Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Dežerice    [ kód obce: 542822 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Dežerice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-410 18 28 
5-914 15 29 
10-1416 27 43 
15-1928 28 56 
20-2426 21 47 
25-2926 15 41 
30-3416 16 32 
35-3917 22 39 
40-4428 22 50 
45-4926 14 40 
50-5414 23 37 
55-5918 18 36 
60-6411 16 27 
65-6912 
70-7417 24 
75-7921 29 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu282 302 584 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.8% 
 80-84  3 
 1.1% 
 75-79  8 
 2.8% 
 70-74  7 
 2.5% 
 65-69  8 
 2.8% 
 60-64  11 
 3.9% 
 55-59  18 
 6.4% 
 50-54  14 
 5.0% 
 45-49  26 
 9.3% 
 40-44  28 
 10.0% 
 35-39  17 
 6.0% 
 30-34  16 
 5.7% 
 25-29  26 
 9.3% 
 20-24  26 
 9.3% 
 15-19  28 
 10.0% 
 10-14  16 
 5.7% 
 5-9  14 
 5.0% 
 0-4  10 
 3.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.3% 
 80-84  1 
 0.3% 
 75-79  21 
 7.0% 
 70-74  17 
 5.6% 
 65-69  4 
 1.3% 
 60-64  16 
 5.3% 
 55-59  18 
 6.0% 
 50-54  23 
 7.6% 
 45-49  14 
 4.6% 
 40-44  22 
 7.3% 
 35-39  22 
 7.3% 
 30-34  16 
 5.3% 
 25-29  15 
 5.0% 
 20-24  21 
 7.0% 
 15-19  28 
 9.3% 
 10-14  27 
 8.9% 
 5-9  15 
 5.0% 
 0-4  18 
 6.0% 

Priemerný vek v obci Dežerice je 38.0 [ muži: 37.4, ženy: 38.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 100    [ muži: 40, ženy: 60 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 360    [ muži: 199, ženy: 161 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 123    [ muži: 42, ženy: 81 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská279 296 575 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu282 302 584 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  575 
 98.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.2% 
 Česká  3 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  5 
 0.9% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dežerice.

 575 / 584 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev382 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania136 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev17 
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania39 
 Nezistené
 Spolu584 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dežerice.

 39 / 584 
 6.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  382 
 65.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.3% 
 Pravoslávna cirkev  3 
 0.5% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  136 
 23.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  17 
 2.9% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  39 
 6.7% 
 Neudané  5 
 0.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné122 25.9 
 Učňovské (bez maturity)180 38.22 
 Stredné odborné (bez maturity)34 7.22 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)37 7.86 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)67 14.23 
 Úplné stredné všeobecné1.7 
 Vyššie0.21 
 Vysokoškolské spolu21 4.46 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.21 
 Deti do 16 rokov113  
 Spolu584  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 471 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dežerice.

 113 / 584 
 19.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby26 9.12 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.35 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.35 
5 Priemyselná výroba107 37.54 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.05 
7 Stavebníctvo19 6.67 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru26 9.12 
9 Hotely a reštaurácie1.4 
10 Doprava, skladovanie a spoje14 4.91 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj12 4.21 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie12 4.21 
14 Školstvo2.81 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť14 4.91 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 3.51 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom1.4 
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví24 8.42 
  Spolu285 100 


Z celkového počtu 285 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 168 obyvateľov

 168 / 285 
 58.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 261
    trvale obývaných domov: 173
    neobývaných domov: 88
    z toho určených na rekreáciu: 30
priemerný vek domu: 45

Bytov spolu: 275
    v tom trvalo obývané: 185

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 4  (2.16%)
    2 izby: 28  (15.14%)
    3 izby: 52  (28.11%)
    4 izby: 50  (27.03%)
    5+ izieb: 51  (27.57%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 88.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 30 / 88 
 34.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 185 / 275 
 67.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu185 584 
  s plynom zo siete85 296 
  s vodovodom v byte158 517 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu13 26 
  nezistené13 37 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť12 
  kanalizácia - septik145 498 
  so splachovacím záchodom130 470 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom158 532 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 13 / 185 
 7.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 26 [4.45 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 85 / 185 
 45.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 296 [50.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 185 
 2.2%
- septik
 145 / 185 
 78.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 12 [2.05 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 498 [85.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dežerice
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]