Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Veľká Čausa    [ kód obce: 514438 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Veľká Čausa
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-414 
5-913 20 
10-1411 13 24 
15-1915 15 30 
20-2419 14 33 
25-2913 14 27 
30-3412 10 22 
35-3910 12 22 
40-4415 14 29 
45-4916 16 32 
50-5422 14 36 
55-5911 14 
60-6410 15 
65-6913 18 
70-7415 24 
75-7914 20 
80-8413 
85+
nezistený vek
Spolu199 203 402 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.5% 
 80-84  7 
 3.5% 
 75-79  6 
 3.0% 
 70-74  9 
 4.5% 
 65-69  5 
 2.5% 
 60-64  5 
 2.5% 
 55-59  11 
 5.5% 
 50-54  22 
 11.1% 
 45-49  16 
 8.0% 
 40-44  15 
 7.5% 
 35-39  10 
 5.0% 
 30-34  12 
 6.0% 
 25-29  13 
 6.5% 
 20-24  19 
 9.5% 
 15-19  15 
 7.5% 
 10-14  11 
 5.5% 
 5-9  13 
 6.5% 
 0-4  7 
 3.5% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 3.0% 
 80-84  6 
 3.0% 
 75-79  14 
 6.9% 
 70-74  15 
 7.4% 
 65-69  13 
 6.4% 
 60-64  10 
 4.9% 
 55-59  3 
 1.5% 
 50-54  14 
 6.9% 
 45-49  16 
 7.9% 
 40-44  14 
 6.9% 
 35-39  12 
 5.9% 
 30-34  10 
 4.9% 
 25-29  14 
 6.9% 
 20-24  14 
 6.9% 
 15-19  15 
 7.4% 
 10-14  13 
 6.4% 
 5-9  7 
 3.4% 
 0-4  7 
 3.4% 

Priemerný vek v obci Veľká Čausa je 41.9 [ muži: 39.4, ženy: 44.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 58    [ muži: 31, ženy: 27 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 242    [ muži: 133, ženy: 109 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 102    [ muži: 35, ženy: 67 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská195 199 394 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu199 203 402 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  394 
 98.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  1 
 0.2% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 1.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Veľká Čausa.

 394 / 402 
 98.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev323 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania51 
 Nezistené26 
 Spolu402 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Veľká Čausa.

 51 / 402 
 12.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  323 
 80.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.5% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  51 
 12.7% 
 Neudané  26 
 6.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné101 29.62 
 Učňovské (bez maturity)111 32.55 
 Stredné odborné (bez maturity)20 5.87 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)24 7.04 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)48 14.08 
 Úplné stredné všeobecné13 3.81 
 Vyššie0.88 
 Vysokoškolské spolu13 3.81 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania2.35 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov61  
 Spolu402  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 341 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Veľká Čausa.

 61 / 402 
 15.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby28 11.43 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín21 8.57 
5 Priemyselná výroba31 12.65 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody16 6.53 
7 Stavebníctvo17 6.94 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru18 7.35 
9 Hotely a reštaurácie1.22 
10 Doprava, skladovanie a spoje21 8.57 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.41 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.22 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie23 9.39 
14 Školstvo2.86 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť3.67 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.22 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví44 17.96 
  Spolu245 100 


Z celkového počtu 245 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 169 obyvateľov

 169 / 245 
 69.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 154
    trvale obývaných domov: 129
    neobývaných domov: 25
    z toho určených na rekreáciu: 13
priemerný vek domu: 47

Bytov spolu: 160
    v tom trvalo obývané: 133

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (0.75%)
    2 izby: 13  (9.77%)
    3 izby: 46  (34.59%)
    4 izby: 29  (21.8%)
    5+ izieb: 44  (33.08%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 73.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 103.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 24.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 13 / 25 
 52.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 133 / 160 
 83.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu133 399 
  s plynom zo siete102 311 
  s vodovodom v byte125 379 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené19 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť25 
  kanalizácia - septik109 342 
  so splachovacím záchodom112 347 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom124 374 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 0 / 133 
 0.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 102 / 133 
 76.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 311 [77.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 9 / 133 
 6.8%
- septik
 109 / 133 
 82.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 25 [6.21 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 342 [85.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Veľká Čausa
späť na stránku okresu [ Prievidza ]