Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Valaská Belá    [ kód obce: 514420 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Valaská Belá
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-459 55 114 
5-974 81 155 
10-1471 73 144 
15-1978 97 175 
20-24116 108 224 
25-29119 97 216 
30-3476 61 137 
35-3980 52 132 
40-4489 68 157 
45-4991 94 185 
50-5496 86 182 
55-5977 58 135 
60-6453 45 98 
65-6944 60 104 
70-7439 58 97 
75-7930 51 81 
80-8418 25 43 
85+12 28 40 
nezistený vek
Spolu1226 1201 2427 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  12 
 1.0% 
 80-84  18 
 1.5% 
 75-79  30 
 2.5% 
 70-74  39 
 3.2% 
 65-69  44 
 3.6% 
 60-64  53 
 4.3% 
 55-59  77 
 6.3% 
 50-54  96 
 7.9% 
 45-49  91 
 7.4% 
 40-44  89 
 7.3% 
 35-39  80 
 6.5% 
 30-34  76 
 6.2% 
 25-29  119 
 9.7% 
 20-24  116 
 9.5% 
 15-19  78 
 6.4% 
 10-14  71 
 5.8% 
 5-9  74 
 6.1% 
 0-4  59 
 4.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  28 
 2.3% 
 80-84  25 
 2.1% 
 75-79  51 
 4.3% 
 70-74  58 
 4.8% 
 65-69  60 
 5.0% 
 60-64  45 
 3.8% 
 55-59  58 
 4.8% 
 50-54  86 
 7.2% 
 45-49  94 
 7.9% 
 40-44  68 
 5.7% 
 35-39  52 
 4.3% 
 30-34  61 
 5.1% 
 25-29  97 
 8.1% 
 20-24  108 
 9.0% 
 15-19  97 
 8.1% 
 10-14  73 
 6.1% 
 5-9  81 
 6.8% 
 0-4  55 
 4.6% 

Priemerný vek v obci Valaská Belá je 38.5 [ muži: 37.5, ženy: 39.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 413    [ muži: 204, ženy: 209 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1485    [ muži: 822, ženy: 663 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 521    [ muži: 196, ženy: 325 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1216 1188 2404 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká14 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu1226 1201 2427 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 404 
 99.1% 
 Maďarská  1 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  14 
 0.6% 
 Nemecká  1 
 0.0% 
 Poľská  2 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  1 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  4 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Valaská Belá.

 2 404 / 2 427 
 99.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev2348 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania48 
 Nezistené10 
 Spolu2427 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Valaská Belá.

 48 / 2 427 
 2.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  2 348 
 96.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  6 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  6 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  2 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  4 
 0.2% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  48 
 2.0% 
 Neudané  10 
 0.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné581 29.15 
 Učňovské (bez maturity)802 40.24 
 Stredné odborné (bez maturity)26 1.3 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)125 6.27 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)316 15.86 
 Úplné stredné všeobecné47 2.36 
 Vyššie0.25 
 Vysokoškolské spolu59 2.96 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania26 1.3 
 Ostatní bez školského vzdelania0.3 
 Deti do 16 rokov434  
 Spolu2427  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1993 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Valaská Belá.

 434 / 2 427 
 17.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby46 3.65 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby30 2.38 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín47 3.73 
5 Priemyselná výroba482 38.28 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody17 1.35 
7 Stavebníctvo57 4.53 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru127 10.09 
9 Hotely a reštaurácie24 1.91 
10 Doprava, skladovanie a spoje50 3.97 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.48 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj25 1.99 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie81 6.43 
14 Školstvo48 3.81 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť39 3.1 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby22 1.75 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.4 
19 EA bez udania odvetví153 12.15 
  Spolu1259 100 


Z celkového počtu 1259 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 504 obyvateľov

 504 / 1 259 
 40.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 922
    trvale obývaných domov: 668
    neobývaných domov: 253
    z toho určených na rekreáciu: 137
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 975
    v tom trvalo obývané: 708

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 44  (6.21%)
    2 izby: 154  (21.75%)
    3 izby: 185  (26.13%)
    4 izby: 142  (20.06%)
    5+ izieb: 183  (25.85%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 90.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 137 / 253 
 54.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 708 / 975 
 72.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu708 2398 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte595 2179 
  s vodovodom mimo bytu15 39 
  bez vodovodu84 133 
  nezistené14 47 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť22 84 
  kanalizácia - septik526 2030 
  so splachovacím záchodom523 2039 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom558 2131 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 84 / 708 
 11.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 133 [5.48 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 / 708 
 0.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 5 [0.20 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 22 / 708 
 3.1%
- septik
 526 / 708 
 74.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 84 [3.46 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 2030 [83.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Valaská Belá
späť na stránku okresu [ Prievidza ]