Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Bánovce nad Bebravou    [ kód obce: 542652 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Bánovce nad Bebravou
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4524 553 1077 
5-9729 649 1378 
10-14945 854 1799 
15-19959 1020 1979 
20-241056 1077 2133 
25-29865 889 1754 
30-34682 729 1411 
35-39762 846 1608 
40-44880 864 1744 
45-49802 867 1669 
50-54676 669 1345 
55-59375 426 801 
60-64299 361 660 
65-69240 263 503 
70-74163 262 425 
75-79112 172 284 
80-8455 100 155 
85+49 88 137 
nezistený vek19 20 39 
Spolu10192 10709 20901 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  49 
 0.5% 
 80-84  55 
 0.5% 
 75-79  112 
 1.1% 
 70-74  163 
 1.6% 
 65-69  240 
 2.4% 
 60-64  299 
 2.9% 
 55-59  375 
 3.7% 
 50-54  676 
 6.6% 
 45-49  802 
 7.9% 
 40-44  880 
 8.7% 
 35-39  762 
 7.5% 
 30-34  682 
 6.7% 
 25-29  865 
 8.5% 
 20-24  1 056 
 10.4% 
 15-19  959 
 9.4% 
 10-14  945 
 9.3% 
 5-9  729 
 7.2% 
 0-4  524 
 5.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  88 
 0.8% 
 80-84  100 
 0.9% 
 75-79  172 
 1.6% 
 70-74  262 
 2.5% 
 65-69  263 
 2.5% 
 60-64  361 
 3.4% 
 55-59  426 
 4.0% 
 50-54  669 
 6.3% 
 45-49  867 
 8.1% 
 40-44  864 
 8.1% 
 35-39  846 
 7.9% 
 30-34  729 
 6.8% 
 25-29  889 
 8.3% 
 20-24  1 077 
 10.1% 
 15-19  1 020 
 9.5% 
 10-14  854 
 8.0% 
 5-9  649 
 6.1% 
 0-4  553 
 5.2% 

Priemerný vek v obci Bánovce nad Bebravou je 33.3 [ muži: 32.5, ženy: 34.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 4254    [ muži: 2198, ženy: 2056 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 14018    [ muži: 7057, ženy: 6961 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 2590    [ muži: 918, ženy: 1672 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská9899 10382 20281 
 Maďarská10 15 25 
 Rómska148 143 291 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká60 88 148 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené63 61 124 
 Spolu10192 10709 20901 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  20 281 
 97.0% 
 Maďarská  25 
 0.1% 
 Rómska  291 
 1.4% 
 Rusínska  1 
 0.0% 
 Ukrajinská  8 
 0.0% 
 Česká  148 
 0.7% 
 Nemecká  5 
 0.0% 
 Poľská  7 
 0.0% 
 Chorvátska  4 
 0.0% 
 Srbská  3 
 0.0% 
 Ruská  4 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  124 
 0.6% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Bánovce nad Bebravou.

 20 281 / 20 901 
 97.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev15443 
 Gréckokatolícka cirkev25 
 Pravoslávna cirkev13 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania2333 
 Reformovaná kresťanská cirkev12 
 Evanjelická cirkev metodistická33 
 Apoštolská cirkev33 
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia27 
 Ostatné
 Bez vyznania2399 
 Nezistené549 
 Spolu20901 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Bánovce nad Bebravou.

 2 399 / 20 901 
 11.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  15 443 
 73.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  25 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  13 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 333 
 11.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  12 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  33 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  33 
 0.2% 
 Starokatolícka cirkev  2 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  9 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  2 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  4 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  8 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  4 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  27 
 0.1% 
 Ostatné  5 
 0.0% 
 Bez vyznania  2 399 
 11.5% 
 Neudané  549 
 2.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné3002 18.34 
 Učňovské (bez maturity)5089 31.09 
 Stredné odborné (bez maturity)750 4.58 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)1214 7.42 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)3790 23.15 
 Úplné stredné všeobecné815 4.98 
 Vyššie60 0.37 
 Vysokoškolské spolu1443 8.82 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania186 1.14 
 Ostatní bez školského vzdelania20 0.12 
 Deti do 16 rokov4532  
 Spolu20901  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 16369 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Bánovce nad Bebravou.

 4 532 / 20 901 
 21.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby248 2.14 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby39 0.34 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín36 0.31 
5 Priemyselná výroba3899 33.64 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody117 1.01 
7 Stavebníctvo603 5.2 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru901 7.77 
9 Hotely a reštaurácie175 1.51 
10 Doprava, skladovanie a spoje380 3.28 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo86 0.74 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj460 3.97 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie926 7.99 
14 Školstvo544 4.69 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť518 4.47 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby282 2.43 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom0.02 
18 Exteritoriálne organizácie a združenia77 0.66 
19 EA bez udania odvetví2298 19.83 
  Spolu11591 100 


Z celkového počtu 11591 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 2499 obyvateľov

 2 499 / 11 591 
 21.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1619
    trvale obývaných domov: 1436
    neobývaných domov: 177
    z toho určených na rekreáciu: 12
priemerný vek domu: 33

Bytov spolu: 6966
    v tom trvalo obývané: 6577

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 844  (12.83%)
    2 izby: 1826  (27.76%)
    3 izby: 2815  (42.8%)
    4 izby: 691  (10.51%)
    5+ izieb: 401  (6.1%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 45.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 68.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 12 / 177 
 6.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 6 577 / 6 966 
 94.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu6577 20781 
  s plynom zo siete5736 18478 
  s vodovodom v byte6491 20543 
  s vodovodom mimo bytu11 26 
  bez vodovodu11 
  nezistené69 201 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť6227 19599 
  kanalizácia - septik295 1023 
  so splachovacím záchodom6493 20585 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom6503 20612 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 6 577 
 0.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 11 [0.05 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 5 736 / 6 577 
 87.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 18478 [88.4 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 227 / 6 577 
 94.7%
- septik
 295 / 6 577 
 4.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 19599 [93.7 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1023 [4.89 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Bánovce nad Bebravou
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]