina.

 140 / 1 214 
 11.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 000 
 82.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  34 
 2.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  2 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.1% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  4 
 0.3% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  140 
 11.5% 
 Neudané  30 
 2.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné329 33.43 
 Učňovské (bez maturity)354 35.98 
 Stredné odborné (bez maturity)46 4.67 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)50 5.08 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)135 13.72 
 Úplné stredné všeobecné18 1.83 
 Vyššie0.1 
 Vysokoškolské spolu23 2.34 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania27 2.74 
 Ostatní bez školského vzdelania0.1 
 Deti do 16 rokov230  
 Spolu1214  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 984 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Tužina.

 230 / 1 214 
 18.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby41 7.22 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby16 2.82 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín17 2.99 
5 Priemyselná výroba136 23.94 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.7 
7 Stavebníctvo63 11.09 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru52 9.15 
9 Hotely a reštaurácie10 1.76 
10 Doprava, skladovanie a spoje24 4.23 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.7 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj16 2.82 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie15 2.64 
14 Školstvo18 3.17 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť12 2.11 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.35 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.18 
19 EA bez udania odvetví137 24.12 
  Spolu568 100 


Z celkového počtu 568 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 291 obyvateľov

 291 / 568 
 51.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 444
    trvale obývaných domov: 365
    neobývaných domov: 79
    z toho určených na rekreáciu: 30
priemerný vek domu: 52

Bytov spolu: 451
    v tom trvalo obývané: 371

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 21  (5.66%)
    2 izby: 94  (25.34%)
    3 izby: 119  (32.08%)
    4 izby: 74  (19.95%)
    5+ izieb: 63  (16.98%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 30 / 79 
 38.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 371 / 451 
 82.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu371 1212 
  s plynom zo siete23 100 
  s vodovodom v byte358 1185 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené21 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť18 
  kanalizácia - septik305 1056 
  so splachovacím záchodom304 1042 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom327 1117 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 371 
 1.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 4 [0.32 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 23 / 371 
 6.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 100 [8.23 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 / 371 
 1.6%
- septik
 305 / 371 
 82.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 18 [1.48 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1056 [86.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Tužina
späť na stránku okresu [ Prievidza ]