Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Dvorec    [ kód obce: 542873 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Dvorec
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-418 12 30 
5-915 14 29 
10-1411 20 
15-1916 18 34 
20-2417 15 32 
25-2919 21 40 
30-3417 15 32 
35-3917 22 
40-4415 10 25 
45-4914 12 26 
50-5414 20 34 
55-5913 21 
60-6414 22 
65-6913 
70-7411 16 
75-7913 18 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu210 213 423 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.5% 
 80-84  1 
 0.5% 
 75-79  5 
 2.4% 
 70-74  5 
 2.4% 
 65-69  4 
 1.9% 
 60-64  8 
 3.8% 
 55-59  13 
 6.2% 
 50-54  14 
 6.7% 
 45-49  14 
 6.7% 
 40-44  15 
 7.1% 
 35-39  17 
 8.1% 
 30-34  17 
 8.1% 
 25-29  19 
 9.0% 
 20-24  17 
 8.1% 
 15-19  16 
 7.6% 
 10-14  11 
 5.2% 
 5-9  15 
 7.1% 
 0-4  18 
 8.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.9% 
 80-84  3 
 1.4% 
 75-79  13 
 6.1% 
 70-74  11 
 5.2% 
 65-69  9 
 4.2% 
 60-64  14 
 6.6% 
 55-59  8 
 3.8% 
 50-54  20 
 9.4% 
 45-49  12 
 5.6% 
 40-44  10 
 4.7% 
 35-39  5 
 2.3% 
 30-34  15 
 7.0% 
 25-29  21 
 9.9% 
 20-24  15 
 7.0% 
 15-19  18 
 8.5% 
 10-14  9 
 4.2% 
 5-9  14 
 6.6% 
 0-4  12 
 5.6% 

Priemerný vek v obci Dvorec je 37.0 [ muži: 33.9, ženy: 40.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 79    [ muži: 44, ženy: 35 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 258    [ muži: 142, ženy: 116 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 86    [ muži: 24, ženy: 62 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská206 209 415 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu210 213 423 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  415 
 98.1% 
 Maďarská  1 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  5 
 1.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  1 
 0.2% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dvorec.

 415 / 423 
 98.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev386 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa15 
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania10 
 Nezistené
 Spolu423 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dvorec.

 10 / 423 
 2.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  386 
 91.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.2% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  9 
 2.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  15 
 3.5% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.2% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  10 
 2.4% 
 Neudané  0 
 0.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné91 26.61 
 Učňovské (bez maturity)139 40.64 
 Stredné odborné (bez maturity)16 4.68 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)20 5.85 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)47 13.74 
 Úplné stredné všeobecné10 2.92 
 Vyššie0.58 
 Vysokoškolské spolu15 4.39 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.58 
 Deti do 16 rokov81  
 Spolu423  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 342 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dvorec.

 81 / 423 
 19.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby21 10.29 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.49 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba68 33.33 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo26 12.75 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru15 7.35 
9 Hotely a reštaurácie0.49 
10 Doprava, skladovanie a spoje12 5.88 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.49 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.94 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie14 6.86 
14 Školstvo14 6.86 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.45 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.49 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví19 9.31 
  Spolu204 100 


Z celkového počtu 204 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 116 obyvateľov

 116 / 204 
 56.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 150
    trvale obývaných domov: 116
    neobývaných domov: 34
    z toho určených na rekreáciu: 5
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 162
    v tom trvalo obývané: 125

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (0.8%)
    2 izby: 15  (12%)
    3 izby: 45  (36%)
    4 izby: 33  (26.4%)
    5+ izieb: 31  (24.8%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 58.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 5 / 34 
 14.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 125 / 162 
 77.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu125 423 
  s plynom zo siete106 368 
  s vodovodom v byte111 388 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu11 25 
  nezistené10 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť12 
  kanalizácia - septik92 324 
  so splachovacím záchodom87 314 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom108 386 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 11 / 125 
 8.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 25 [5.91 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 106 / 125 
 84.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 368 [86.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 125 
 1.6%
- septik
 92 / 125 
 73.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 12 [2.83 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 324 [76.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dvorec
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]