Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Brezolupy    [ kód obce: 542741 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Brezolupy
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-410 12 22 
5-910 14 24 
10-1410 22 32 
15-1910 16 26 
20-2412 19 31 
25-2917 15 32 
30-3421 14 35 
35-3911 16 27 
40-4413 12 25 
45-4910 19 
50-5418 19 37 
55-5912 15 27 
60-6411 12 23 
65-6914 21 
70-7410 11 21 
75-7914 21 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu193 244 437 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.0% 
 80-84  2 
 1.0% 
 75-79  7 
 3.6% 
 70-74  10 
 5.2% 
 65-69  7 
 3.6% 
 60-64  11 
 5.7% 
 55-59  12 
 6.3% 
 50-54  18 
 9.4% 
 45-49  9 
 4.7% 
 40-44  13 
 6.8% 
 35-39  11 
 5.7% 
 30-34  21 
 10.9% 
 25-29  17 
 8.9% 
 20-24  12 
 6.3% 
 15-19  10 
 5.2% 
 10-14  10 
 5.2% 
 5-9  10 
 5.2% 
 0-4  10 
 5.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.8% 
 80-84  7 
 2.9% 
 75-79  14 
 5.7% 
 70-74  11 
 4.5% 
 65-69  14 
 5.7% 
 60-64  12 
 4.9% 
 55-59  15 
 6.1% 
 50-54  19 
 7.8% 
 45-49  10 
 4.1% 
 40-44  12 
 4.9% 
 35-39  16 
 6.6% 
 30-34  14 
 5.7% 
 25-29  15 
 6.1% 
 20-24  19 
 7.8% 
 15-19  16 
 6.6% 
 10-14  22 
 9.0% 
 5-9  14 
 5.7% 
 0-4  12 
 4.9% 

Priemerný vek v obci Brezolupy je 39.8 [ muži: 39.5, ženy: 39.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 78    [ muži: 30, ženy: 48 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 244    [ muži: 123, ženy: 121 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 114    [ muži: 39, ženy: 75 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská189 238 427 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu193 244 437 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  427 
 97.7% 
 Maďarská  2 
 0.5% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  3 
 0.7% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Brezolupy.

 427 / 437 
 97.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev342 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania52 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania29 
 Nezistené
 Spolu437 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Brezolupy.

 29 / 437 
 6.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  342 
 78.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  52 
 11.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  8 
 1.8% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.2% 
 Ostatné  2 
 0.5% 
 Bez vyznania  29 
 6.6% 
 Neudané  2 
 0.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné116 32.68 
 Učňovské (bez maturity)89 25.07 
 Stredné odborné (bez maturity)2.54 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)26 7.32 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)79 22.25 
 Úplné stredné všeobecné15 4.23 
 Vyššie0.56 
 Vysokoškolské spolu18 5.07 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.28 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov82  
 Spolu437  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 355 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Brezolupy.

 82 / 437 
 18.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby16 7.88 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.99 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.49 
5 Priemyselná výroba50 24.63 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.99 
7 Stavebníctvo11 5.42 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru15 7.39 
9 Hotely a reštaurácie2.46 
10 Doprava, skladovanie a spoje11 5.42 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.97 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj4.43 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie10 4.93 
14 Školstvo21 10.34 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť3.45 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby3.45 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví32 15.76 
  Spolu203 100 


Z celkového počtu 203 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 104 obyvateľov

 104 / 203 
 51.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 173
    trvale obývaných domov: 131
    neobývaných domov: 42
    z toho určených na rekreáciu: 12
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 184
    v tom trvalo obývané: 140

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (2.14%)
    2 izby: 7  (5%)
    3 izby: 60  (42.86%)
    4 izby: 39  (27.86%)
    5+ izieb: 31  (22.14%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 66.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 103.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 12 / 42 
 28.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 140 / 184 
 76.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu140 434 
  s plynom zo siete134 423 
  s vodovodom v byte129 415 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené11 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť16 42 
  kanalizácia - septik110 364 
  so splachovacím záchodom125 401 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom134 423 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 140 
 2.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 8 [1.83 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 134 / 140 
 95.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 423 [96.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 16 / 140 
 11.4%
- septik
 110 / 140 
 78.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 42 [9.61 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 364 [83.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Brezolupy
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]