Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Zemianske Kostoľany    [ kód obce: 514454 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Zemianske Kostoľany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-440 43 83 
5-935 53 88 
10-1461 47 108 
15-1948 54 102 
20-2466 63 129 
25-2959 70 129 
30-3452 56 108 
35-3966 44 110 
40-4468 53 121 
45-4963 49 112 
50-5449 65 114 
55-5939 56 95 
60-6438 46 84 
65-6933 58 91 
70-7423 37 60 
75-7917 32 49 
80-8410 13 23 
85+13 
nezistený vek14 
Spolu779 854 1633 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.6% 
 80-84  10 
 1.3% 
 75-79  17 
 2.2% 
 70-74  23 
 3.0% 
 65-69  33 
 4.3% 
 60-64  38 
 4.9% 
 55-59  39 
 5.1% 
 50-54  49 
 6.3% 
 45-49  63 
 8.2% 
 40-44  68 
 8.8% 
 35-39  66 
 8.5% 
 30-34  52 
 6.7% 
 25-29  59 
 7.6% 
 20-24  66 
 8.5% 
 15-19  48 
 6.2% 
 10-14  61 
 7.9% 
 5-9  35 
 4.5% 
 0-4  40 
 5.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 0.9% 
 80-84  13 
 1.5% 
 75-79  32 
 3.8% 
 70-74  37 
 4.4% 
 65-69  58 
 6.8% 
 60-64  46 
 5.4% 
 55-59  56 
 6.6% 
 50-54  65 
 7.7% 
 45-49  49 
 5.8% 
 40-44  53 
 6.3% 
 35-39  44 
 5.2% 
 30-34  56 
 6.6% 
 25-29  70 
 8.3% 
 20-24  63 
 7.4% 
 15-19  54 
 6.4% 
 10-14  47 
 5.5% 
 5-9  53 
 6.3% 
 0-4  43 
 5.1% 

Priemerný vek v obci Zemianske Kostoľany je 38.7 [ muži: 37.3, ženy: 39.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 279    [ muži: 136, ženy: 143 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 964    [ muži: 510, ženy: 454 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 376    [ muži: 126, ženy: 250 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská762 843 1605 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká11 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu779 854 1633 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 605 
 98.3% 
 Maďarská  2 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  11 
 0.7% 
 Nemecká  4 
 0.2% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  2 
 0.1% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  8 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Zemianske Kostoľany.

 1 605 / 1 633 
 98.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1320 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania47 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory35 
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania163 
 Nezistené44 
 Spolu1633 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Zemianske Kostoľany.

 163 / 1 633 
 10.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 320 
 80.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  6 
 0.4% 
 Pravoslávna cirkev  2 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  47 
 2.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  5 
 0.3% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  1 
 0.1% 
 Cirkev československá husitská  4 
 0.2% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  35 
 2.1% 
 Židovské náboženské obce  1 
 0.1% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  4 
 0.2% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  163 
 10.0% 
 Neudané  44 
 2.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné409 30.59 
 Učňovské (bez maturity)407 30.44 
 Stredné odborné (bez maturity)39 2.92 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)111 8.3 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)260 19.45 
 Úplné stredné všeobecné36 2.69 
 Vyššie0.37 
 Vysokoškolské spolu65 4.86 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.37 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov296  
 Spolu1633  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1337 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Zemianske Kostoľany.

 296 / 1 633 
 18.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby25 2.92 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.47 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín33 3.86 
5 Priemyselná výroba141 16.49 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody156 18.25 
7 Stavebníctvo27 3.16 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru63 7.37 
9 Hotely a reštaurácie14 1.64 
10 Doprava, skladovanie a spoje29 3.39 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.12 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj25 2.92 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie146 17.08 
14 Školstvo29 3.39 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť14 1.64 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby16 1.87 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví132 15.44 
  Spolu855 100 


Z celkového počtu 855 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 315 obyvateľov

 315 / 855 
 36.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 443
    trvale obývaných domov: 390
    neobývaných domov: 52
    z toho určených na rekreáciu: 5
priemerný vek domu: 41

Bytov spolu: 604
    v tom trvalo obývané: 547

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 29  (5.3%)
    2 izby: 161  (29.43%)
    3 izby: 206  (37.66%)
    4 izby: 89  (16.27%)
    5+ izieb: 62  (11.33%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 53.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 86.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 5 / 52 
 9.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 547 / 604 
 90.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu547 1632 
  s plynom zo siete260 813 
  s vodovodom v byte528 1590 
  s vodovodom mimo bytu12 
  bez vodovodu10 
  nezistené20 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť120 305 
  kanalizácia - septik407 1287 
  so splachovacím záchodom492 1522 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom506 1551 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 7 / 547 
 1.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 10 [0.61 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 260 / 547 
 47.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 813 [49.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 120 / 547 
 21.9%
- septik
 407 / 547 
 74.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 305 [18.6 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1287 [78.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Zemianske Kostoľany
späť na stránku okresu [ Prievidza ]