Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Dolné Naštice    [ kód obce: 542849 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Dolné Naštice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-414 15 29 
5-912 21 
10-1411 14 25 
15-1917 15 32 
20-2418 27 
25-2917 22 39 
30-3414 22 
35-3914 22 
40-4415 11 26 
45-4911 12 23 
50-5417 17 34 
55-5913 14 27 
60-6418 17 35 
65-6912 10 22 
70-7414 
75-7914 23 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu206 222 428 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.5% 
 80-84  2 
 1.0% 
 75-79  9 
 4.4% 
 70-74  9 
 4.4% 
 65-69  12 
 5.8% 
 60-64  18 
 8.7% 
 55-59  13 
 6.3% 
 50-54  17 
 8.3% 
 45-49  11 
 5.3% 
 40-44  15 
 7.3% 
 35-39  8 
 3.9% 
 30-34  14 
 6.8% 
 25-29  17 
 8.3% 
 20-24  9 
 4.4% 
 15-19  17 
 8.3% 
 10-14  11 
 5.3% 
 5-9  9 
 4.4% 
 0-4  14 
 6.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.9% 
 80-84  2 
 0.9% 
 75-79  14 
 6.3% 
 70-74  5 
 2.3% 
 65-69  10 
 4.5% 
 60-64  17 
 7.7% 
 55-59  14 
 6.3% 
 50-54  17 
 7.7% 
 45-49  12 
 5.4% 
 40-44  11 
 5.0% 
 35-39  14 
 6.3% 
 30-34  8 
 3.6% 
 25-29  22 
 9.9% 
 20-24  18 
 8.1% 
 15-19  15 
 6.8% 
 10-14  14 
 6.3% 
 5-9  12 
 5.4% 
 0-4  15 
 6.8% 

Priemerný vek v obci Dolné Naštice je 39.5 [ muži: 40.2, ženy: 38.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 75    [ muži: 34, ženy: 41 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 238    [ muži: 121, ženy: 117 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 115    [ muži: 51, ženy: 64 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská204 221 425 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu206 222 428 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  425 
 99.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Naštice.

 425 / 428 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev409 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu428 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Naštice.

 8 / 428 
 1.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  409 
 95.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  8 
 1.9% 
 Neudané  8 
 1.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné92 26.44 
 Učňovské (bez maturity)102 29.31 
 Stredné odborné (bez maturity)26 7.47 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)18 5.17 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)70 20.11 
 Úplné stredné všeobecné15 4.31 
 Vyššie0.29 
 Vysokoškolské spolu24 6.9 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov80  
 Spolu428  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 348 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Naštice.

 80 / 428 
 18.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby17 8.63 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.51 
5 Priemyselná výroba98 49.75 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.51 
7 Stavebníctvo4.06 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru17 8.63 
9 Hotely a reštaurácie0.51 
10 Doprava, skladovanie a spoje4.06 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.51 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj4.06 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie15 7.61 
14 Školstvo3.55 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.54 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.03 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví3.05 
  Spolu197 100 


Z celkového počtu 197 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 124 obyvateľov

 124 / 197 
 62.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 153
    trvale obývaných domov: 112
    neobývaných domov: 41
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 41

Bytov spolu: 171
    v tom trvalo obývané: 126

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 2  (1.59%)
    2 izby: 30  (23.81%)
    3 izby: 44  (34.92%)
    4 izby: 22  (17.46%)
    5+ izieb: 28  (22.22%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 65.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 102.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 41 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 126 / 171 
 73.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu126 428 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte121 416 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť36 
  kanalizácia - septik108 372 
  so splachovacím záchodom107 378 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom113 394 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 126 
 2.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 8 [1.86 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 126 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 9 / 126 
 7.1%
- septik
 108 / 126 
 85.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 36 [8.41 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 372 [86.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dolné Naštice
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]